VISAO MISAO OBJECTIVO HAKSESUK BOLA FH KKN HOME FH LPV ARTIGOS FH MUZIKA LIA MENON FH RESPONDE

 
 
   

quarta-feira, 10 de junho de 2015

MEMORIA 10 JUÑU 1980 “Akontesimentu Marabia”

Heroi no Martires da Patria sira husi
“Akontesimentu Marabia” 10 Junho 1980
Asaun eroiku Falintil nian ba dala-uluk hasoru Forsa Okupante Indonesia depois-de Baze de Apoiu rahun no saudozu Nicolau Lobato ninian mate, nudar passu importante hodi hatudu katak rezistensia seidauk mate no integrasaun ba Indonesia sei impossivel.

Asaun ne’ebe koñesidu ho “Akontesimentu Marabia” nudar determinasaun husi grupu Falintil no sivil lubuk oan ida ne’ebe patriota no nasionalista.

Husi asaun ne’e rezulta populasaun sivil kuaze 20.000 mak terus husi violasaun direitu umanus oin-oin hanesan tortura, tratamentu dezumanu oin-oin, violasaun sexual, no terus ba moras oin-oin no mate hamlaha tanba destera ba illa Atauro. Husi vitima violasaun direitu umanus sira ne’e barak mak mate no barak mos mak lakon to’o oras ne’e familia sira seidauk hatene sira nian paradeiru.

Introdusaun

Marabia nudar naran ba fatin ka area ida ne’ebe situada iha suku Lahane Oriental, Dili, no durante ne’e koñesidu hanesan fatin ba estasaun TVRI (nomos SCTV), maibe naran ne’e mos naran istoriku ba prosesu luta ba libertasaun ita nian patria. Tanba iha loron hanesan tinan 43 liu ba akontese akontesimentu importante ida iha Dili ne’ebe koñesidu ho “Akontesimentu Marabia”.

Naran “Marabia” ne’e nudar simbol deit hodi reprezenta movimentu ba asaun istoriku ne’e. Tanba momentu ne’eba, iha fatin hirak mak akontese asaun eroiku hanesan iha Dare, Fatunaba, Becora no Marabia rasik. Nomos iha fatin balu la konsege realiza planu asaun eroiku ne’e tanba fallansu tekniku mak hanesan iha Kamea tutun/Fatuahi no Ailok-laran Bairo-Pite.

Saida loos mak akontese?

Iha loron 10 Juñu 1980, iha oras 00 ka kalan boot, grupu Falintil ida hamutuk ho grupu sivil rezistensia (aktivista klandestina ne’ebe kompostu husi ex-Falintil sira foin sai husi dadur, OMPT no joven sira) halo asaltu no atake ba forsa okupante TNI no POLRI iha:

1. Iha Marabia, atake Postu Polisia Brimob. Iha ateke ne’e, grupu Falintil no sivil kompostu husi ema-nain-22 no komanda husi saudozu Daniel Nahak. Iha atake ne’e, ita-nian Falintil ida mate, no membru Brimob ida mos mate. Asaun ne’e ho kodigu/sandi “Hospedi 1 Sandi 1”. No asaun ba Marabia mak nudar “voz do komando” ba asaun sira hotu;

2. Iha Dare, atake ba Postu Koramil ne’ebe situada iha kampu futebol (atual eskola no igreija Dare). Iha atake ne’e, husi parte rezistensia konsege tiru-mate Hansip ida. Iha asaun ne’e lidera husi Kolaborador Alex “Sakudi”. Kodigu ba asaun asaltu ne’e mak “Darun 3”;

3. Iha Dare Fatunaba (ex-pixina ka atual Museun Memorial Australianus), atake ba Postu TNI Zipur no konsege duni sai membru TNI husi fatin ne’e, maibe infelizmente ita nian Falintil ida mate. Iha atake ne’e komanda husi Komandante Poletaun “Lafaek”. Kodigu ba asaun ne’e hanesan nafatin “Darum 3”;

4. Iha Becora, grupu Falintil kompostu husi pesoal kuaze nain-200 asalta Asrama TNI Batalyon 744 hodi konsege foti Morteiru 2, matralhadora fita 2 no kilat balu ho munisoens. Iha asaun ne’e komanda husi Ernesto “Kakehe”, João Exposto, Auskoli no Pedro “Manek” ne’ebe nudar autor/lider prinsipal ba asaun “Marabia” ne’e. Kodigu ba asaun ne’e mak “Balin 4 no Bekan 5”

Infelizmente, iha mos fatin rua ne’ebe planeia atu atake mak hanesan Asrama Brimob Ailoklaran/Bairopite, no Postu TNI iha Kamea tutun/Fatuahi, maibe tanba kestaun tekniku, fatin rua ne’e la konsege realiza.

