VISAO MISAO OBJECTIVO HAKSESUK BOLA FH KKN HOME FH LPV ARTIGOS FH MUZIKA LIA MENON FH RESPONDE

20160605

Diskursu Presidente Partido Democrático Iha eventu koremetan presidente Fernando Lasama de Araujo

Diskursu Presidente Partido Democrático
Iha eventu koremetan presidente Fernando Lasama de Araujo

Adriano do Nascimento
Presidente Partido Democrático
Hau hakruk no hau nia domin ba Sr. presidente Fernando Lasama de Araujo, proklamador Avo Fransisco Xavier do Amaral, komandante superior no funu nain sira hotu iha fatin ida ne'e,

Excelensia nai ulun  hosi orgaun soberanu sira, entidades publiku no privadu, veteranu no funu nain sira, reprezentantes organizasaun joventude sira hotu,  mak hau respeita, 

Famila uma lisan Basmeri, Renetil no Partido Democrático, mak hau hadomi.

"Hau nia dignidade, la as liu dignidade nasaun nian"

Ohin, tinan ida ona, mak ami temi deit lia fuan ida ne'e, seim tur hamutuk ho nia na'in, presidente Fernando Lasama de Araujo, hodi husu netik, oinsa atu internaliza no aktualiza, lia fuan ida ne'e, iha ukun nain ida-ida nia hanoin, nia lia fuan no nia hahalok, hodi hatur povu nia interese, as liu interese hotu-hotu, no dignifika Timor-Leste  nia naran, nudar nasaun ukun rasik an.

Ohin, tinan  ida ona, mak ami haree deit  oin iha foto, presidente Fernando Lasama de Araujo, seim kaer liman no koalia hodi simu instrusaun ukun nian, atu dezonvolve Partido Democrático, povu no nasaun nia moris.

Ohin, hakat  ba tinan ida, mak ami hanoin deit ona, hahalok simplisidade, honestidade, maturidade no estadista,  presidente Fernando Lasama de Araujo nian, seim hatudu ba sira nebe presiza atu haree, hodi banati tuir  iha prosesu de formasaun karakter umana, nudar Timor oan, no nudar ukun na'in, iha nausaun foun ida ne'e.

Maske nune, nudar ema, nudar Timor oan, no nudar sarani katoliku, ami fiar katak, presidente Fernando Lasama de Araujo, hamrik hela iha ami nia oin, hodi fo instrusaun ukun nian, nebe transforma iha ami ida-ida nia hanoin, ami nia lia fuan no ami nia hahalok, iha prosesu harii no hametin Partido Democrático, hodi sai nudar Forsa politika ida iha nasaun ne'e, banune, Partido Democrático bele halo balansu politiku, hodi hamenus no hases interese pesoal no grupu iha ukun, hakman no hamis orgulho pesoal ka grupu, hodi reklama ba sira nia an rasik, progresu no susesu nebe Timor oan hotu-hotu kontribui ba.

Ami fiar  katak, maun, kompanheiru, Presidente Fernando Lasama, hamrik hela iha ami nia let. Tamba ne'e, hau lori hau nian an, lori kuadru no militantes  Partido Democratico nia naran, husu autorizasaun hosi presidente Fernando Lasama de Araujo, atu alin hau,  haklaken moruk  nebe ami tolan, no todan nebe hatur iha ami nia kabas, hafoin tinan ida, Presidente husik ami mesak iha mundu ne'e.

Maun, companheiru, presidente Fernando Lasama, ami sente kole iha ami nia isin, ami sente susar iha ami nia neon, no ami sente todan atu haklaken misaun politika humana ida ne, nudar lider Partido Democrático no nudar ukun nain iha nasaun ne'e. 

Basa, iha tinan ida nia laran, Partido Democrático enfreta situasaun nebe difisil teb-tebes. Companheira Emilia Mousaco Ku, Lucky, Constancio Relvas no kompanheiru lubuk ida, sira nia misaun nudar ema, hakotu no hases ona, hodi la'o tuir ita bot ba mundu rohan laek. Ami sente todan teb-tebes tamba imi hotu, hela deit imi nia naran para ami temi, hela deit imi nia lia fuan atu ami haklaken tuir, no hela deit imi nia hahalok atu ami banati tuir. Maibe, Ami fiar katak agora dadauk, imi hotu hamrik hela iha ami nia let, imi hotu sei la husik ami mesak, hodi hadi'a Partido Democrático, povu no nasaun nia moris.

