VISAO MISAO OBJECTIVO HAKSESUK BOLA FH KKN HOME FH LPV ARTIGOS FH MUZIKA LIA MENON FH RESPONDE
 

sábado, 11 de junho de 2016

DISKURSU POLITIKU PRESIDENTE DO PARTIDO DEMOCRÁTICO IHA ANIVERSARIU PARTIDO DEMOCRATICO BA DALA 15 NO RETIRU NASIONAL


DISKURSU POLITIKU
PRESIDENTE DO PARTIDO DEMOCREATICO
 IHA ANIVERSARIU PARTIDO DEMOCRATICO BA DALA 15 NO RETIRU NASIONAL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Excelentissimo Reverendissimo Amu Bispo Dom Norberto do Amaral;
Reverendo Amu Julio Crispim Ximenes Belo;
Companheiro Sekretariu-Jeral Partido Democrático, Ir. Mariano Assanami Sabino; Companheiro Presidente CPN, Dr. Antonio da Conceição no estrutura CPN tomak;
Vice-Presidente no Vice Sekretariu-Geral sira;
Fundador sira;
Komisariu Politiku sira;
OMD no OJD ho nia estrutura tomak;
Chefes Departementu sira hotu;
Conselho Liderança Municipio no Posto Administrativo;
Militantes no simpatizates tomak mak hau hadomi.

“Hau nia dignidade la as liu dignidade nasaun nian “

Ohin, tinan 15 ona, Partido Democrático moris no hatur nia an, nudar forsa politika ida, iha nasaun foun ida. Ho idade tinan 15, Partido Democrático hetan no hatene dadauk, lisaun politika hodi hakbit militância partidária, liderança kolektiva, maturidade politika, no metalidade estadista, hodi kaer metin valores no prinsipiu ukun rasik, no habot determinasaun, dedikasaun no esperança hodi harii nasaun hosi baze.

Atu ita ida-idak, hatur iha ita nia pensamentu politiku, transmite liu hosi ita nia linguazen politika educativa, no demonstra iha ita nia hahalok maturidade no estadista, prinsipiu Kaer Metin Ukun Rasik an, no atu Harii Nasaun Hosi Baze, maka, ohin, hau koloka hau nia mensajen politika ida ne’e, iha aspektu importante tolu, mak hanesan tuir mai: 1). Ezistensia no rezistensia Partido Democr´stico iha batalha politika iha nasaun foun ida ne’e; 2). Lisaun politika hosi susesu no dizafius nebe Partido Democrático hasoru durante tinan 15 nia laran; 3). Determinasaun politika no esperança iha futuru nudar forsa politika ida, hodi halo balansu politiku iha prosesu dezenvolvimentu nasional.

Eselensia Companheiro sira hotu,
Atu haree hikas, kona ba ezistensia no rezistensia Partido Democrático, iha tinan 15 liu ba, maka hau tenta koloka hau nia pensamentu lojiku, hodi hatur Partido Democrático iha faze tolu mak hanesan tuir mai:

1). Faze de intrudusaun do Partido Democrático, nebe ita hahu hala’o iha 2001 to’o 2007. Iha faze ida ne’e, ita hotu-hotu haka’as an hodi haklaken vizaun no misaun, prinsipiu no valores, tatika no estratégia, programa no asaun Partido Democrático nian, hodi atrai Timor oan hotu-hotu, liu-liu juventudi sira nebe halibur an iha organizasaun juvinil, iha tempu okupasaun nia laran.

Hau, hanesan presidente do partido, no ita hotu nudar kuadru no militante Partido Democrático, ita tenki orgulho katak, Partido Democrático, moris no buras hosi fundador, kuadru no militante sira, nebe barak liu mai hosi organizasaun RENETIL, IMPETTU, Dewan Solidaritas, OPJLATIL, FITUN, Sagrada Familia, OJECTIL, no organizasaun desportivas, mos, organizasaun fiar nian, no sira seluk tan. Kuadru hosi organizasaun juvenil hirak ne’e, hetan apoiu moral no politika, hosi kuadru veteranu lubun ida, hanesan Komandante Dudu, Eteuku, Metamali, Bere Mali, Fernando Xavier, Chico Magno, Olinda Morais, Felicidade Guterres, Katuas Tito, no sira lubun ida, nebe hau la bele temi hotu.

