VISAO MISAO OBJECTIVO HAKSESUK BOLA FH KKN HOME FH LPV ARTIGOS FH MUZIKA LIA MENON FH RESPONDE

20160716

Entusiasme Joventude Timor Leste ba Fute Bola Sai Hanesan Oportunidade Diak Dezenvolve Industria Fute Bola Timor Leste

ENTUSIASME JOVENTUDE  TIMOR LESTE BA FUTE BOLA SAI HANESAN  OPORTUNIDADE DIAK  DEZENVOLVE INDUSTRIA FUTE BOLA TIMOR LESTE

HUSI: VIRGILIO DA COSTA, SE, MAP

Virgilio da Costa
Atusiasme Joventude Timor Leste ba Fute Bola ne’e hatudu liu husi asiste transmisaun direita  Copa Euro 2016, signifika katak Timor oan kuaze maioria maka  gosta assiste no Fute bola. Tamba ne’e autoridade kompetencia sira prisija fo atensaun ba joventude sira hodi kria kondisaun ne’ebe diak iha 13 Municipiu iha Timor Leste. Los duni katak la facil buat hotu prisija tempu no orsamento ne’ebe bo’ot, atu halo investimento fisik no non fisik, tamba ne’e Governu prisija  define politika  nebe diak atu bele  dezenvolve desportiva fute bola iha Timor Leste. Infrastruktura fisik nebe diak sai hanesan vantagen hodi fo  asesu ba Joventude sira atu dezenvolve sira nia an (talentu) atu sai jogador diak iha future hodi reprejenta nasaun Timor Leste  iha  mundu Internacional. 

Tamba ne’e Fute Bola  hanesan industria negocio ne’ebe iha prosfectiva diak  Iha Timor Leste, tamba Liu husi Fute Bola Joventude hetan kondisaun ne’ebe diak ba sira nia moris, ingeral afeita ba movimento ekonomia iha rai laran, hodi  fo kontribuisaun ba nasaun liu husi  hasae kapasidade financeiro hodi hasae kresimento ekonomia no  rendementu ekonomia ne’ebe sustentabilidade iha futuru. 

Entusiasme joventude ne’ebe maka’as sai hanesan vantagem diak. Oinsa Governo no autor ekonomia sira bele aproveita talenta juventude sira hodi sai hanesan industria negocio atu kria empregu,reduz problema dezempregu nebe sei maka’as iha Timor  Leste hodi garantia sustentabilidade ekonomia nebe daet ba  seguranca social hodi garantia paz no estabilidade Nacional.

Ita hotu asiste hamutuk  liu husi transmisaun direita iha RTTL,  hare situasaun iha rai laran hakmatek durante Copa Euro 2016,  Timor Oan barak  fo suporta maka'as ba Equipa Fute Bola Nacional Portugal, husi inisiu  Jogo Euro 2016 to'o final. Liu husi perguntas simples, tamba saida maka suporta maka’as ba equipa Nacional Portugal? Iha razaun oin-oin: Tamba Portugal Nasaun Primo Irmao (CPLP),membru  Union Europa, Kunesidu Fute Bola iha Continental Europea no mundu, nakonu ho Estrela kunesidu mundu. Husi resposta simples ne’ebe iha, hakerek nain iha prespektiva hanesan tuir mai:
  • Tamba Portugal Nasaun Membru CPLP

Politikamente Timor Leste hanesan  Nasaun Membru CPLP, iha vantagen diak atu hetan asesu hodi dezenvolve Fute Bola Timor Leste iha futuru.Tamba Nasaun Portugal iha ligasaun emosional ho Timor Leste iha aspeitu politika,ekonomia,social no kultura. Depende Timor Leste oinsa atu aproveita vantegen ne’e hodi  dezenvolve Fute Bola Nacional Timor Leste liu husi eventu Fute Bola Nasaun CPLP hodi hetan esperencia joga bola husi Nasaun CPLP hanesan Brazilia, Angola ne’e mos kunesidu iha Continental America  no Continental Africa. Nune iha futuru Equipa Fute Bola Nacional  Timor Leste hatudu nia performance no kualidade joga bola  iha kompetisaun nivel Internacional.
  • Tamba Portugal Nasaun Membru Union Europa.

