VISAO MISAO OBJECTIVO HAKSESUK BOLA FH KKN HOME FH LPV ARTIGOS FH MUZIKA LIA MENON FH RESPONDE
DALIA iha "quarteto" LIAN NIA NONOK  
   

terça-feira, 3 de março de 2015

Estabilidade Nasional husi Perspektiva Estado de Direito Democratico

Cesar Dias Quintas (Lere Cay)

Cesar Dias Quintas (Lere Cay) 
Rai sira foin dezenvolve barak mak preokupa los ho estabilidade iha prosesu konstruksaun ba estado de direito democtarico. Governu ou estado balun adora no paranoia (tauk los) saida los ou see los mak sai fatores instabilidade, entao sira halo maneira saida deit atu hatuur no mantein estabilidade nasional ho rasionalidade no irasionalidade. Pregozu ituan mak balun uza fali “ estabilidade hanesan sai ideologia interese nasional” atu konsolida no hamatin sira nia poder politiku no economico. Povu sai parte ba instabilidade wainhira iha disigualidade economico no descontrolado lei e orden hanesan fator importante nebe contribui makas ba prosesu estabilidade iha estado de direito democratico ida. Iha esperiensia emperiku hatudu ona katak wainhira iha lei e orden no distribuisaun igualidade economico sai parte komponetus importante atu sai sasukat atu hametin estabilidade atu harii esatdo de direito democratico . Instituisaun estadu sira inkluindu governu persiza uza sira nia direito instituisaun democratico atu hametin estabilidade maibe instituisaun estadu mos labele abuza poder maioria iha instituisaun ida atu interfere no dramatiza/politiza “estabilidade no interese nasional” atu inpoin fali interese gropu ida nebe sai kauza ida ba instabilidade. 

Mais ou menus iha fatores rua nebe bele sai sasukat atu harii estabilidade rai laran atu harii estado de direito democratico maka hanesan hametin lei e orden no distribuisaun igualidade economico. Iha esperensia rai dezenvolvidu barak hametin uluk lei e orden (rule of law) liu husi insittuisaun estado hanesan baze ida harii estado dedireito democratico no hanesan baze ida para reforca no hametin estabilidade nacional tamba lei e orden mak sai sasukat estabilidade nasional maibe iha rai foin dezenvolve kontrariu ituan tamba sira preucupa los oinsa atu hametin sira nia estbilidade nasional ho maneira oioin nebe kahor politika ho lei, ikus foin hanoin atu haforca lei e orden entao hetan obstaclo barak liu no costu barak liu nebe tenque selu . Agora depende ba governu hanesan Timor-Leste iha poder executivo makas no makina dezenvolvimentu atu bele halo balanco estabilidade nasional tuir valores no spirito estado de direito democratio, persiza komesa ona harii no haforca husi inisiu kedas. Rai foin dezenvolve barak sidauk iha kapasidade atu harii lolos estado de direito democratic tamba menus rekurso humanu ho jestaun rekursu humanu nebe diak maski sira iha ona recurco finanseiro no infrastrutura. Entao ikus mai sira hetan dificuladade barak no uza meius oioin, em termus mistura politika ho lei no uza naran interese nasional atu hametin estabilidade nasional e a’at liu mak meius balun sai ixemplu negative nebe husik hela ba jerasaun foun tuir mai.

Estabilidade persiza hahu husi instituisaun soberania estadu hanesan autoridade nasional atu hametin lei e orden i sai mos izimplu ida ( role model) nebe tenki hases a’an husi qualker pratica crime henesan abosu de poderes, corupcao, immoral no buat sst. Instituisaun estado sira tenque iha transparansia no acontabilidade nebe iha integridade nacional atu hatur lei e orden para labele hamosu injustice no disqualidade economic nebe afeta ba seitor sira seluk. Wainhira iha independencia no estabilidade iha instituisaun estado sira hanesan Legisltivu, Executivo (Presidetnte da Republica hamutuk Premeiro Ministro) no Judiciario nebe iha integridade bazeia ba constituisaun maka instituisaun sira nee rasik sai pilar metin ba estabilidade tamba sira metin ho lei e orden ( Rule of Law). Maibe wainhira sira maka la-iha ona independencia no iha integridade tuir sira nia papel mak sira rasik sai kauza ba instabilidade nasional, ixemplu ida mak hatudu ona husi krize military no politica iha 2006.