Hosi sira, no ita hotu nia hanoin, mak Partido Democrático moris nudar forsa politika alternativa ida iha nasaun ne’e. Hosi sira, no ita hotu nia lia fuan, mak Partido Democrático, sai nudar partido jerasaun foun, ho hanoin foun, atu harii nasaun hosi baze, hodi valorisa no dignifika Ukun rasik. Hosi sira, no ita hotu nia hahalok, mak Partido Democrático, sai nudar partido de esperança ba futuru, tanba hatur identidade unika nudar partido, demonstra pensamentu lojiku no asaun estratejika iha ukun, haklaken lideransa kolektiva ho karakter simplisidade, honestidade, demokratiku, no estadista.

Buat hirak ne’e hotu, mak sai nudar aliserse fundamental ba definisaun identidade do Partido, no tipu de lideransa, hodi transforma povu no nasaun ida ne’e, sai demokratiku, sivilizadu, moris prospero, nebe hatur an iha lia loos no justisa, damen no domin, nudar Timor oan. Tanba ne’e, mak Presidente Fernando La Sama de Araujo, fo hanoin ba ita hotu hodi dehan: “Hau nia dignidade, la as liu dignidade nasaun nian” .

Identidade unika, lideransa kolektiva, pensamentu lojiku, no asaun estratejika, sai nudar obra politika brilhante, hosi lideransa Partido Democrático. Tanba ne’e, ita, nudar lider no militante Partido Democrático, iha obrigasaun moral, politika no intelektual, atu prezerva no konserva obra politika hirak ne’e, nudar parte integral hosi istoria ezistensia no rezistensia Partido Democrático, iha nasaun ida ne’e.

Ho prezervasaun no konservasaun, ba obra politika nebe mensiona iha leten, iha ita ida-idak nia hanoin, iha ita ida-idak nia lia-fuan, no iha ita ida-idak nia hahalok, mak ita sei bele kontribui ba rezistencia no ezistensia Partido Democrático, hosi batalha politika nebe kruel no intoleransia iha nia natureza.

Partido Democrático tenki rezisti atu kombate hahalok krueldade no intoleransia politika, banune, Partido Democrático bele hatur hikas demokrasia, ida nebe moris ho nia abut, hosi tradisaun no kultura Timor nian, mak hanesan; tur hamutuk hodi halo dialogu ka koalia ba malu, nudar Timor oan, hahi no hana’i malu nudar maun no alin iha ukun, servi no fasilita malu nudar umana.

Partido Democrático tenki rezisti para atu hamenus no halakon krueldade no intoleransia politika, hodi promove no hatur hikas hahalok simplisidade, onestidade, demokratiku no estadista, nudar kuktura politika ida, iha prosesu de dezenvolvimentu nasional;

2). Faze de formasaun militansia, nebe ita hahu hala’o iha tinan 2007 to’o 2012. Iha faze ida ne’e, estratejia no tatika politika, programa no asaun estratejika partido nian, orienta liu ba prosesu kuda no hamoris sentimentu de pertença ka na’in ba Partido Democrático, sentimentu de determinasaun no dedikasaun, katak nasaun ida ne’e tenki sai nasaun soberana no demokratiku, povu sivilizadu, moris tuir lia los no justisa, dame no domin.

Ita hotu konsiente katak faze de formasaun militasia, faze ida nebe todan teb-tebes ba ita nudar fundador, lider, no militante Partido Democrático.  Basa, ita nia determinasaun no dedikasaun nudar fundador, lider no militante, hetan selesaun natural no ezame de konsensia katak, ita mak sai na’in loloos ba Partido Democrático, ita mak tenki determina no dedika duni ita nia an, atu hamosu vizaun foun, asaun unika, no objetivu komun, mak kaer metin ukun rasik no harii nasaun hosi baze.