Baze hodi sai fatin ba planeiamentu no mobilizasaun asaun ne’e mak iha Lakoto, Balibar. Iha fatin ne’e mak Falintil sira husi Fronteira Norte akampa no konsentra hodi realiza asaun eroiku ne’e.

Motivo no antesedente asaun ne’e

Asaun ba akontesimentu ne’e laos espontaniku, maibe nudar asaun planeadu hodi hatan ba ezijensia luta kontra okupasaun ilegal atu hatutan fali luta ba ukun rasik a’an.

Iha momentu ne’eba situasaun ita-nian rezistensia difisil tebes, tanba depois-de “Baze de Apoiu” iha ailaran nakfera no ho saudozu Nicolau Lobato ninian mate fo’o derotasaun boot ba ita-nian rezistensia. Forsa okupante momentu ne’eba halao kampaña makas atu hatudu ba mundu katak rezistensia laiha ona no povu timorense hakarak integrasaun. Iha kampaña ne’e forsa okupante sira halo perseguisaun no kaptura aktivista rezistensia sira.

Ho ispiritu makas ba ukun rasik a’an, ex-Falintil balu ne’ebe konsege eskapa no halai husi dadur reorganiza fali rede klandestina no estabelese ligasaun ho Falintil sira balu ne’ebe sei reziste iha ailaran.

Pedro de Fatima Soares “Manek” – ex-Falintil ne’ebe konsege halai sai husi dadur ba subar iha Dare. Nia ba aprezenta a’an iha Amo Paroko momentu ne’eba Pe. Alberto Ricardo da Silva (atual Bispo Diocese Dili) no Amo Ricardo husu ba Sr. Domingos Mesquita atu ajuda subar saudozu Pedro “Manek” iha area Fatunaba Dare durante fulan tolu, no tuir fali tanba situasaun ladun seguru, Sr. Domingos Mesquita hamutuk ho Sr. Raimundo Fatima muda fali Sr. Pedro “Manek” ba subar iha area Abtulun (Nahaek) iha Sr. Domingos Augosto Leitão nian uma. Husi fatin ne’e mak saudozu Pedro “Manek” komesa instala no organiza rede klandestina no estabelese ligasaun ho Falintil aktivu sira iha ailaran. No tempu ne’eba (1979), estrutura organizasaun ne’ebe estabelese iha fatin ne’e (Nahaek, Abtulun no Lakoto) funsiona hanesan Comite Central da Fretilin.

Husi fatin ne’e mak trasa planu ba asaun 10 Juñu 1980 ne’ebe halao husi saudozu Pedro “Manek”, ex-Komandante Rejiaun saudozu Afonso Aleixo Moniz “Teri-Netik”, ex-Komandante Kompañia saudozu Tiago Guterres “Loi-Sara”, no ho komandante Falintil balu tan husi ailaran. Planu no estratejia asaun ne’e kolabora mos ho Sr. David Dias Ximenes “Mandate” iha vila-laran.

Falintil sira husi grupu Fronteira Norte ne’ebe movimenta hela ba parte leste hodi buka hasoru komandante Falintil sira seluk (Xanana no Lere) akampa tiha iha area Lakoto. Iha grupu kiik ida mak konsege kontinua lao ba buka Xanana no Lere ne’ebe hasoru iha area parte Laclo hodi informa kona-ba planu asaun ne’e. Bainhira grupu kiik ne’e fila fali mai Lakoto, sira dehan katak mak komandante Xanana no Lere sei tuir mai ikus.

Husi sorin seluk, planu asaun ne’e koinsidi mos ho Amo Bispo Dom Martinho Lopes nian preukupasaun kona-ba oinsa mak ita nian “manu fuik ailaran sira la lian ona”. Kuaze dala-barak, Dom Martinho koalia makas no halo protestu ba asaun preseguisaun, kapturasaun no torturasaun husi militar okupante sira ba ita-nian populasaun sivil nomos rezistensia sira. Amo bispo iha momentu ne’eba dezeja tebes ba Falintil sira iha ponta leste bele halo netik buat ruma hodi trava asaun perseguisaun nomos hatudu ba mundu katak ita-nian rezistensia sei existe.

