VISAO MISAO OBJECTIVO HAKSESUK BOLA FH KKN HOME FH LPV ARTIGOS FH MUZIKA LIA MENON FH RESPONDE
 

quinta-feira, 28 de janeiro de 2016

Politika Sosa Aviaun vs Sosa Trator

 Politika Sosa Aviaun vs Sosa Trator

Husi* Francisco “Loro Babulu” Gusmão Soares

Aviaun Elit sira nian, Trator Povu nian
Iha ikus ikus ne’e iha haksesuk malu liu husi Nai Deputadus nudar representante Povu iha Parlamento Nasional sira, konaba sosa Aviaun lori Osan Timor nian. Mosu hanoin lian sakat ba malu, pro no kontra. Balun dehan, hafoin ita ukun an tiha, foin ba dala uluk Estadu liu husi ZEESM ne’ebe lidera husi Dr. Mari Alkatiri sosa aviaun. Haktuir Dr. Mari Alkatiri  katak, ”Ho aviaun ne’e, hakbesik Oecusse ba Timor-Leste no Timor-Leste ba Oecusse. Hasai Oecusse husi isolamentu”.   Husi sira ne’ebe litik ba procesu Aviaun ne’e katak, ”gasta osan deit, sosa la liu husi tender, liu husi sms bele sosa ona aviaun”. 

Manas liu tan iha konsolidasaun Partido PD nian iha Cailaco, Muncipiu Bobonaro, Vice Presidente CPN Meta Malik, haktuir katak, ”Sosa Aviaun la preve iha OJE2015”. Husi parte pro-Mari Alkatiri nian mai defende katak, ”Sosa tratores ne’e ninia benefisiu saida ba povu maubere no fos sei hatama nafatin husi Vietnam”.

Atan oan nudar Tos nain no Natar nain, ne’ebe iha tinan 7 nia laran hetan acesuba maquina hanesan Trator, mai halo netik komparasaun badak ba sosa trator ninia beneficiu ba tos no natar nain. Sosa aviaun ba sira be osan iha sira.
I. Sosa Trator
 
1. Atu sosa trator, governu halo planu fazeadu hahu iha OGE 2006, 2007, 2008, no 2009;
2. Planu orsamentu hirak ne’e aprovado hosi PN tuir item sosa trator nian;
3. Sosa trator tuir kbit financial estadu nia tamba ne’e, governu sosa tratorhirak ne’e fazeadu: 
 
1) Sosa trator mediu no bot hamutuk 311 unidades iha tinan 4 nia laran:
a)Tinan 2006, governu sosa 20 unidades;
b)Tinan 2007, governu sosa 16 unidades;
c) Tinan 2008, governu sosa 73 unidades;
d) Tinan 2009, governu sosa 202 unidades. Hosi total trator 311 unidades ne’e, nia folin   hamutuk USD 12,707,460;
 
2) Governu mos sosa hand tractor hamutuk 2,010 unidades. Iha tinan 2008, governu sosa hand tractor 750 unidades no iha tinan 2009, governu sosa tan 1,260 unidades. Hosi 2,010 unidades ne’e, governu gasta osan hamutu USD 5,025,000. Total gastu ba trator ki’ik, mediu no bot durante tinan 4 nia laran hamutuk USD17,732,460;
 
4. Prosesu sosa trator halo tuir tender normal bazeia lei aprovizionamentu nebe aplika iha nasaun ne’e. Signifika katak ministro la halo ajudikasaun direta seim fromteira no la liu hosi sms, face book ka email hodi sosa trator hirak ne’e.
 
5. Trator fo benefisiu direta ba povu nebe maioria agricultor no sira bele hadia sira nia moris hosi fos, batar, fore, etc nebe sira fa’an ba merkadu;
 
6.  Kustu operasaun no manutensaun trator la bot tamba mekaniku Timor oan deit, mos sentru de manutensaun instala ona iha Timor laran tomak;
 
7.  Trator karik baku fila sei hadia fila fali no sei bele fila rai povu nian
 
II.  Politika sosa Aviaun
 
  1. Kustu Aviaun hamutuk UDS juta 7 resin, koaze metade hosi trator nia folin;
  2. Governu la halo planu atu sosa aviaun, nein tau tan osan iha OGE 2015;
  3. PN nunka diskuti nein aprova item atu sosa aviaun;
  4. Aviaun sosa la tuir regras OGE, nein, lei aprovizionamentu tamba sosa aviaun liu hosi email no sms deit, entre governu Timor ho kompania iha Canada.
  5. Aviaun fo benefisiu ba ema bot no riku sira deit tamba reseitas laos ba povu nia liman;
  6. Kustu operasaun no manutensaun bot liu tamba pilotu mai hosi Canada no mekaniku sei mai hosi malae sira, no Timor-Leste seidauk iha sentru manutensaun;
  7. Ro nakroman sei lori ba indonesia atu hadia, aviaun kala sei lori ba canada atu hadia;
  8. Aviaun monu tun, Timor-Leste HELENA deit ona! 
* Hakerek nain nudar tos nain no natar nain hela iha Bonuk, Posto Administrativo Hatudu, Municipiu Ainaro!Sem comentários:

Enviar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.