Maski ita sai nudar fundador do partido, lider no militante, maibe kuandu ita la iha militansia, la iha sentimentu de pertença, la iha determinasaun no dedikasaun, maka indereitamente, ita kuda no hamoris hahalok krueldade no intoleransia politika, hodi harahun ita nia simplisidade, onestidade, intelektualidade no estadista, ikus mai, ita husik hela ita nia uma ba ema seluk,  no haksoit lutu hodi tur iha ema seluk nia uma tatis.  

Iha lalaok politiku balu nebe ita hotu acompanha, hosi faze intrudusaun do partido no faze de formasaun militansia, ita haree dadauk ita nia fundador, lider no militante lubun ida, mak haksoit ona  lutu partido nian, no hakat ona ba ema seluk nia uma tatis. Nudar Presidente, hau rekonese katak asaun hirak ne’e nudar diretu ema ida-idak nian, atu hili dalan seluk. Maibe hahalok hirak ne’e, mosu tanba falta de kualidade militansia, sentimentu de pertença, no la fiar an, katak Partido Democrático, mos, nudar dalan ida ba ita, atu dezenvolve povu no nasaun nia moris.

Ita iha referensia no esperiensia luta nian, nebe hatudu mai ita katak Timor oan balu, lakon nia fiar, lakon militansia, no lakon esperansa katak, iha loron ida, Timor-Leste bele hetan nia ukun rasik an. Razaun fundamental nebe haktuir katak, FALINTIL funu nain sira, nebe rezisti iha ailaran, bele sura ho liman fuan, em komparasaun ho militar Indonezia. Komparasaun hodi haree nia kuantidade  hosi FALINTIL nebe rezisti iha ailaran, iha nia lojika rasik. Maibe analiza kualidade kona ba  lideransa, militansia, determinasaun, dedikasaun no esperansa ba futuru, mak seidauk klean, katak povu Timor tomak iha loron ida, sei hamrik hodi dehan, ukun rasik an mak dalan diak liu. Referendum iha 1999, no restaurasaun da indepndensia iha 2002, nudar faktus istorikus, katak lia los no justisa, konfiansa no esperansa, sei iha nia tempu atu halore, no sei iha nia fatin atu hatur.

Ita mos iha referensia no esperiensia hatudu mai ita katak, FALINTIL funu nain sira, halo funu la hatene loron no kalan, nein husu ba malu, iha sa oras no loron, iha sa fulan no tinan, mak Timor-Leste atu hetan nia ukun rasik an lolos. Maibe, tanba sira iha fiar no esperansa, ba futuru Timor-Leste ukun rasik an, sira nia militansia la mihis, sira nia sentimentu de pertença la lakon, sira iha determinasaun no dedikasaun la destruidu, hosi tinan ida ba tinan seluk durante tinan 24 nia laran. So ho ida ne’e, mak FALINTIL funu nain sira, konsege konvense Timor oan hotu-hotu, no komunidade internasional, hodi hakotu funu no restaura independesia Timor-Leste.

Ho referensia no esperiensia FALINTIL funu nain sira nebe haktuir iha leten, maka hau, nudar presidente do Partido Democrático, fiar katak  fundador sira, lider no militantes Partido Democrático, nebe halibur malu iha fatin Kanosa Has Laran ohin, sei la lakon fiar no esperansa ba Partido Democrático, nudar forsa politika alternativa ida iha futuru, sei la lakon militansia, determinasaun no dedikasaun, atu habot Partido Democrático, hodi konvense Timor oan sira hotu, no komunidade internasional, katak, Partido Democrático, sei sai forsa politika alternativa, sei manan eleisaun jeral iha loron ida, no sei kaer ukun iha Parlamento Nacional, iha governu no seluk-seluk tan, banune, Partido Democrático, bele harei no dezenvolve nasaun hosi baze.

