VISAO MISAO OBJECTIVO HAKSESUK BOLA FH KKN HOME FH LPV ARTIGOS FH MUZIKA LIA MENON FH RESPONDE
 

quinta-feira, 7 de julho de 2011

Harii central elektrika Betano ne’e interese nasional

Dili. Sekretariu Estadu Eletrecidade Agua Saneamento e Urbanizasaun (SEASU) Januario Pereira haktuir katak “harii central elektrika ne’e interese publiku no ninia beneficiu ba povu”. Hatutan Januario Pereira, SEASU, ”harii central elektrika iha Betano ho ninia kapacidade 130 MHWT ne’ebe sei kobre ba sektores sul tomak”. Deklarasaun SEASU nian ne’e, ”hodi hatan ba exijencia komunidade Betano ne’ebe ható sira nia deklarasaun liu husi TVTL, iha edisaun Segunda-Feira ( 04/07/2011), komunidade sira husu atu Governu buka solusaun ba sira nia problema, tanba sira maka nain ba rai sira ne’ebe maka tama iha Planu ba konstrusaun central Elektrika Betano.

Tuir dokumentus ne’ebe maka Jornal ne’e hetan acesu katak, ”komunidade sira maka fó autorizasaun liu husi dokumentus ne’ebe maka ható ba Governu, liu husi rai nain 16, asinatura husi xefi Aldeia Bemetan, Sr. Henrique Pereira, Xefi Suku Betano, saturnine Tilman no Katuas lia Nain, Jose Noronha”. Iha dokumentus Komunidades, rai nain, lia nain, xefi aldeia no xefi suku, iha kompromisu atu entrega rai ba estadu hodi harii Central Eletrika, liu deklarasaun,” baseia ba planu governu RDTL ne’ebe atu tau central eletrika iha suco betano, sub-distritu Same, distritu Manufahi. Maka ohin loron Sabado, 14 de maio de 2011, ami komunidade Betano, pronto hodi entrega rai ho medida 400 x 400 m (16 hectares ) ba Governu Timor-Leste (14/05/2011)”. Hatutan iah deklarasaun ne’e, ”Ida ne’e mak ami nia deklarasaun husi loron ikus maka mosu lia fuan ruma maka lalos maka ami ne’ebe halo deklarasaun pronto atu hatan tuir lei ne’ebe vigora iha Timor-Leste (idem)”.

Turi SEEASU Januario Pereira, katak ”deklarasaun husi komunidades sira, kontraria ho asaun ne’ebe maka grupos sira foin dadaun halo iha Betano tan iha influensia politika partidaria, iha ema balun lakohi desenvolvimentu kosta sul lao, maka hakarak provoka atrasu ba desenvolvimentu, elekrefikasaun lori beneficios sosioe ekonomikas ba Nasaun no mos ba komunidades rasik”.

Tuir Plano Estrategica Desenvolvimento Nacional (PEDN) ne’ebe PM Kay Rala Xanana Gusmao halo sosializasaun husi fulan Abril to’o setembro tinan 2010, aprova ona husi Konseilu Ministru loron 30 fulan Junho tinan 2011. Sei apresenta oficialmente iha encontro TLDPM (Timor-Leste Development Partnerships Meeting (11-13 Julho) no hatama ona iha Parlamento Nacional atu debate hodi hetan aprovasaun. PEDN 2011-2030, sei tau perioridade desenvolvimentu integradu, husi parte desenvolvimentu rekursus umanus, desenvolvimentu infra-estrutruas ekonomika, turismo no sst. Iha parte Infra-estrutruas bazikas, sei tau mos hanesan perioridade ba projektu eletrifikasaun, ne’ebe hahu ona ho 120 Mwt iha Hera, sei lakan iha loron 28.11.2011 no iha kosta sul, 130 Mwt iha Betano, sei lakan iha fin 2012!

Fontes: Timor Post (TP) no STL,edisaun Quarta-Feira no Jornal Nacional Diario (JND) edisaun quinta-feira)!

Sem comentários:

Enviar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.