VISAO MISAO OBJECTIVO HAKSESUK BOLA FH KKN HOME FH LPV ARTIGOS FH MUZIKA LIA MENON FH RESPONDE
Bloku Unidade Popular Associação Popular Monarquia Timorense Kmanek Haburas Unidade Nasional Timor Oan Partido Esperança da Pátria Partido Socialista de Timor Partido Desenvolvimento Popular Congresso Nacional para a Reconstrução de Timor-Leste Partido Republicano União Democrática Timorense Partido Democrata Cristão Partidu Movimento Libertasaun Povu Maubere Partidu Libertasaun Popular Partido Democratico União Nacional Democrática de Resistência Timorense Partido Unidade Desenvolvimento Democrático Partido Timorense Democratico Frenti-Mudança Partido Social Democrata Centro Ação Social Democrata Timorense Partido do Desenvolvimento Nacional Frente Revolucionaria de Timor-Leste Independente
NICOLAU LOBATO
“O povo de Timor-Leste está reconstruindo com o seu próprio suor, com o seu próprio sangue uma pátria revolucionaria democrática, uma terra livre para gente livre”.

Espelho da Realidade
A Esperança Nunca Morre
TIMOR-LESTEInterview with Fernando Lasama de Araujo: On the road to democracy, where the streets have no name
POVU NIA LIAN
Bazeia Polemika Iha Publiku, Deputadu sira Kansela Leilaun Prado
Estraga Karreta 12, MUTL Husu PNTL Investiga
Membru PNTL Asalta UNTL
Lejislatura Da-haat Mak Sei Ezekuta Kareta Prado

 
 
   

segunda-feira, 21 de agosto de 2017

MUDANSA NO ESTATUS QUO

MUDANSA NO ESTATUS QUO

Estanislau Saldanha
MUDANSA NO LAOS STATUS QUO, tema nebe Fretilin ho PLP sempre uza bainhira halo kampanye no hahu diskusaun atu forma governu. Mudansa mos sai tema sentral ba sosiedade sivil sira nian. Povu mos halerik ba mudansa nebe expresa via rezultadu eleisaun parlamentar 2017. Igreija Katolika TL mos hato’o mudansa konaba jerasaun, estrutura no funsionamentu sosiedade iha nota pastoral antes eleisaun prezidensial 2017.

Karik nunee, mudansa urjenti iha nebe? Mudansa nee kobre aspeitu barak konaba mudansa estrutural, funsional ho mentalidade. Tanba boot no luan, mudansa nebe urjenti no espesifiku iha nee mak reforma fiskal, administrasaun publika ho funsaun publika, no kombate inefisiensia ho korupsaun, no muda mentalidade hodi servisu bazeia ba kualidade ho outcome based approach nebe orienta ba bem estar komum povu ho nasaun nian. Mudansa nee sei la’o mai husi fator rua. Ida mai husi governu nudar orgaun estadu nebe sai makina ba instituisaun estadu seluk no seluk mai husi sosiedade nebe hakarak muda duni via eleisaun jeral ou meius seluk. Husi governu, fator determinante ida mek lideransa no nian karakter nudar dinamizador no motor aranka ba mudansa.

Atu halo mudansa no hakat sai husi status quo, presiza figura ida firmi, moos, rijidu no luta nain hodi sai PM. Karik hare karakter lider sira iha partidu politika nebe hetan asentu iha PN, figura rua nebe preense kriteriu sira nee mak : 1. Dr. Mari Alkatiri (Fretilin) no 2. Maun boot TMR (PLP). Entre figura rua nee, ida nebe mek sai PM fila ba negosiasaun ho konsensu partidu mais votadu ka koligasaun partidu politiku maioria parlamentar. 