Ita hotu konsiente katak Partido Democrático iha deit kadeira 8 iha Parlamento Nacional, Partido Democreatico nia votantes bele sura ho liman fuan, iha Timor laran tomak, politiku sira halo dadauk presaun no persegisaun politika oi-oin, hodi hamate karakter partido ho nia lideransa. Maibe, hau fiar ba companheiro sira hotu, no hau fiar ba hau nia an rasik, katak, lia los no justisa, sei la iha nia ladik atu satan, no sei la iha nia fatin atu halot no haksumik, hosi vida povu no nasaun nian. Hau mos fiar katak, loron ida, lia los no justisa, dame no domin, nebe Partido Democrático luta ba, sei iha nia dalan atu haktuir, no sei iha nia fatin atu hatur. Ne’e signifika katak, iha loron ida, Partido Democrático, sei manan eleisaun jeral, sei ukun iha Parlamento Nacional, mos sei ukun iha Governu, hodi servi povu no nasaun, ho baze lia loos no justisa, dame no domin, hodi harii nasaun hosi baze.

3).  Faze de formasaun lideransa, nebe ita hahu hala’o iha tinan 2012-to’o 2017.  Iha faze ida ne’e, Partido Democrático, sei haka’as an hodi halo investimentu politiku, iha setor perioridade 4 mak hanesan tuir mai; 1). Pensamentu lojiku no asaun estratejika Partido nian, sei orienta liu ba formasaun kualidade lideransa, inkluindu hamoris no hametin sensibilidade politika, sosial no juridika, hodi haree no tetu kestaun povu no nasaun nian, ho nia dalan atu haktuir, no iha nia fatin atu hatur; 2). Pensamentu lojiku no asaun estratejika Partido nian, orienta liu ba  asaun intelektual hodi profesionaliza makina do partido no makina do estadu nian; 3).  Pensamentu lojiku no asaun estratejika Partido nian, sei orienta liu ba hahalok simplisidade, onestidade, no estadista, nudar lider perante povu no nasaun; 4). Pensamentu lojiku no asaun estratejika Partido nian, sei orienta liu hodi hamoris no hametin,  fiar no esperansa povu nian, katak, ukun rasik an, sei transforma vida povu no nasaun nian ba moris diak iha futuru.

Eselensia Companheiro sira hotu,
Tinan 15 ona, ita harii no hametin Partido Democrático, hanesan forsa politika ida, hodi halo balansu ukun nian, hosi partido sira seluk. Partido Democrático, la iha nia lider istoriku, nebe lidera partido ida ne’e, maibe lideransa Partido Democrático, iha nia pezu istoriku no esperiensia istorika, iha nia vida politika. Tanba ne’e, ita rasik aprende hosi buat nebe ita halo, no ita rasik mak tau konfiansa no esperansa ba malu, hosi ita nia halibur malu, nudar famila boot iha Partido Democrático.

Tinan 15, naton ona ba ita, lider no militantes Partido Democrático, hodi aprende lisaun kona ba progresu no susesu nebe ita hetan, mos aprede lisaun kona ba, presaun, traisaun no persegisaun, limitasaun no failansu politika nebe ita simu.

Nudar lider, militante no simpatizante Partido Democrático, ita tenki haklaken ba publiku katak, ita orgulho ho ita nia kontribuisaun moral, politika no intelektual, hodi dezenvolve ita nia rai. Partido Democrático iha esperiensia sai opozisaun iha faze de intrudusaun partido hosi tinan 2001 to’o 2007, hodi hahu prosesu de rekonstrusaun no dezenvolvimentu nasaun ida ne’e. Partido Democrático, sai opozisaun nebe halo duni balansu politiku, hosi partido maioria iha tempu neba.

Realidade politika hatudu katak, Partido Democrático, halo opozisaun ho kualidade no responsabilidade, hodi defini identidade  povu no nasaun nian, liu Konstituisaun da Republika. Tanba Partido Democrático hatudu duni  kualidade no responsabilidade moral, politika no sosial, ho baze iha kapasidade intelektual, lideransa kolektiva ho karakter simplisidade, onestidade no estadista, mak povu Timor-Leste, fo tan sira nia fiar ho fatin ukun nian, iha eleisaun 2007 no 2012.  Kadeira walu (8) nebe povu fo ba ita, sai determinante teb-tebes, ba ukun iha nasaun ida ne’e.  Tanba ne’e, mak Partido Democrático, ho firmeza hakat ba oin, hodi kaer ukun iha Parlamento Nacional no governu, ho nia kosar ben rasik no nia porsaun mesak.