Iha fulan Marsu 1980, Pedro “Manek” haruka “manu-ain” ida, Sr. Francisco Barreto, mestre ida iha Parokia Becora, lori surat no lia “murak” husi grupu rezistensia ba Amo Bispo. Duvidas oituan, maibe ikus-mai Amo Bispo apoia politikamente planu asaun ne’e (laos moral deit). Aproveita vizita delegasaun internasional ida (husi Suisa) iha loron 9 Juñu 1980, Amo Bispo expresa antusiasme atu “Manu-fuik ailaran bele lian” iha kalan ne’e (9 Juñu 1980) hodi delegasaun internasional ne’e bele haree no rona katak “Manu-fuik” sira sei lian nafatin (sei reziste/luta nafatin).

Determinasaun no sakrifisiu populasaun sira

Asaun asaltu no atake iha 10 Juñu 1980 madrugada ba postu militar no polisia Indonesia iha Dili konsege halo hakfodak no doko konsiensia ema barak. Husi parte okupante hakfodak katak grupu rezistensia bele halo atake mai sira-nian sentru poder (sidade Dili), no komunidade internasional konsidera katak integrasaun seidauk final ka la fasil hanesan Indonesia kampaña no rezistensia sei existe, nune mos populasaun timorense hahu fiar-a’an fali ba luta ukun rasik a’an depois derotasaun husi baze de apoiu nakfera.

Maibe alkansu ba progresu luta ne’e tenki “sosa” ho determinasaun no sakrifisiu ema ema barak, tantu Falintil, responsavel sivil, aktivista joventude, OPMT (Organização Popular Mulheres de Timorense) no nain-ulun igreija katoliku balu.

Depois-de asaltu no atake ne’e, iha 10 Juñu 1980 loron ne’e kedas militar okupante sira halao reajen hodi duni tuir no kaptura ita-nian funu nain sira hodi halo tortura oin-oin no dadur ilegalmente. Nune mos hahu iha loron ne’e mos, TNI, POLRI no “Mauhu” timorense balu halao operasaun hodi kaptura no halo intimidasaun oin-oin ba populasaun sivil sira ne’ebe hela iha parte akontesimentu no fatin sira seluk iha Dili, inklui mos ba operasaun perseguisaun ba distritu balu.

Operasaun ne’e halao husi tinan 1980 to’o tinan 1985-resin. Populasaun feto no mane, joven no ferik katuas sira, militar Indonesia kaer arbiru deit hodi ba sulan iha fatin detensaun oin-oin iha Dili, no hetan tratamentu dezumanu oin-oin, no tuir fali destera tiha ba illa Atauro no Cailaco (Bobonaro), no iha fatin desteradu ne’e barak mak terus tanba moras oin-oin no mate tanba hamlaha.

Martires no eroi sira ne’ebe MATE tanba dadur no torturasaun

1. Jose Gomes “Railakan” (Dili).
2. Paulo Ribeiro “Kalohan” (Bessilau)
3. Martinho Casmiro (Ermera)
4. Mariano Moniz
5. Marianp Bonaparte (Manatuto)
6. Celestino da Conceicao Rodrigues
7. Alarico Maurais (Lequidoe)
8. Jose Bere Leki (Aileu)
9. Filomena Castro Soares (Turiscai)
10. Mauleki (Aileu Fahiria)
11. Antonio Soares (Fatubuti)
12. Orlando Britos “Laloran” (Manulete)
13. Manuel “Busa Duni”
14. Domingos “Kotas” (Remexio)
15. Mali Mau (Barikun)
16. Rumaldo Barreto (Aileu Fahiria)
17. Pedro Soares Aleixo (Madabeno)
18. Bernardo Rodrigues (Madabeno)
19. Antonio de carvalho “Delus” (Fatunaba)
20. Agustinho (Remexio)
21. Mateus (Fatuberliu) 22. Januario da Conceicao Miranda (Dili)
23. Francisco Gusmao (Baucau)
24. Agustinho “Gentio” (Remexio)
25. Domingos Lemos (Dare)
26. Aleixo da Costa Amaral “Karasu” (Lospalos)
27. Felix Amaral (Tohu-Metan)
28. Celestino Tilman “Berhali” (Nahaek)
29. Jose Manuel Ximenes Martins (Remexio)
30. Jose Goncalves “Manufuik” (Aileu)
31. Ernesto Sequeira Tilman (Lahane Oriental)
32. Manuel Joaquim “Ono Leki” (Raimean, Lahane Oriental)
33. Alda Sequeira (Same)
34. Jose de Sousa Carvalho (Dili)
35. Luis Mouzinho (Maubisse)
36. Malu Mali (Aileu)
37. Sebastiao de Deus Maia (Balibar)
38. Malikias da Costa Oliveira (Dili)
39. Francisco Ribeiro Nunes (Dili)
40. Maria Barreto (Remexio)
41. Maculada Soares “Helik”
42. Marcelina de Sousa Barreto “Maurusca” (Dili)


