VISAO MISAO OBJECTIVO HAKSESUK BOLA FH KKN HOME FH LPV ARTIGOS FH MUZIKA LIA MENON FH RESPONDE

20171204

Gestaun Tempu Hodi Hasae Dezempenhu Serbisu

DISKURSU SIENTIFIKU HO TOPIK
GESTAUN TEMPU HODI HASAE DEZEMPENHO SERBISU

Hau nia respeita ba;

  • Prezidente Interino no membrus Board of Trustees Dili Institue of Technology.
  • Magnifico Reitor, ho Senado akademiku Dili Institue of Technology, no Reitor husi Universidade sira nebe marka prezensa iha serimonia graduasaun nee.
  • Corpo Dosentes, Funcionarios no querido estudante Dili Institue of Technology.
  • Destintos Convidados, senhoras e senhores.
  • Saudasoes especial ba Inan-Aman Graduadus, no Graduadus tomak mak hau hadomi no respeita.


Carla Alexandra de Jesus da Costa
Uluk nanain, permiti hau hatoo agradece ba Nai Maromak, no Nossa Senhora da Graca, nudar Padroeira Dili Institue of Technology nian,  no tulun nebe haraik mai ita hotu, fo onra ba ita nia Heroi sira, tanba sira saran aan tomak ba mate, halo ita hamrik nudar nasaun RDTL; hamulak ba ita nia matebian sira, Aman-Inan no bei Ala sira, hamulak mos ba ita nia Uma Lisan,  no uma Lulik tomak,  nebe hamahan-an ba ita,  tanba ita hetan Matak Malirin, no halo ita bele marka prezensa iha Knua Dili Institue of Technology nee.

Senhoras e senhores,

Hau sente honradu, no fiar nebe Magnifiku Reitor ho Konselhu Executivu Dili Institue of Technologyfo mai hau,  atu hatoo Diskursu Sientifiku ba momentu ida nee, ho nia titolo Gestaun tempu hodi hasae dezempenhu serbisu iha ita boot sira nia oin no ba loron ksolok no especial  nee.

Hau mos hakarak hatoo hau nia parabens ba graduadu sira hotu, nebe remata ona imi nia kursu licensiatura iha Dili Institue of Technology, nee hanesan etapa premeiro nebe atu tama ba portão de devoção, ou habelar serbisu komunitaria. Tanba nee hau nia gratidaun wain no boot tebes ba inan-aman no graduado sira hotu, tanba imi fo ona fiar mai Dili Iinstitute of Technology sai nudar fatin hodi investa ba edukasaun ho kualidade, estuda siencia ho teknologia, haluan kunyesimento, hasae abilidade, muda atetudi no hetan matenek atu hodi serbii ho kreatividade, inovasaun no halo transformasaun ba imi ida-idak, nia sociadade moris diak ka bem estar no bem comun ba povu no nasaun Doben Timor-Leste.

Hanesan joven nasaun ida nian, no mos hanesan geração ba nação iha futuru, hau nia espetasaun katak; kunyesimentu nebe imi hetan durante nee sai fonte inspirasaun no motivasaun atu hala’o serbisu. Ita boot sira merese admirasaun no aplauzu husi ami hotu, tanba dezafia an-rasik, atu kontribui ba dezenvolvimentu sociedade ida ho prosesu liu husi Gestaun tempu hodi hasae dezempenhu nebe sei sai tema sentral husi hau nia intervensaun nee.

Molok tama ba subtansia husi tema sentral, permiti hau foo hanoin hikas katak eventu akademiku graduasaun nebe, ohin ita asisti re-presenta mos ROHAN husi etapa ida, no HAHU husi etapa seluk. ROHAN tanba konklui ona faze aprendijagem akademiku ida, no HAHU katak liu husi aprendijagem akademiku nee sei mosu oportunidade FOUN atu bele participa no kontribui iha prosesu dezenvolvimentu ita nia rain, liu husi matenek no kunyesemento nebe iha ona no mos oportunidade atu nafatin buka matenek ka kunyesementu foun iha mundu globalizadu ohin loron nian.

Senhoras e senhores,

Dala barak ita rona kona ba liafuan “tempu nee osan” Ita sente katak tempu nee iha valour dunik!  Koko ita hanoin tok tempu hira ona mak ita uza ba ita nia moris lor-loron nian? No saida mak ita realiza ona? Tempu nee “uniku“ no sai hanesan rekursu ba rendimentu nebe ita iha no sei labele troka, labele rai, no sei la fila. Ema hotu moris iha tempu nia laran, maibe ita labele kaer no hare, ita mos sei la hetan tempu nebe ita persija, tanba tempu nee ema ida sei la-sosa maske nia iha osan barak.
Gestaun tempu sai hanesan komponente nebe hatuur hodi atinji objektivu serbisu, prosesu halo planu no dokumentasaun e avaliasaun. Gestaun tempu hanesan abilidade importante no sai save atu halao serbisu ho suseso iha organizasaun no mos sai rekursu importante hodi investa no aumenta valor, benefisio nebe diak ba iha organizasaun nia laran.