Tanba ne’e, lider, militante no simpatizante Partido Democrático, tenki selebra susesu no progresu nebe ita rasik hetan, tenki orgulho ba kontribuisaun nebe ita fo, hodi garante estabilidade politika, iha Parlamento Nacional no Governu, garante moris hakmatek ba povu, no kria oportunidade ba ema hotu atu hadi’a sira nia moris rasik, nebe hahu hosi ukun AMP no to’o ba ukun Bloku Koligasaun.

Exselensia Companheiro sira hotu,
Tinan 15 nia laran, ita mos simu no hatur iha ita nia kabas, limitasaun no failansu nudar lider Partido Democrático, iha prosesu de formasaun militansia, formasaun lideransa, no konsolidasaun politika, hodi unifika ita nia vizaun no misaun, tatika no estratejia, programa no asaun, hodi dezenvolve Partido Democrático no nasaun Timor-Leste.

Faktus politiku hatudu mai ita katak, companheiro lubun ida, mak halo ona traisaun ba fiar no esperansa nebe militantes no simpatizantes Partido Democrático fo ba sira, iha eleisaun 2001, 2007 no 2012, hodi sai ukun nain atu servi sira nia interese, maibe to’o dalan klaran, companheiro hirak ne’e,  fila kotuk hodi proteze sira nia interese rasik, no intrega an tomak hodi servi interese partido seluk nian.

Ita tenki hapara ona hahalok ema sira nebe, ain ida iha Partido Democrático hanesan lider, maibe ain sorin iha partido seluk, hodi servi no proteze sira nia interese rasik. Partido Democrático tenki iha ona disiplina nebe rigorozu hodi trata pratika irresponsaveis hirak ne’e, hakotu no hases ema hira nebe uza deit Partido Democrático hodi sai membru parlamentu, membru governu, no direktor, maibe halo fali servisu ba partido seluk hodi kontinua sira nia pozisaun.

Moruk atu tolan no haksumik  bebeik iha neon no laran, todan atu haklaken sai, hahalok irresponsaveis hirak ne’e. Maibe, hau hanoin to’o ona tempu ba ita, hodi koalia sai ba malu, tanba ita iha hela faze de formasaun lideransa. Iha faze ida ne’e, ita hakarak hamoris lider ida, nebe iha onestidade ba malu, iha responsabilidade ba partido ida ne’e, no iha ispiritu lideransa kolektiva.

Ita hotu tenki konsiente katak, bainhira militantes no simpatisantes, hili ita sai nudar lider ba Partido Democrático, maka ita tenki servisu ba partido ida ne’e, hodi konvense ita nia famila rasik, ita nia kolega, no ema seluk hodi vota ba Partido Democrático.  Tanba ne’e, ita la bele sai lider ba Partido Democrático, enkuantu ain ida iha Partido Democrático hanesan lider, maibe ain sorin iha partido seluk hodi asegura ka mantein ita nia pozisaun.

Maski nune, hau nudar presidente do partido, hau orgulho no tau hau nia konfiansa no esperansa, ba ita lubun ida, nebe hakat liu ona ezame de konsensia, hodi mantein pozisaun nudar lider Partido Democrático, hahu hosi eleisaun 2001, 2007 no 2012, to’o ohin, dia 11 de Junho de 2016. Hau hakruk no fo parabens ita hotu nia militansia, ba ita hotu nia konfiansa no esperansa, ba ita hotu nia determinasaun no dedikasaun, atu  nafatin sai nain ba Partido Democrático, maski iha tentativa atu hafahe ita, minimiza ita, no hamate ita iha dalan klaran, nudar Partido joven nia, nebe sai Partido Democrático.

Exselensia Companheiro sira hotu,
Hafoin haree no tetu, situasaun politika aktual iha ita nia rai, liu-liu asaun politika nebe dizafia Partido Democrático, mak ita tenki rekonese katak, ita aprende dadauk lisaun politika ida, nebe enrikese ita nia pasajen politika, nudar lider no militante Partido Democrático. Ita hotu aprede lisaun katak, la fasil ba ita atu hatur lia los no justisa iha ukun, la fasil ba ita atu habelar damen no domin ba malu, nudar maun no alin iha ukun, no la fasil ba ita, atu kuda no hamoris lideransa ho karakter simplisidade, onestidade, no estadista iha nasaun foun ida ne’e.

