VISAO MISAO OBJECTIVO HAKSESUK BOLA FH KKN HOME FH LPV ARTIGOS FH MUZIKA LIA MENON FH RESPONDE

20110529

Militantes husi FRETILIN no PSD afilia ba PD iha Hatudu

Hatudu, Ainaro. Partido Democratico (PD) oras ne’e dadaun halao konsildasaun iha Timor-Leste laran tomak, no ho politika ne’ebe nakloke ba ema hotu, la obriga ema atu tama ka sai husi PD. PD odamatan nakloke ba se maka tama no mos la bandu se maka hakarak sai, deklara Samuel Mendonca, Sekretariu Jeral Interinu (SJI) ba Depinfo PD.

Iha konsolidasaun loron 2 iha Sub-distritu Hatudu, Distritu Ainaro, militantes husi Partidus FRETILIN no PSD afilia ba PD durante konsilidasaun loron 2, Sabado (28/05) no Domingo (29/05). Haktuir Marcelino Magno, Xefi Departemento Informasaun (Depinfo), “PD hametin tan nia estrutura no habelar nia liras belar liu tan husi nivel suku to’o nivel aldeia tomak iha Hatudo”. Hatutan,”iha konsolidasaun no tomada de pose ne’e militantes no simpatizantes FRETILIN no PSD deklara afilia ba PD”.

Iha suku foho Ailiku, xefi aldeia FRETILIN nian ida ho nia simpatizantes tomak deklara afilia ba PD. Nune mos estrutura PSD ne’ebe lidera husi Lucio Vidal ho nia membrus 200 halo deklarasaun afilia ba PD. Iha Leolima, estrutura tomak PSD sub-distritu Hato Udo ne’ebe lidera husi Almerindo o membru 700 deklara afilia ba PD. Nune mos militante FRETILIN hamutuk 60 ne’ebe durante ne’e harii bandeira FRETILIN iha HatoUdo deklara afilia ba PD.

Iha deklarasaun, representante husi deklarantes sira kata, ”Governu ne’e PD hola parte,ami povo sente dunimaske witoan maibe sente duni saida maka halo ba beneficiu ba povu”, lia menon husi Almerindo, representantes ba sira ne’ebe foin filia ba PD. Serimonia deklarasaun ba afiliasaun no tomada pose hetan participasaun maximu,mos participasaun husi estrutura PD Nasional, ne’ebe lidera husi SJI Samuel Mendonca, Xefe Depinfo PD, Marcelino Magno, Komisariu Politiku Alex.

Tuir Komisariu Politiku Alex, ne’ebe halo knar mos nudar Assessor ba Gabinete Presidente Republica ba Depinfo katak, ”konsolidasaun iha Hatu Udo sucesu bot tebes, tamba populasaun hahu hare PD nudar fatin ba ható sira nia aspirasaun, PD nudar mata dalan ba povu Aileba no Maubere sira”, dehan Alex.

Partido Democratico, foin moris atu halo tinan sanulu (10), maibe ninia abut metin ba nafatin. PD nudar partidu foun,la iha beban ka obstakulus ruma ho historia nakukun Timor-Leste nian iha tinan 1974/75, hanesan partidu historikus sira FRETILIN/UDT. PD la iha lider historikus ruma maka hamutuk hodi harii, PD la iha Xanana, PD la iha Alkatiri , Mari, PD la iha AVo Xavier Amaral no PD la iha AVo Carrascalao, Mario. PD fiar ba nia an, fiar ba ita nia lisan no knua, fiar ba ita nia emar sira, fiar ba valores no princpius PD nian, lao no lao ba oin nafain! Fontes: Depinfo PD!

Sem comentários:

Enviar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.