Husi esplikasaun ida nee fo ona hanoin mai ita katak gestaun tempu sai importante tebes ba ema ida-idak nia moris hodi halao aktividade lor-loron tuir nia objektivu.

Konseito kona ba gestaun tempu tuir Mitch (2011), hahu kedas husi tempu revolusaun industria no sai hanesan ideias modernu hodi halao serbisu ho efesiensia no efikas. Iha tinan (1950) sai ona hanesan metodu ida atu resolve problem serbisu nebe efektivu no hasae kompetitividade  ho produtividade. Tinan (1954), MacKenzie intrudus metode ou maneira oinsa atu atende kona ba problema tempu iha fatin serbisu, no mos fo sujestaun ho solusaun nebe simples oinsa halo planu serbisu.

Senhoras e senhores,

Dezenvolvimentu nasaun sira iha mundu rai-klaran liu hela dau-daun, husi efeito rapido globalizasaun, ba situasaun nebe avansado, e nunee leder jetaun kuaze husi mundu tomak hare hetan kona ba alternativu nebe diak atu hasae dezenpenhu ba empregador sira iha organizasaun, maske ho tekniku nebe diferenti maibe koko atu dezenvolve no utilisa tempu liu husi lei no regulamentu, hodi forma hahalok empregador sira iha oragnizasaun. 

Hanoin hirak nebe hau hatoo iha nee mai husi prespektiva peritus barak katak iha mundu modern no globalizasaun ohin loron nian, gestau tempu sai hanesan rekursu no save importante ida, ba prosperidade no sai nudar riku soin organizasaun ida nian, iha parte barak mak ema la utilija tempu ho diak iha fatin serbisu; se ema utilija tempu ho diak mak sei motiva sira nia serbisu nebe efektivu, efesiensi no produktivu hodi hasae mos kualidade dezempenhu.

Parte ida nee fo hanoin mai ita oinsa atu utilija tempu nebe diak iha serbisu ka okupasaun seluk. Ema barak soe, gosta ou atraja tempu; no ida-idak sei fo razaun nebe oin-oin hodi defende tanba sa mak nia lakon tempu, mais importante tenki hatene katak tempu nee nudar rekursu ida nebe mais raro/langka.

Senhoras e senhores,

Hodi bele hasae dezenpenhu serbisu matenek nain balun fo hanoin oinsa atu halo planu serbisu no diriji serbisu ho aktividade sira bazeia tuir tempu nebe planeia, no dezenvolve mos konseito ida kona ba formasaun oinsa atu uja tempu ou jere tempu ba aktividade nebe mak han tempu barak, hodi nunee atu utilija tempu no bele hasae efesiensi serbisu no hanorin ema oinsa uza planu ou orario loro-loron nian nebe fo perioridade liu ba serbisu nebe importante, matenek nain prisipal sirak nee mak hanesan Macan (1994), no Anihta tinan (2014).

Dezempenhu empregador afeita husi fatores internal no eksternal, fatores internal sai husi hahalok ema ida nian nebe diak ou aat bazeia ba nia komportamentu, karakteristuku, no eksternal mai husi faktores ambiente, asaun serbisu, karakteristiku serbisu, kolega, fasilidade, klima organizasaun, Dezenpenhu sai hanesan karakteristiku serbisu no aktividade empregador nebe halai liu ba prosesu knar no responsabilidade hodi halao serbisu ho kualidade no kontribui ba atendementu serbisu nebe kooperativa hodi fo resultadu nebe diak ba oraganizasaun. Dezempenhu hanesan resultado husi esforsu empregador ida hodi alkansa abilidade serbisu.

Prestasaun serbisu e resultado relasiona husi esforsu abilidade husi karakteristiku individu nebe usa atu halao serbisu liu husi kualidade serbisu tuir responsabilidade nebe empregador ida simu; e prestasaun tarifa, sai hanesan matadalan ba pesoal ida hodi fiar katak oinsa nia atu esforsu nian-an iha serbisu. Dezenpenhu nebe diak sai ekspetasaun ba organizasaun noempregador sira bele atinji sira nia serbisu ho efektivu no produktivo.

Gestaun Tempu iha konekstu Timor Leste

Senhoras e senhores,

Timor-leste hafoin restaura independensia liu tiha tinan15,iha loron 6-Maio-2016 jestaun rekursu humanu sai sentru atensaun husi Primerio Ministru Anterior, atu oinsa funsionario publiku bele produs servisu publiku ho kualidade, tanba rekursu humanu Timor-Leste sai hanesan save ba nasaun, maibe too oras nee publiku kestiona nafatin kualidade serbisu publiku sei fraku tebes e atendementu nebe husi empregador seidauk maximu.