Basa, realidade politika hatudu dadauk mai ita katak, lasu amizade no fraternidade politika, nebe ita establese hamutuk, liu hosi politika AMP no Bloku Koligasaun, iha tinan 8, fulan 7  no loron 11 nia laran, hakotu no hases ona hosi Partido Democrático. Lideransa Partido Democrático, haka’as an hodi buka tuir, atu hatene sala no los nia hun, maibe dalam ba ita, la iha ona atu haktuir, no fatin ba ita, hamamuk ona, atu kahe no hatur, lia los no justisa hodi halore ba malu. Ho ida ne’e, mak iha ona ladik atu haketak, no iha ona lutu atu satan, lasu amizade no fraternidade, nudar lider no nudar maun no alin iha ukun.

Ita mos konsiente katak, iha tentativa politika oin-oin, nebe ita haree ho matan, ita sente ho fuan, atu hafahe ita no haketak ita, hodi halo komparasaun katak, lider ida ne’e mak diak  ba Partido Democrático, no lider sira seluk sei estraga no halo at ba imi. Ita mos konsiente katak, iha tentativa politika, atu haketak ita, hodi soran ita hosi ida ba seluk. Ema balu hateten katak, lider Partido Democrático ida ne’e, la’o ona ho sira hodi obedese orden hosi sira nia partido, no lider sira seluk, sei entrega ba nia knuk Partido Democrático.

Companheiro sira hotu, ita mak lider Partido Democrático nian, ita involve an iha vida politika, ita mos halimar hela estratejia politika. Nudar lider politiku, ita hatene momos katak, ema seluk nia preferensia politika, hodi hahi no hana’i lider Partido Democrático ida, iha parte ida, maibe parte seluk, sira tetak, hatun no sama ba rai, lider Partido Democrático sira seluk.  Preferensia ida ne’e, la seluk no la let ida, maibe atu enfrakese lideransa Partido nian, no atu harahun Partido Democrático, iha batalha politika, tanba sira sente la hakmatek iha sira nia uman rasik. Companheiro sira hotu, ita mos tenki konsiente katak, lider partido seluk, sei la mai vota ba Partido Democrático iha eleisaun 2017, lider partido seluk, sei la fo kadeira ida ba Partido Democrático iha Parlamento Nacional, tan deit lider nebe sira prefere mak  sai presidente no sekretariu jeral Partido Democrático. Ita hotu hatene katak iha vida politika, ita mak hili malu nudar lider partido, ita mak konvense votantes sira atu vota ba ita nia partido, no ita rasik mak vota ba ita nia partido iha eleisaun jeral oin mai.

Maski nune, lider no militantes Partido Democrático, tenki iha fiar no esperansa katak, lia los no justisa, dame no domin, sei la iha nia  ladik atu haketak, no sei la iha nia lutu atu satan. Basa, ita haka’as an dadauk atu kaer metin, instrusaun ikus liu, hosi Presidente Fernando La Sama de Araujo, molok hakotu nia is hodi dehan: “ Imi hare malu ba, tanba nasaun presiza ita”.

Companheiro sira hotu, los duni nasaun presiza ita, los duni nasaun presiza Partido Democrático, no los duni, nasaun presiza Timor oan hotu-hotu, atu kuda no hamoris lia los, justisa, damen no domin, iha prosesu definisaun identidade kultural, sosial no politika, iha nasaun foun ida ne’e.

Tanba ne’e, partido Democrático tenki ezisti no rezisti, nudar forsa politika ida, atu satan krueldade no intoleransia politika, egoizmu no ogulho pesoal no partidaria, hosi ema hirak nebe, hahalok simplisidade, honestidade no estadista, mihis no mukit  ba bebeik, hosi loron ida ba loron seluk, iha nia vida politika.

