VISAO MISAO OBJECTIVO HAKSESUK BOLA FH KKN HOME FH LPV ARTIGOS FH MUZIKA LIA MENON FH RESPONDE

20110721

Konsolidasaun Zumalai no Konferensia PD iha Sub-Distrito Suai Loro

Konsolidasaun

Gali-Tas, Zumalai, loron 16 fulan Julho 2011.

Gali-Tas sai baze ba Fretilin desde uluk, maibe iha loron 16 fulan Julho tinan 2011, Gali-Tas halo nian istoria tanba iha loron ne’e, Suku ida ne’e loke nian knu’uk ba Partido Democratico ho nian lideransa tama hodi populasaun Gali-Tas dada bandeira PD iha Gali-Tas.

Ho akontesimentu istoriku iha Gali-Tas ne’e, hatudu katak oras ne’e dadaun povu Timor-Leste iha ona konsiensia katak sira presiza duni mudansa politika iha Nasaun ida ne’e, mudansa ida ne’ebe sira mehi mak Nasaun ne’e tenke evolui no dezenvolvimento la’o ba oin hodi prense hikas tempu naruk ne’ebe lakon iha tempu kotuk.

Ohin loron mos povu Timor matenek liu ona, la hanesan tinan hitu ka walu liu ba, tanba mehi atu situasaun politika iha mudansa sira husik hela ona sira nian idealismu, fanatismu no filiasaun ne’ebe fiel ba partido istoriku Fretilin hodi fihir no eskolha Partido Democratico hodi afilia ba partido jovem ida ne’e.

Ne’eduni, oras ne’e dadaun PD evolui tuir evolusaun konjuntura politika nasional no internasional no hakat ba era dezenvolvimentu fiziku no dezenvolvimentu mentalidade umana iha sosiedade ne’ebe moderna no demokratizada.

Mudansa mentalidade povu nian iha aspetu politiku no sira nian vizaun kona ba PD, reflete ba realidade, katak PD mak bele asegura futuru ba nasaun no povu Timor-Leste nian no mos ne’e hatudu katak oras ne’e lideransa PD la’os ona hanesan bai-bain lideres balun hosi partidu istoriku balun fo naran oin-oin, hanesan labarik iss susu been, la hatene halo buat ida no adjetivu seluk tan ne’ebe ema tau ba sira.

Situasaun mudansa mentalidade povu nian ne’e mos fo sinal avizu klaru ba lideransa politika partidu hotu-hotu katak “kakorok boot” ne’e folin laek, tanba nudar ema normal, maromak nian kriatura, povu la’os iha deit tilun atu rona maibe maromak kompleta mos ho nian matan atu haree. Ne’eduni, lideransa sira ne’ebe toman ona ho sira nian politika retorika no ipokrizia, sira lakon ona konfiansa hosi povu, sira la iha ona materia atu halo politika, sira la bele tan ona lohi povu tanba povu la fiar tan ona sira.

Tanba ida ne’e mak, populasaun iha Suku Gali-Tas fo sira nian fiar ba estrutura Partido Democratico, hosi Aldeias to’o nasional hodi afilia no harii bandeira PD iha Gali-Tas, Sub-Distrito Suai Loro. Militantes foun iha Suku Gali-Tas ne’ebe afilia PD hamutuk ema na’in 300 resin no na’in 65 mak simu pose sai responsaveis ba estruturas Suku no aldeias.

Xefe Suku Gali-Tas hato’o obrigado ba Prezidente La Sama, tanba foin ba dala uluk mak lideransa politika ida tama Gali-Tas no deklara katak nia ho ninian povu iha Suku ne’e afilia ba PD tuir sira nian konsiensia rasik no tama ba PD atu servisu ba sira nian Suku liu hosi PD. Xefe Suku ne’e tutan tan katak nudar lideransa komunitaria, nia respeita povu nian eskolha atu tama ba partido ne’ebe deit, maibe sira tama PD tanba partido ida ne’e mak nian ema servi povu, hanesan agrikultura, osan ba katuas ho ferik sira, nia fo ezemplu.

Lideransa hosi estrutura nasional ne’ebe marka prezensa iha konsolidasaun ne’e mak Prezidente PD La Sama rasik, primeiro Vise Prezidente Adriano do Nascimento, no hosi Distrito, Prezidente PD Distrito Covalima Alvaro do Nascimento-Sesurai ho ninian estrutura tomak.

Konferensia Sub-Distrito Suai Loro

Konferensia Sub-Distrito Suai Loro, halo iha loron 17 fulan Julho 2011, iha ne’ebe Prezidente Partido Democratico Fernando La Sama de Araújo hetan onra ne’ebe boot hosi militantes iha Sub-Distrito ne’e, hodi hatudu sira respeitu no karinhu ba sira nian Prezidente. Militantes sira hasoru La Sama ho haksolok no hawelok hodi leba nia durante besik oras ida no la’o mesik kilometru ida to’o ba sentru konferensia. Antes hahu hulan La Sama, militantes sira barak hein tiha ona iha dalan klaran, balun la’o ain balun sa’e kareta kamiaun hat.

Iha Sub-Distrito Suai Loro militantes hamutuk ema na’in 12.000, hosi administrador Sub-Distrito, Xefes Sukus to’o Xefes aldeias hotu sai militantes Partido Democratico, realidade ida ne’ebe reflete iha konferensia PD nian iha Sub-Distrito Suai Loro.

Lideransa nasional ne’ebe prezente iha konferensia ne’e mak Prezidente PD Fernando La Sama de Araújo ho nian Vise Adriano do Nascimento, akompanha hosi Presidente Distrito ho nian estrutura tomak.

Sem comentários:

Enviar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.