Ita hatene katak rai nebe deit instabilidade nasional sai inimigu boot ba governu tamba instabilidade sai osbtaklu boot ba prosesu dezenvolvimentu atu hatur lolos estado de direito democratico. Iha parte ida krize saida deit, em termus krize politika povu maka sai terus tamba sira mak uhun ba vitima, purisu povu tauk liu mak violasaun no crimi politika husi instituisaun estadu sira nebe husi interese grupo balun saran aan. Estado de direito democratico laos deit reseponsibilidade instituisaun estado sira incluindu governu maibe povu mos iha dever atu sai agente ba estabilidade no paz iha rai laran atu hatur rai ida democratico, maibe hanesan motor dezenvolvimento governu mak sai fator principal ba proseso dezenvolvimento estabilidade no paz atu hametin estado de direito democratic. Durante quaze tinan 13 ukun aan ona governu ou estado Timor-Leste tenta hela dadauk planu no acao oioin tuir lei no kultura politika para hatur no hametin estabilidade tuir sira nia kapasidade, em termus jestaun governasaun maibe iha realidade sidauk reforca didiak lei e orden hanesan baze fundamental no mata dalan ba estabilidade no dezenvolvimentu nasional.

Analiza simplis ida katak karik agenda nasional nebe urgente tebtebes maibe nusa governu no estado la prioritiza iha sira nia agenda hanesan lei teras e propridade ( Lei rai nian), lei anti-corupcao no seluk seluk tan. Karik governu no estado hanoin katak agenda importante sira nee iha potensia hamusu instabilidade? bele kontrario karik tamba waihinra statute rai la claro no lei corupcao la define ho diak, nia sai fator nebe potensia tebes contribui ba instabilidade. Tamba hanoin ida simples katak Timor-oan luta too mate ho sofermento oioin maibe too ikus mais, direito ba rai sidauk define didiak depois sira la hetan nebe lalais ou neneik sei iha problema boot nebe sempre kontribui ba instabilidade iha rai laran. Tuir mai mak hanesan lei anti-corupcao nebe sidauk aprova, nebe bele atraza acao instituisaun esrado relevantes atu combate corupcao nebe potensia bot atu hamusu distribuisaun disigualidade economic tamba bele hamosu injustice nebe boot liu. Wainhira Timor-Leste atrazu iha apravosaun no implementasaun lei sira nee, bele mos kria oprotunidade atu hamosu konflitu nebe bele halai ba instabilidade nasional. Nee duni instituisaun estado persiza haree parte leis sira nebe sai fator importante atu kontribui ba estabilidade tamba nee fas parte husi lei e orden. Bele kria lei barbarak maibe importante liu mak povu hetan benefisiu husi lei sira nee ( laos aprova deit maibe nia implemetasaun no benefisiu lei hanesan parte importante tebes). Parlamento persiza komesa haree no fiskaliza lei sira (legislation monitoring)nebe la coresponde ona nesidade povu nia, liuliu uluk UNTAET husi hela.

Durante Timor-Leste independensia, estabilidade sai ona hanesan fator importante iha prosesu dezenvolvimento nasional. Husi governasaun premeiro too agora tenta bebeik ona oinsa atu koordena no hatur lolos estabilidade tuir sira nia kapasidadeno maneira politika tuir lei iha Timor-Leste. Iha parte ida mosu bebeik sintido ida uza termus estabilidade sai hanesan ideologia ida ba dezenvolvimentu maibe persiza mos hanoin didiak katak “estabilidade” nee laos ideologia maibe konseinsia, direitu no dever sidadaun ida ida nia nebe governu no estado tenki proteza tuir lei no orden tamba ema ida ida hakarak moris hakmatek iha paz nia laran (moris hakmatek siknifika estbilidade). Agora iha aspeito rua fundamental nebe bele kontribui ba estabilidade nasional iha estado de direito democratico: iha iqualidade distribuisaun ekonomiku no iha estabilidade instituisaun estado sira nebe que independente no solidu ho spiritu separacao de poderes nebe bele mantein lei e orden. Wainhira fatores rua nee la existe ona bele iha potensia boot atu halai ba injsutisa no instabilidade nasional. Wainhira governo hanesan poder executivo la iha ona poder no capacidade atu jere no orienta assunto distribuisaun economico ho efetivo no afikas e la consege halo koordenasaun diak atu hametin instituisaun esatdo selsluk para hametin lei e orden mak simplismente sei halai ba instabilidade.