Exselensia Companheiro sira hotu,
Iha tinan 15 nia laran, progresu no susesu ita hatur no tane dadauk  iha ita nia liman, traisaun, presaun no persegisaun, ita hakat liu dadaun, hosi fukun ida ba fukun seluk. Ho dinamika hirak ne’e, mak lori hau nia pensamentu lojiku atu kestiona, hodi haktuir iha perguntas hirak tuir mai: 1). Sera ke ita iha persepsaun hanesan kona ba situasaun no asaun politika nebe Partido Democrático hasoru dadauk?;  2). Sera ke, ita tenki fiar ema/lider seluk hodi fasilita sira nia preferensia politika iha Partido Democrático nia laran?; 3). Sera ke Partido Democrático la iha tan lider diak ida, atu substitui saudozu presidente Fernando Lasama de Araujo, hafoin nia husik hela ita iha mundu ne’e?; 4). Sera ke ita tenki fahe malu no taka Partido Democrático, tanba presidente Fernando La Sama de Araujo laiha ona ho ita?; 5). Sera ke ita nia lideransa at liu ona hanesan lider partido seluk hateten?

Tempu ida ohin, 11 de Junho 2016, tempu nebe oportunu teb-tebes ba ita hotu, atu buka tuir resposta ba perguntas hirak nebe inkomoda ita nia lideransa no militansia, inkomoda ita nia konfiansa no esperansa ba futuru partido nia, no inkomoda ita nia determinasaun no dedikasaun atu habot Partido Democrático. Nudar lider, ita mos tenki fo resposta ba asaun politika kruel no intoleransia, nebe satan no hatodan prosesu hamoris no habot Partido Democrático, nudar forsa politika alternativa iha nasaun ida ne’e. Nudar lider, ita mos tenki fo resposta ba kestaun interese nasional sira, pratika in-konstitusionalidade sira, la tuir lei no regras normais, nebe ita preokupa no kestiona hosi fukun ida ba fukun seluk.

Atu hakotu, nudar presidente do Partido Democrático, hau husu ba kuadru, militantes no simpatizantes sira hotu, atu hala’o misaun lima hanesan tuir mai: 1). Haklaken ba lia fuan lulik hosi presidente Fernando La Sama de Araujo, nebe dehan: “Imi hare malu ba tanba nasaun presiza ita”. Presidente La Sama husu ba ita hotu, atu haree malu nudar maun no alin nebe los no lolos, hodi dezenvolve Partido Democrático no nasaun. Presidente La Sama husu ba ita atu haree malu nudar maun no alin, hodi kuda no hamoris lia los no justisa, dame no domin, iha ita nia moris no iha sosiedade Timorense; 2). Haklaken ba lia fuan lulik hosi presidente Fernando La Sama de Araujo nebe dehan: “hau nia dignidade la as liu dignidade nasaun nian”. Presidente La Sama husu ba ita nudar lider Partido Democrático, atu tau interese nasaun nian, as liu interese ita nian, no interese Partido Democrático nian, iha prosesu kaer ukun no bandu hodi servi povu no nasaun; 3). Hamenus ba ita nia interese pesoal no partido nian, enkuantu interese povu no nasaun ijiji ita nia partisipasaun no kontribuisaun ba dezenvolvimentu nasional. Hamenus ba ita nia orgulho pesoal, egoizmu politiku no intelektual, enkuantu povu no nasaun ezizi ita nian pensamentu lojiku no asaun estratejika hodi dignifika estadu direitu demokratiku; 4). Hases ba orgulho pesoal, egoizmu politiku no intelektual, hodi fo fatin ba lia loos no justisa, dame no domin, iha ita nia hanoin, iha ita nia lia-fuan, no iha ita nia hahalok, banune, ita bele kontribui ba prosesu definisaun identidade no karakter politika no kultura Partido Democrático, hodi hametin nasaun demokratika no hamoris sosiedade sivilizadu; 5). Haklaken ba katak Partido Democrático iha vizaun ida deit, planu ida deit, no asaun ida deit, hodi kaer metin ukun rasik an, no harii nasaun hosi baze, hun ida, abut ida, iha Timor-Leste ida deit.

Obrigado wa’in.

Dili, Kanosa Has Laran
11 de Junho 2016


Adriano do Nascimento, S.Pd,. MM.
Presidente do Partido Democratico

Sem comentários:

Enviar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.