VISAO MISAO OBJECTIVO HAKSESUK BOLA FH KKN HOME FH LPV ARTIGOS FH MUZIKA LIA MENON FH RESPONDE

 
 
   

quarta-feira, 29 de agosto de 2012

Loron Konsulta Popular, Trinta de Agustu

Foto Maya Vidon/EPA/AFP. Arkivu Forum Haksesuk
Aban, populasaun Timor Leste hanoin hikas loron historiku, Konsulta Popular 30 de Agustu ba Dala-13 (30 de Agustu 1999-30 de Agustu 2012). Iha loron ida nee, populasaun Timor Leste hatudu tebes aten brani determina distinu rai ida nee sai ba nasaun soberania.

Ho deit ‘pregu lolon ida’, maioria povu terus nain, kiak nain, no mukit nain, hakotu duni okupasaun Indonesia. Haruka fila Indonesia, i Timor Leste hamrik nudar nasaun foun no soberania. Ida nee ema hotu nia mehi desde 1975. Mehi ukun an populasaun tomak manan tiha ona maibe ita nia luta seidauk hotu. Laiha rohan. Luta ne’e maka dezenvolvimento nasional, luta halakon kiak no mukit, hakarak halo mudansa ba populasaun nia moris. Hakarak hakotu prosesu tempo pasadu no prosesu ukun an ba futuru diak.

Dekada premeiru ukun a’an, ita hetan ona progresu no mudansa ba administrasaun estadu no governu. Orgaun soberania no instituisaun governu (husi nasional ba to’o distritais) ida-idak halao ona ninia funsaun no knar. Governu konsege realiza ninia programa ba sector prioridade hanesan saude, edukasaun, agrikultura, electrisidade, infra-strutura balu, nst, inklui ajudus humanitaria ba povu. Maibe seidauk hatan nesesidade ka preokupasaun bar-barak ne’ebe povu hato’o bebeik.

Alem-de nee, durante tinan 10 nia laran, iha sosiedade nia leet mosu konflitus bar-barak to’o hamosu krizi boot 2006. Tamba nee governu laiha tempo barak liu, atu konsentra an hodi dezenvolve ita nia rain. Osan fakar barak hodi rezolve konflitus, hodi manan hikas unidade nasional, paz, hametin hikas seguransa no estabilidade nasional.

Rezolve problemas bar-barak ne’ebe mosu, governu laiha tempo duni atu halao dezenvolvemento fiziku tuir buat ne’ebe populasaun exige. Laiha nasaun ida mak bele halao ninia dezenvolvimento, sekuandu laiha estabilidade nasional. Nunee mos Timor Leste. Mai ita hotu ha’ree problema nasaun ne’ebe ita infrenta ho justu.

Relasiona ho loron Konsulta Popular ba Dala-13, pergunta importante ba ita hotu mak ne’e, signifikante Aniversario Konsulta Popular ba povu Timor Leste nee saida?. Halao deit serimonia hasae bandeira?. Valorizasaun saida maka ita tenki hatudu ba povu?. Exige estadu tenki fahe osan ba povu?.

Hatan perguntas hirak nee, ita la ha’ree  deit ba serimonia hasae bandeira, maibe oinsa responsabilidade lideransa nasional atu lori distinu nasaun ida nee ba futuru naroman. Tinan 13 liuba, maioria povu lori deit pregu lolon ida tuu kuak ba “kotak ukun an”, nofim hetan duni ukun a’an. Iha altera neba, maioria povu hilin ukun an, tamba hotu-hotu konkorda ba objectivu ida. Katak, ita ukun a’an tamba ita hakarak dezenvolve rasik ita nia rain. Hakarak dezenvolve rasik ita nia rain. Ita lakohi tan malae mutin ka malae metan atu sama fali ita nia rain.

See ita hotu respeita, fo valorizasaun a’as ba desizaun ne’ebe povu beikten sira, terus nain, kiak no mukit nain sira hakotu iha tinan 13 liuba nee, mia ita hotu hato’o pergunta ba nai ulun sira, matenek nain sira, apakah sira hotu bele dezenvolve rai ida nee, ka lae?.  Loos, ida nee sidadaun hotu nia responsabilidade, ida-idak iha dever hatudu kontribuisaun konstruktivu ba futuru nasaun. Maibe xavi importante iha governu nia liman. Sira bele realiza buat ne’ebe sira koalia no promesa ba povu?. Mai ita hotu hein realizasaun. **

STL, 29 Agustu 2012
Opini ho Editorial

Sem comentários:

Enviar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.