Sira ne’ebe LAKON no to’o oras ne’e seidauk hatene sira nian paradeiru

1. Pedro de Fatima Soares “Manek” (Viqueque)
2. Afonso Aleixo Moniz “Teri-netik” (Dili)
3. Tiago Guterres (Baucau)
4. Danino P Coelho da Silva (Viqueque)
5. Jose de Sousa (Dili)
6. João Barreto “Mane Malus” (Covalima)
7. Daniel da Costa “Nahak” (Bobonaro)
8. Alexandre “Sakudi” (Aileu)
9. Pedro Goncalves Lemos “Teki” (Ermera)
10. Domingos Borromeo (Ermera)
11. Paul Xavier (Aileu)
12. João Exposto (Dili)
13. Domingos Leitão (Dili)
14. Paul Leitão (Dili)
15. Romão Nunes (Dili)
16. Leão Macedo (Dili)
17. Daholo (Dili)
18. Alberto Monteiro (Dili)
19. Augusto Monteiro(Dili)
20. Francisco Resta Parte
21. Malikias (Dili)
22. João Mauduan (Dili)
23. Camilo (Dili)
24. Jose Sarmento (Aileu)
25. Carlos Bere Leki (Aileu)
26. Maubere (Aileu)
27. Celestino Bere (Aileu)
28. Albano Pinto Aleixo (Aileu)
29. Santiago da Silva (Aileu)
30. Maria de Fatima Martins (Aileu)
31. Asmito O. Mendonça (Manufahi)
32. Antonio Sarmento (Aileu)
33. Adão Mendonça (Aileu)
34. Domingos Varela (Baucau)
35. Norberto Ximenes (Baucau)
36. Maurais (Aileu)
37. Bernado (Aileu)
38. Tomas Tilman (Dili)
39. João Jeronimo de Carvalho (Dili)
40. Albino Fatima Teodoso (Ermera)
41. Alberto Soares (Ermera)
42. Maria de Araujo (Dili)
43. Antonio Leki Mali (Aileu)
44. Gaspar de Araujo (Aileu)
45. Nundauk (Aileu)
46. Bermali Soares (Aileu)
47. Berloek (Aileu)
48. Domingos (Aileu)
49. Gaspar (Aileu)
50. Jose Amaral (Aileu)
51. Bere Leki (Aileu)
52. Paul Augosto (Dili)
53. Joaquim Barreto (Dili)
54. Domingos Mesquita (Aileu)
55. João Aleixo (Aileu)
56. Antonio dos Reis Freitas (Viqueque)
57. Cesmun dos Reis Freitas (Viqueque)
58. Edmundo dos Reis Freitas (Viqueque)
59. Gaspar Jose Soares Guterres “Nocomau” (Baucau)
60. João Berek (Fatumean, Covalima)
61. Adriano Moko (Lospalos, Lautem)
62. Emilio Antonio (Venilale, Baucau)
63. Sancho (Venilale, Baucau)
64. Agustino da Costa (Audian, Dili)
65. Jose Goncalves “Manufuik” (Aileu)
66. Alberto Soares “Maubuti” (Dili)
67. Helder Jordão de Araujo (Dili)
68. Jordão Martins (Dili)
69. João Cristo Rei (Manatuto)
70. Paulo Mesquita (Dili)
71. Laurindo Tilman (Aileu)
72. Domingos Caldeira (Turiscai)
73. Tomas Pereira
74. Adriano Mesquita
75. Armando de Deus

Fonte: Ze Luis Oliveira
https://www.facebook.com/ze.luisoliveira.35/posts/10203194131208751:0

Sem comentários:

Enviar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.