Konsensu nebe hetan hodi indijita ho forma governu la’os fuan husi fahe malu ukun, kadeira, projetu ba interese pesoal, grupu ho partidu politika. Maibe konsensu nee hetan atu hametin ita nia demokrasia, hametin ita nia komitimentu hodi serbii no hametin ita nia fiar no determinasaun hodi servisu makas no uza rekursu tomak nebe TL iha ba bem estar komum. Nunee bele haburas ho hametin fiar no esperansa povu nian katak ukun an nee iha folin ba sira, la’os ba ukun na’in ho sira nia familia ho belun sira deit.

Ita presiza hatoman an hodi simu desizaun povu nian via eleisaun jeral nebe diak, justu no demokratiku. Ita evita an buka manan eleisaun liu husi dalang la demokratiku no la justu hanesan manipulasaun, intimidasaun & hakiak konflitu no money politics. Ita orguilu tebes eleisaun jeral 2017 la’o diak, paz no estavel, maski iha isu balu relasiona ho money politics. 

Povu muda nia hanoin, povu hakarak ulung boot sira jere sira nia an hodi servisu hamutuk iha naroman demokrasia, tane as lei no bem estar komum post eleisaun. Povu hatudu ona nia domin ba nasaun, domin ba malu no domin ba demokrasia iha nasaun direitu demokratiku liu husi eleisaun diak no pasifiku. Povu pasiensia simu realidade moris susar no mukit maski sira mos hahu kritiku via hatun ukun na’in sira nia kadeira iha PN. Tanbe nee ukun nee ukun lolos no uza fiar povu nian hodi hadia povu nia moris no halo Timor-Leste nudar nasaun nebe forti, estavel, respeitadu no povu moris diak no dignu liu.

Nunee ita bele haburas no hametin demokrasia no nasaun direitu demokratiku iha TL. Tanba nee ita tenki fuan boot no husik ida manan eleisaun forma governu no ida lakon tulun enkamina ida manan no kaer governu lolos, diak, efisienti, efikasia no ba bem estar komum. Buka atu kontrola malu hodi hadia, la’os kontrola malu hodi hamonu malu, no em fim ariska povu ho nasaun nia moris diak.

Sira nebe mak manan, buka ukun didiak, haraik an, hakoak ema no sai servidor diak ba povu ho nasaun. Atu nunee bele hamosu armonia ho paz no hetan fiar nafatin husi povu iha eleisaun jeral tuir mai. Ida lakon mos buka halo reflesaun, introspesaun no hadia an nafatin hodi hetan fiar povu nian. La bele buka kisuk ba kisuk mai hodi hatun malu, sakrifika demokrasia no sakrifika povu nia esperansa no direitu hodi moris diak. 

Maun boot TMR hato’o iha RTTL depois votasaun iha 22 Juilu 2017 katak "TL nudar nasaun harii ho ruin ho ran, nunee la iha ema ida hakarak estraga". Ita espera maun boot sira ho Timor oan hotu komunga ba deklarasaun ho sentidu profundu nee. Povu tenki hakmatek, moris diak no nasaun tenki la’o ba oin ho diak no metin liu. Tanba nee maun boot sira tenki hamutuk hodi halo mudansa diak ba nasaun ho ba povu nia moris diak nudar legacy diak husik hela ba jerasaun foun. 

Maun boot sira la presiza uma luxu, kareta luxu no osan barak tanba maun boot sira nia riku boot mak nasaun TL no povu moris diak no naran hakerek ona ho osan mean iha povu nia fuan nebe sei konta husi jerasaun ida ba jerasaun sekuk. 
.
Agora tempu ba maun boot sira husik hela ego no hamutuk hodi halo mudansa ba TL ida diak liu. Tanba idade maun boot sira nian mos ba dadaun no sekarik maun boot sira la hamutuk hodi halo mudansa ba diak, maun boot sira lakon tempu osan mean hodi husik dala ida tan obra osan mean iha fuan povu nian mak domin, dame, estabilidade, povu moris diak, dignu no nasaun forti. ***

domingo, 20 de agosto de 2017

Haburas Agrikultura Prezente Sai Agrikultura nebé Forte, Riku no Seguru ba Futuru

