VISAO MISAO OBJECTIVO HAKSESUK BOLA FH KKN HOME FH LPV ARTIGOS FH MUZIKA LIA MENON FH RESPONDE
 

sábado, 8 de outubro de 2011

Veteranus pertense ba Aset Povu no Nasaun nian, dehan Lasama

Suku Estado, Ermera, Forum Haksesuk (FH). Veteranus ne pertense ba Aset Povu no Nasaun nian, haktuir Fernando Lasama de Araujo, iha konsolidasaun Partido Democratico (PD) iha aldeia Aitura, Suku Estado, Sub-distritu Ermera, Distritu Ermera, iha Sabado, 08 de Outubro de 2011. Haktuir tan Lasama,`patrimoniu historiku pertense ba povu no nasaun tomak, labele politiza no partidariza fali veteranus hodi atinji ba objetivu poder politika, ekonomika no sosial`, dehan Lasama nudar Prezidente PD .

Iha fatin hanesan Sekretariu Jeral PD, Mariano Assanami Sabino haktuir mos katak,``husu atu partidu no grupo balun atu lalika aproveita Veteranus hodi atinji ba intereses grupos ba interese poder ``. Assanami mos, ``afirma konaba kandidatura Lasama ba Presidente Republika ba 2012-2017``.

Prezidente Lasama,mos afirma iha konferensia PD, Sub-distritu Bobonaro, Distritu Bobonaro, iha sexta-feira, dia 07 de Outubro de 2011, katak,``nia prontu kandidatu ba PR iha eleisaun 2012 hodi kompete ho Taur Matan Ruak (TMR)``.

Lasama mos prepara dadaun ninia kandidatura hodi nomeia ona equipa ba diriji no prepara ninia kandidatura ba PR 2012-2017 . Lasama fo fiar ba Joao Boavida, Joao Martins no seluk tan maka lidera grupo ba kampane Presidensial Lasama nian!

Sem comentários:

Enviar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.