Nune mos, Iha tinan ida nia laran, obra politika nebe ita bot ho ami halo hamutuk, liu hosi kriasaun politika AMP no bloku koligasaun, hakotu no hases ona hosi Partido Democreatico. Ho ida ne'e, mak  iha ona ladik hodi haketak, no iha ona lutu hodi satan, lasu amizade no fraternidade politika  ukun nian. Politiku no ukun nain  sira, haketak dadaun ami iha misaun politika, nebe ami hala'o dadauk iha rai ida ne'e. Politiku no ukun nain sira mos, ho orgulho  sura dadauk, sira nia kontribuisaun politika, katak sira mak fo kontribuisaun bot liu, em komparasaun ho buat nebe Partido Democrático, halo ba povu no nasaun.

Maibe, to'o oras ida ne'e, ami seidauk hatene lolos, sala nia hun iha nebe, no todan lolos iha se nia kabas. Ami haka'as an hodi buka tuir, atu hatene sala no los nia hun, maibe dalan ba ami, la iha ona atu haktuir, no fatin ba ami hamamuk  ona, atu kahe no hatur lia los  hodi halore ba malu.

Maske nune, ami hotu fiar katak,  lia los, justisa, dame no domin, sei la iha nia ladik atu haketak, no sei la iha nia lutu atu satan. Basa, ami, kuadru, militantes no simpatizantes Partido Democrático, haka'as an hodi kaer metin no halo tuir lia fuan ikus liu, ho is kotu-kotu,  nebe presidente Fernando Lasama de Araujo, tatoli iha ambulansia laran,  iha Suai Covalima, hodi dehan "..imi hare malu ba, tamba nasaun presiza ita..". Los duni, Nasaun presiza ami ida-ida, presiza Partido Democrático, no Timor oan hotu-hotu, atu kuda no hamoris lia los, justisa, dame no domin iha prosesu definisaun identidade kultural, sosial no politika, nudar nasaun ukun rasik an.

Maibe, ami nudar ema, nudar lider Partido Democrático,  ami mesak la bele kuda no hamoris lia los, justisa, domin no dame iha nasaun ida ne'e. Ami nia neon sei nurak, ami nia kbit sei naton hela. Maske, ami iha determinasaun no prontidaun, atu dedika ami nia an hodi fo kontinuasaun ba obra politika no intelektual, nebe ita bot sira husik hela ba ami, hodi dezenvolve no dignifika povu no nasaun ida ne'e. 

Tamba ne'e, ami husu ba kompanheiru presidente Fernando Lasama de Araujo, kompanheira Emilia Mousaco, Lucky no kompanheiru sira seluk, fundador da nasaun no heroi funu nain sira hotu iha fatin ida ne'e, atu ajuda ami hodi fo naroman ba dalan nebe ami la'o ba, loke odomatan ba fatin nebe ami atu kuda no hamoris lia Los, justisa, dame no domin. Ami husu ita bot sira hotu, atu ajuda ami hodi hases meik no kroat, foer no at nebe satan no hatodan ami, hosi fukun ida ba fukun seluk nebe ami haktuir ba, no hosi fatin ida ba fatin seluk, nebe ami hamahan an ba.

Ami iha misaun ida deit, mak atu aktualiza ita bot sira nia mehi, katak nasaun ida ne'e, tenki sai nasaun demokratika ho nia povu sivilizadu, moris iha prosperidade, hodi hatur an iha lia los, justisa, dame no domin, nudar Timor oan, iha Timor ida deit, Timor Leste ukun rasik an.

Excelensia sira hotu,

Nudar presidente, hau hodi kuadru, militantes no simpatisantes sira nia naran, hakarak hato'o agradesimentu wa'in ba familia boot uma lisan Basmeri, nebe oferese nia oan, Fernando Lasama de Aaraujo hodi lori no halibur ami hotu, iha uma fukun Partido Democrático, hodi haree malu nudar maun no alin, feton no nan, hodi servi povu no nasaun. 

Hato'o mos agredimentu wa'in ba companheiru sira iha Renetil, nebe habot no halulik lasu fraternidade, lideransa ho humildade, simplisidade no honestidade, nebe presidente Fernando Lasama transforma no karakteriza, iha lideransa Partido Democrático no lideransa nasaun nian.