Distribuisaun direitos basicos ba igulidade hamutuk economico mak povu ou sidadaun ida ida iha direito atu aksesu ba qualidade edukasaun, saude, justisa, empregu, comercio , bee mos, direito ba rai no buat seluk seluk tan. Segundo lei e orden nebe sai mos fator determinante tebes ba prosesu estabilidade ida iha estado dedireito democratic tamba lei e orden sai hanesan spiritu no lalenok ba ema hotu atu bele hetan sira nia direitu no responsibilidade tuir lei sira nebe vigor iha Timor-Leste. Independensia no estabilidade persiza no tenque intrepreta no pratika turi lei e orden (rule of law) tamba estabilidade tenki sai hanesan nesesidade ba sidadaun ida tuir lei e orden laos tuir poder politika or poder maioria husi instituisaun estado ida.

Estabilidade sai ameasa no perigu boot ba rai ida wainhira governu ou estado komesa adora ou paranoia ona nia estabilidade rasik. Rai sira foin dezenvolve sai ditadura tamba sira uza konseitu estabilidade no instabilidade atu hetan poder no hamate valores no prinsipiu democrasia, hanesan bandu ema atu kolia no esersisiu sira nia direito no hanoin no kolia liu husi demostrasaun, la simu kritika konstruktivu, halo subornu ba partido politiku sira, organizasaun sosidade sivil inkluindo organizasaun religioza no veteranu. Tamba nee estabilidade nasional persiza intrepreta iha direitu ho dever cada sidadaun no independensia no estabilidade husi instituisaun estadu sira para sira labele influensia husi parte nebe deit ho maneira saida deit.

Dalan ida estabilidade bele existi no dura (tahan) wainhira instituisaun estadu sira iha independencia, intergridade ho estabilidade tuir lei e orden (rule of law), liliu iha separacao de poderes tuir lei inan no lei organic (regimento) sira husi kada instituisaun estadu no konstituisaun nebe existe. Maibe wainhira instituisaun estado sira la iha ona independensia, integridade no estabilidade tuir lei e orden maka fasil liu halai ba instabilidade nasional tamba iha dependencia no estabilidade sai sentralizadu ba iha poder ida. Wainhira instituisaun estadu sira la iha ona independensia no estabilidade atu ezerse sira nia poder instituisaun konstituisionalmente, mak fasil tebes sai krize instituisaun estado nebe la refleta ona spiritu estado de direito democratico nebe hatudu ona iha krize 2006.

Pais fragile hanesan Timor-Leste, nia estabildade depende ba instituisaun estado sira atu hatur metin lei e orden hanesan pilar estabildade. Organizasaun sosidade sivil parte elementus importante atu contribui ba estabilaidade nasional hanesan parseira insittuisaun estado sira. Estabiliade nacional persiza iha konseitu no defenisaun ida claro tuir spiritu interese nasional “ common ground”. Maibe dala ida tan, sai pergosu ituan wainhira governu Timor-Leste komesa adora ou paranoia ona ho estabilidade, depois uza meius oioin, em termus kahor politika ho lei atu hametin estabilidade nasional ou maneira ida harri estabilidade hanesan ideologia ba “interese nasional”. Estabilidade persiza iha nia definisaun claro tuir lei e orden nebe hanesan espiritu husi konstituisaun. Estabildade laos idelogia maibe sai hanesan direitu no dever kada sidadao tuir lei e orden, agora la iha lei orden sei iha instabilidade, wainhira iha lei e orden sei iha estabilidede. Instituisaun estado tenque iha firmeza atu hamatin lei e orden, laos fasil maibe sei fasil atu serteza ba lei orden atu haree estabilidade wainhira ema hotu hotu hamarik hanesan iha lei nia matan. Laos seitor economia deit mak persiza halo investimentu maibe lei e orden mos persiza iha investimentu nebe iha susteinabilidade.


Sem comentários:

Enviar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.