Portugal hanesan Nasaun Membru Uni Europea, ne’be iha influencia bo’ot tebes ba Fute bola iha Continental Europea, ezemplu hatudu dadauk agora, Portugal sai Vencedor ba Copa Euro Cup 2016. Alende ida ne’e ,Fute bola Liga Europea ne’ebe iha kunesedu Mundu ezemplu Liga Portugal,Espanyol, Liga Franca, Liga Alemanha ne’ebe rezulta jogador kualidade mundu ho nia  frekuensia joga ne’ebe diak iha mundu. Liu husi Nasaun Portugal,  Oinsa maka Timor Leste bele hetan asesu hodi Timor oan sira ne’ebe hatudu talenta joga diak  oportunidade  joga iha liga Europea iha future? Ne’e mehi maibe mehi ho esforso maka’as bele sai realidade.
  • Equipa Fute Bola Nacional Portugal Kunesidu iha Mundu

Kuaze kompetisaun Nivel internasional hanesan Copa Mundu,Copa Europea, Equipa Portugal sempre tama iha Oito finais, Quartal Finaias,Semi Final no tama Final, ezemplu hatudu agora dadauk Portugal sai Vencedor Copa Euro 2016. Ne’e hanesan ezemplu diak, nebe Timor Leste aprende no prisija banati tuir hodi  transforma Fute Bola Nacional Timor Leste sai Fute Bola ne’ebe kunesidu iha mundu,  hodi kompete iha Eventu Fute Bola nivel Internacional.  Hanesan sidadaun Timor Leste  ita iha dever atu fo hanoin ba Governo atu halo politika ne’ebe diak ho ambisius, Dezenvolve Fute Bola Nacional no espera katak,iha futuru Timor Leste mos sai Nasaun ne’ebe kunesidu iha mundu internacional! 
  • Equipa Fute Bola Nacional Portugal nakunu ho Jogador estrela.

Equipa Fute Bola Portugal, nakunu ho estrela  hanesan   Eusebio, Luis Figo mai to’o Cristiano Ronaldo ne’ebe kunesidu mundu ,  sai Fenomenal,sai  lengendaris, no sai ikon ba merkadu negocio ekonomia  internacional.  Lori Nasaun Portugal tuir eventu  Internacional tantu Copa Mundu, Copa Europea no Liga Europea ho rezultdu ne’ebe signifikante tebes ba sira nia Nasaun hodi sai nasaun nebe forte iha ranking diak. Hodi Portugal sai nasaun nebe kunesidu iha mundu.  Tamba ne’e hakerek nain halo pergunta repleksaun “ Copa Euro 2016 remata ona , Portugal maka sai vencedor ba Primeiro vez simu Taca Euro Cup 2016. Hanesan Nasaun Primo Irmaun ita kontente no satisfais ba rezultadu ne’ebe iha, maibe hanesan Nasaun, Saida maka ita bele  aprende husi Equipa Fute bola Portugal? Oinsa Governu nia Politika atu dezenvolve Fute Bola Nacional Timor Leste? Progresaun saida mak Timor Leste hetan ona ? Perguntas hirak prisija tau konsiderasaun iha asaun. Autoridade kompetencia sira prisija define politika ne’ebe klaru ikus mai trasa iha planu asaun  hodi fo solusaun ba mundu Fute Bola Nacional Timor Leste!

Los duni katak Governo Timor Leste komesa   investe hodi  dezenvolve ona Infrastruktura  ba Fute Bola hodi kria Estadion iha Municipiu, Baucau,Manatuto,Ermera no Bobonaro.  Ne’e signal positive, tamba iha ona kondisaun diak hodi dezenvolve Fute Bola Nacional Timor Leste. Alende ne’e Governo liu  husi Secretario Estadu Joventude Desporto fo suporta orsamento ba FFTL hodi kria kompetisaun liga Amadora ne’ebe komesa buras dadauk ona. Espera katak neineik ba bebeik  Fute Bola Timor Leste mos sei hetan prestasaun diak iha Mundu Internacional.

Realidade hatudu ona , Timor Leste foin Restaura nia Indipendensia iha tinan 14 nia laran,Equipa Fute Bola Nacional  Timor Lese komesa iha progesaun lubun ida maka  atinji iha Nivel Asia, no Mundu,Ezemplu diak hanesan : Ita nia  Equipa Fute Bola Nacional Timor Leste konsege tama iha kualifikasaun Fute Bola Mundu iha zona Asia, ,Mesque Ita seidauk liu iha zona Asia maebe ne’e mudansa  bo’ot ida mak Timor Leste atinji. Iha ACFF idade ,12 to’o 16. Equipa Timor Leste mos konsege hetan prestasaun diak iha Nivel Asia Meu Oriente, ne’e hatudu katak Timor Leste iha prespectiva diak, tamba joventude barak mak iha talenta diak atu sai jogador kunesidu. Importante maka Joventude Timor Leste  muda nia mindset, hare Fute bola laos deit duni prestasaun deit maibe hanesan industria negocio ne’ebe  iha prespectiva diak hodi  fo  oportunidade  ba Joventude sira atu dezenvolve hodi fo kontribusaun ba dezenvolvimento desportiva Fute Bola Nacional Timor Leste. 

“Mehi bele sai realidade kuandu ita iha boa bomtade ,ita iha komitmentu diak ,ita iha esforsu atu aproveita tempu,orsamento , rekursus humanos  ho efikasia no efektiva”

Avanca Fute Bola Timor Leste, hamorin Timor Leste iha Mundu Internacional.

Sem comentários:

Enviar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.