Hato'o mos agradesimentu wa'in, ba Komandu Superior da Luta no funu nain sira hotu, nebe fo fiar ba Presidente Fernando Lasama de Araujo, nudar responsavel masimu, hodi halo expansaun da luta iha inimigu nia uma laran, iha Jawa, Bali no seluk tan.

Hato'o mos agradesimentu wa'in ba orgaun soberanu sira hotu, Presidente da Republika, Governu, Parlamento Nacional, Tribunal no entidades publiku no privadu, Jgreja Katolika no konviksaun reliziozu sira seluk, veteranu sira, no povu tomak, nebe fo sentimentu de solidaridade, fo kontribuisaun material no moral, hodi hatur saudoso presidente Fernando Lasama de Araujo, iha fatin rohan laek, hahu hosi nia mate iha tinan ida liu ba, to'o ohin, halo nia koremetan hamutuk ho famila, lori aifunan no sunu lilin, iha nia uma eterna ida ne'e.

Ami, Partido Democratico rekonhese, karik ami nia presidente Fernando Lasama de Araujo, durante nia moris,  halo buat ruma nebe la monu ba ita bot sira nia laran, hau hodi nia naran, ami hato'o perdaun. Karik durante iha prosesu funeral mai to'o nia koremetan,  buat ruma nebe ami halo, mak la monu ba ita boot sira nia neon, ami mos husu perdaun. Ami rekonhese katak Presidente Fernando Lasama no ami hotu, laos ema perfeitu, nebe halo buat hotu-hotu nebe los, nein hakanek no hatodan ema seluk nia moris.

Atu hakotu, nudar presidente Partido Democrático, hau husu ba kuadru, militantes no sinpatizantes Partido Democrático, atu halo misaun lima, hanesan tuir mai:

1).  Haklaken ba, lia fuan lulik hosi presidente Fernando Lasama de Araujo, nebe dehan "..imi hare malu ba, tamba nasaun presiza ita..". Presidente Lasama husu ba ita, atu hare malu nudar maun no alin nebe los no lolos, hodi dezenvolve Partido Democrático no ita nia nasaun. Presidente Fernando Lasama de Araujo husu ba ita atu hare malu nudar maun no alin, hodi kuda no haburas fini lia los, justisa, dame no domin, iha ita nia moris no ita nia sosiedade.

2). Haklaken ba lia fuan lulik hosi presidente Fernando Lasama de Araujo, nebe dehan "..hau nia dignidade, la as liu dignidade nasaun nia..". Presidente Fernando Lasama de Araujo, husu ba ita nudar lider Partido Democrático, atu tau interese nasaun nian, as liu interese ita nian, no interese Partido Democreatico nian, iha prosesu kaer ukun no bandu, hodi servi povu no nasaun. Presidente Fernando Lasama de Araujo, husu atu ita hakraik an, hatudu simplisidade, honestidade, intelektualidade no maturidade, hodi kaer ukun no bandu iha nasaun ida ne'e;

3). Hamenus ba ita nia interese pesoal no partido nian, enkoatu interese nasaun no povu ezizi ita nia partisipasaun no kontribuisaun ba Dezenvolvimentu nasional. Hamenus ba orgulho pesoal, egoismu politiku no intekektual, enkuantu povu no nasaun ezizi ita nian pensamentu lojiku no asaun estratejika ba dignifikasaun estadu de direitu demokratiku.

4). Hases ba orgulho pesoal, egoismu politiku no intekektual, hodi fo fatin ba lia los, justisa, dame no domin nebe rohan laek, iha ita nia hanoin, iha ita nia lia fuan, no iha ita nia hahalok, banune, ita bele kontribui iha prosesu definisaun karakter no identidade politika  no kultural, Partido Democrático nian, hodi hametin nasaun demokratika no hamoris sosiedade sivilizadu.

5). Hakalaken ba katak Partido Democreático  iha vizaun ida, planu ida no asaun ida deit, hodi kaer metin ukun rasik an, no hari nasaun hosi, hun ida, abut ida, iha Timor ida deit, Timor Leste ukun rasik an.

Obrigado wa'in

Dili, 4 de Juinho 2016

Adriano do Nascimento
Presidente Partido Democratico

Sem comentários:

Enviar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.