VISAO MISAO OBJECTIVO HAKSESUK BOLA FH KKN HOME FH LPV ARTIGOS FH MUZIKA LIA MENON FH RESPONDE
DALIA iha "quarteto" LIAN NIA NONOK  
   

quarta-feira, 29 de fevereiro de 2012

La Sama mak simu uluk Naroman iha Lospalos hodi leno ba Timor-Leste

Lospalos, 29.02.2012. Loron mata sae, rai Lospalos nudar rai ulun Timor-Leste nian mak simu uluk loron, tamba ne’e kandidatura Presidente Republika (PR) Fernando La Sama de Araujo, hahu kampane hodi simu loro matan atu nune bele naroman ba rai doben Timor-Leste.

Iha kampane kandidatura PR numeru 13, Fernando La Sama de Araujo afirma tan ninia konfiksaun, tamba sa mak hakarak kandidatu ba PR 2012, dehan La Sama, ”Prontu ona sai Presidente Republika, tamba iha komitmentu forte ba Estadu ida ne’e no iha esperiencia kaer instituisaun Estadu nian”. Haktuir tan La Sama, ”iha esperiencia kaer organizasaun hotu-hotu, sempre sucesu jere organizasaun sira ne’e, hahu hosi sekretariu jeral RENETIL, Presidente PD, Presidente Parlamento Nacional, to’o oras ne’e seidauk iha hetan failansu tamba nudar lider nia hatene jestaun ba organizasaun”, defende La Sama.

Tenik tan La Sama, ”hau Presidente Republika ba ema hotu, Presidente ba kiak no riku sira, ba veteranus no laos veteranus, ba katuas/ferik no klosan, Presidente ba Timor oan hotu nian”, argument La Sama!

Task Force Media kandidatura La Sama Presidente Republika 2012!

Sem comentários:

Enviar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.