Haburas Agrikultura Prezente
Sai Agrikultura nebé Forte, Riku no Seguru ba Futuru
                                                                                                
Husi: Quintiliano A. Belo      
           
Quintiliano A. Belo - Haburas Agrikultura Prezente Sai Agrikultura nebé Forte, Riku no Seguru ba Futuru
Resultadu sensu populasaun no uma kain iha 2015 hatudu katak seitor Agrikultura iha Timor Leste forma husi uma kain pursentu 89.75. Numeru ne’e hatudu seitor agrikultura nudar fontes prinsipal hodi suporta rendimentu ekonomia familiar. Husi numeru ne’e mos hau bele dehan katak seitor ne’e bele sai patrosinador ba kresimentu ekonomia nasional Timor-Leste, bainhira politiku sira iha boa vontade forti atu haburas seitor agrikultura sai agrikultura ida nebé forte, riku no seguru hahu agora no ba futuru.

Loos katak, governu Timor-Leste konsege resolve ona buat balun, maibe buat barak mos governu husik lao hakdasak hela iha seitor agrikultura. Realidade hatudu momos ona dezenvolvimentu seitor ne’e ladauk masimu. Laiha singkronizasaun entre politika no realidade lolos seitor agrikultura nian, no ikus mai problema mantein nafatin problema, nune’e la konsege resolve tuir tarjetu identifikadu.

Problema sira ne’e maka hanesan tuir mai ne’e;
.
·      Politika planeamentu no modelu dezenvolvimentu seitor agrikultura nebé agora dadaun ezisti laos modelu nebé bazea ba nesesidade, badaen no pontensialidade rekursu, maibe dezenvolvimentu nebé halo agrikultor sai fali objetu no laos sujeitu iha dezenolvimentu, nune’e halo seitor ne’e sempre falha iha dalan klaran no la atinji tarjetu planeadu.
·      Laiha espasu ba seitor privadu sira atu halo investimentu iha seitor ne’e. Odomatan produtus importasaun nakloke demaziadu hodi hamate korenti agronegosiu no sistema promosaun planta idustriais hanesan kafe, vanilla, kami, kameli no mina palmeira.
·      Laiha kapital propriu hodi halo investimentu ba ai-han xave sira hodi asegura food security no pior liu tan sistema orsamentasaun sentralizadu birokratiku demaziadu. (exp. proposta ida deit hein to fulan tolu no fulan ne’en atee lakon iha dalan klaran sem justifikasaun).
·      Infraestrutura bazika hanesan sistema irrigasaun nebé rehabilitadu no konstruidu konsege suplai ona bee ba area kuase 34mill hektares. Maibe  ate 2015 nia rohan utiliza deit 13mill hektares (Final Report JICA, 2015).  Ne’e signifika katak irigasaun nebe konstruidu no rehablitadu toba dukur hela ou ladauk utiliza masimu tuir nesesidade, kapasidade no rekursu agrikultor ezistenti.
·      Agrikultor nebé kategorizadu idade avansadu ka laos ona produtivu atu halo pratika agrikultura nia pursentu bot dadaun kuase pursentu 40.87. Joven nia partipasaun kuase pursentu 7.61 deit no idade produtivu positivu hela tanba kuase sei atinji pursentu 51.52. Husi total pursentu hirak ne’e kuase pursentu 45.64 mak un-alfabetismu tanba nunka hetan formasaun naun formal no formal. (Sensu, 2015)
·      Laiha mekanismu kontrolu no jestaun manutensaun nebe adekuadu ba Trator bot besik atus (300) nebé governu aloka atu ajuda agrikultor sira. Trator liman unidade rihun rua  (2000) resin nebe governu oferese ba agrikultor sira maioria hakdasak ona tamba agrikultor laiha forza atu halo manutensaun.
·      Laiha politika atu asegura area potensial hodi sai hanesan sentru produsaun tuir pontesialidade identifikadu atu sai nudar zona produsaun agrikula, pekuaria  no plantas industria sira seluk.
·      Iha parte seluk tuir ema sosologu sira hateten, Timor-Leste nia seitor agrikultura kunesidu ho naran agrikultura subsistensia nebé kumunga filosofia safety first, risk minimization no utiliza forza kolektivismu nudar valor ba fundasaun ekonomia moral duke ekonomia rasiosinu, tanba ne’e produsaun agrikula nebé agrikultor sira produz la orientadu ba merkadu.

