VISAO MISAO OBJECTIVO HAKSESUK BOLA FH KKN HOME FH LPV ARTIGOS FH MUZIKA LIA MENON FH RESPONDE

20180308

XANANA LIBERTADORES TIMOR-LESTE

XANANA LIBERTADORES TIMOR-LESTE
Husi: Sancho Xavier

Istoria ida hakat tan ho naran XANANA GUSMÃO nian
Istoria foun ida vitoria libertasaun Tasi Timor nian
Vitoria ba futuru moris diak povu Timor-Leste nian

Horseik ami fiar ba O, ita manan ohin
Ohin ami reafirma fiar nafatin ba O, ita sei manan tan aban
Tanba luta XANANA ne’e realidade ida iha fin
XANANA fiar an la’o ba oin, husi planu, asaun no ba rezultado
Luta ho prinsipiu ba libertasaun total ba Timor-Leste

XANANA O mak povu Timor nia matadalan
XANANA O merese ami povu nia respeitu
O nia dedikasaun merese ami nian agradesemento
XANANA mak manu aman povu Timor-Leste nian

Naran XANANA naran libertador
Mate tanba naran XANANA
Moris mos tanba naran XANANA, XANANA naran luta nian
XANANA naran vitoria, vitoria Timor-Leste nian

Uluk hakerek iha Rai Maran
Ohin hakerek iha Tasi Laran
Aban sei hakerek iha Kalohan

Husik istoria mak sei konta
Husik matenek sira mak sei hakerek
Husik ba jerasaun foun sira banati
Rai hela hanesan inspirador ba luta libertasaun patria no libertasaun povu

O XANANA Komandante Asuwain FALINTIL nian
O XANANA Xefi Negosiador Principal ba Fonteira Timor-Leste nian
XANANA heroi ba heroi sira hotu Timor-oan nia

XANANA O mak heroi aman Timor-Leste nian
Naran ne’ebé hahu hakerek tan ona ho tasi ben
Ida ne’e sei sulin iha ami fuan husi jerasaun ba jerasaun
Hakerek iha tasi laran sei buras mai rai maran, fo moris ba jerasaun Timor oan
 iha futuru mai kadores greater sunrise mai Timor-Leste mak povu tomak nia hakarak

Obrigado Maun Boot XANANA GUSMÃO!
Viva Povu Timor-Leste!

Fumento I, 07 Marsu 2018

Sem comentários:

Enviar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.