Tanba sa Fenomena nee akontese iha ita nia rai Doben Timor-Leste?

Hau sei la responde direitamente perguntas ida nee, maibe hakarak konvida ita hotu atu hare ba faktus balun nebe relevante hanesan tuir mai nee;

Faktu dahuluk; Hanesan nasaun foun nebe hakat ona ba kompleta tinan sanulu resin lima sai hanesan momentu nebe importante tebes atu dezenvolve ita nia nasaun, maibe ita tenke rekonyese katak seidauk hatudu resultadu nebe masimu, bazeia ba gestaun nebe ladiak, nee mai husi fator ladisiplina hodi utilija tempu serbisu husi empregador sira exemplu; prezensa iha serbisu, pontualidade serbisu, pontualidade empregador ba iha regulamento no prosedimentu sira.

Faktu daruak;intrusaun ou delegasaunserbisu nebe ladun klaru, halo empregador sira gasta tempu hodi halao serbisu seluk nebe la tuir prosedimentu no regulamentu, tanba ita hatene katak prestasaun tarefa ho kareira serbisu tenki lao hamutuk no sai fator principal ba empregador ida hodi bele atende kona ba ejijengia husi organizasaun nia laran ou bele responde ba nasaun nia dezenvolvimentu.

Faktu datolu; implementasaun no orientasaun ba kompetensia serbisu pesoal mak seidauk ekilibru tanba nee mak gestaun ba tempu sai faktor nebe boot tebes iha oraganizasaun.

Faktu dahaat; konsiensia husi empregador rasik, oinsa utilija nia tempu badak ou naruk, tuir planu nebe estabelese ona iha organizasaun nia laran seidauk maximu, 

Faktu dalima; serbisu nebe la tuir planu, hanesan enkontru nebe barak liu, uza telephone nebe gasta tempu no seluk tan.

Faktu sirak nee hotu lori ita atu hare faktu seluk ida nebe abranjente liu, hanesan nasaun Timor-Leste nebe dezenvolve hela, e gestaun tempu sai hanesan save ba nasaun, tanba nee liu husi knar empregador sira oinsa serbii no tane nasaun, tenki hatudu disiplina oinsa atu utilija tempu serbisu tuir prestasaun serbisu no tarifa serbisu nebe sai metas ba dezenvolvimentu nee rasik.

Konkluzaun:

Molok atu remata, no husi abordajen nebe halo ona iha tema ida nee, maske abordajen nee sei jeneriku hela, no sei presija tan reflesaun detalhu kona ba gestaun tempu hodi hasae dezempenhu liu-liu realidade nebe iha Timor-Leste bazeia husi publiku nia kestiona liu ba kualidade serbisu publiku nebe sei fraku tebes e atendementu nebe husi empregador seidauk maximu, itabele too iha konkluzaun katak Abilidade atu jere tempu nebe efektivu sai base dezenvolvimentu ba nasaun e jestaun tempu sai hanesan rekursu nebe importante hodi bele hasae dezenpenhu serbi, tanba tempu sai problema ida ba ema hotu, liu-liu wainhira tenki atende kona ba serbisu nebe barak no sente katak tempu nee la too atu halao serbisu ida ho diak no efektivu.

Tanba nee pesoal ida-idak persija aprende no pratika atu salva tempu ho diak ho efektivu no efisiensi hodi bele atinji serbisu hotu nebe mak planeia tiha ona, maske problema nebe mak empregador sira infrenta, sei limita tebes ho tendensia katak presija dunik tempu hodi bele organiza no utilija tempu ba hasae dezempenhu serbisu.

Liafuan ikus: Dili Institute of Technology hanesan organizasaun tau aas mos jestaun tempu hanesanparte integral husi civitas akademiku hodi fo mos servis ou atendementu nebe diak no kualidade ba estudante sira hanesan tema nebe iha: Hakbiit ita-an via disiplina no konsistensia dezempenhu hodi serbii.

Senoras e senores,

Hakarak agradece ba fiar nebe husi magnifiku Reitor ho Konselhu Esekutivu Dili Institute of Technology ba hatoo partilla hanoin ruma kona ba tema ida nee, no mos agradece ita boot sira hotu nia pasiensia no atensaun hodi rona, durante tempu nebe naruk tebes. Hau hein katak abordajen/pendekatan ba tema ida nee bele iha utilidade ba utilija tempu nebe diak hodi hasae dezempenhu.

Hau halo votus ida tan ba graduado sira hotu hetan suseso iha imi nia kareira professional, hodi mos fo hanoin hikas katak fator ida atu hametin liu tan ita boot sira suseso iha vida professional mak kontinua hametin Gestaun tempu hodi hasae dezempenhu serbisu.
Obrigada,

Carla Alexandra de Jesus da Costa

Dili, 29 Nov 2017

Sem comentários:

Enviar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.