Hodi reduz no solusiona problema sira iha leten, saida maka politiku sira tenki oferese?... hmmm..mmm…..nia dalan maka tenki brani hateten dezenvolve seitor agrikultura iha Timor-Leste laos imposibel maibe posibel akontese bainhira prontu atu muda pensamentu politika hahu kedas agora liu husi haburas kada uma kain agrikultor sai agrikultor ida nebé forti, agrikultor ida nebé riku no agrikultor ida nebé seguru iha loron aban no bainrua.

Muda pensamentu politika oinsa? Muda pensamentu politika ne’e maka haburas agrikultura prezente sai Premeiru, Agrikultura nebé Forte. Katak, agrikultura ida ne’ebe oferese espasu insentivu bazea ba performansia, resultadu produsaun no reduz agrikultor nia dependesia. Agrikultura ida nebé bele kombate dependénsia no sai fontes kresimentu ekonomia nebé sustentável. Segundu, Agrikultura nebé Riku. Katak; agrikultura ida nebé sai fontes rendimentu ekonomia familiar, familia uma kain mak sai patraun hodi promove agronegoasiu integradu no agrikultura ida nebé prontu atu halo kompetisaun iha merkadu. Terseiru, Agrikultura nebé Seguru. Katak; Agrikultura ida nebé produz ai-han ho sufisienti hodi eradika hamlaha nufin bele atinji segurança alimentar iha Timor-Leste. Agrikultura ida nebé sai fontes kresimentu ekonomia nasional no prontu trava invasaun produtu esterna  mai iha Timor-Leste (produtus nebé bele produz iha rai laran la prezisa halo importasaun). Nomos agrikultura ida nebé habelun-an ho natureza no agrikultura nebé preserva natureza ba jerasaun prezenti nomos jerasaun futuru.

Pensamentu politika sira ne’e atu lao diak prezisa mos lalaok lubun hanesan tuir mai;
.
1)  Hadiak politika dezenvolvimentu ida nebé laos deit orietadu ba resultadu maibe orietadu ba impaktu liu husi revitaliza kooperativa hodi hamoris agronegosiu integradu.
2)   Hari’i fundu dezenvolvimentu seitor agrikultura, nune’e bele halo agrikultura ida nebe orientadu ba industrializasaun tuir potensialidade produtus nebé ezisti iha Timor-Leste.
3)  Hametin seitor agrikultura liu huis politika privatizasaun ho modelu Capital Share Investment entre governu--seitor privadu, seitor privadu--agrikultor no governu—seitor privadu--agrikultor.
4)   Haburas trainamentu formal no laos formal hodi dudu joven sira sai agrikultor emprezariu hahu agora no iha futuru.
5)  Habelar produsaun lokal liu husi estensifikasaun area produsaun no diversifikasaun produtus agrikula liu husi establesementu sentru produsaun agrikula, pekuaria no pescas  nune’e bele reduz importasaun nebé demaziadu iha Timor-Leste.
6)    Hamos aktu politizasaun uma kain agrikultor,  kriasaun grupo agrikultor ho interese koor politika no hamos produtus importasaun nebe la tuir padraun internasional.  

No ikus liu parabens ba membrus legislativu no exekutivu foun sira periodu 2017-2022 nebé konsege sani no konsidera sujestaun sira iha leten nudar solusaun hodi halo dezenvolvimentu agrikultura iha tinan lima oin mai. Abrasus.
.
Viva Agrikultor Timor-Leste no Viva Moris diak.
.
Tsukuba, Japão Augostu, 2017