VISAO MISAO OBJECTIVO HAKSESUK BOLA FH KKN HOME FH LPV ARTIGOS FH MUZIKA LIA MENON FH RESPONDE
DALIA iha "quarteto" LIAN NIA NONOK  
   

terça-feira, 12 de julho de 2011

DEKLARASAUN POLITIKA

BANCADA PARTIDO DEMOCRATICO

BA PLANU ESTRATEGIKU DE DEZENVOLVIMENTU

IHA PARLAMENTU NASIONAL

Nai Presidente Parlametu Nasional, mak ami hahi no hana’i,

Nai premeiro Ministro mak ami hana’i

Maluk deputado sira, Membru guvernu, entidade hot-hotu, no povu Timor Leste tomak, mak ami hadomi.

“Kaer Metin Ukun Rasik An no Hari Nasaun Hosi base"

Ne’e mak vizaun Partido Democratico, nudar mata dalan hodi koloka nia pozisaun politika, ba Planu Estrategiku Dezenvolvimentu nebe governu AMP aprezenta ba Deputado sira iha Uma Fukun ida Ne’e.

Bancada Partido Democratico konsiente katak atu kaer metin valor ukun rasik an no hari nasaun hosi baze, tenki iha mehi ida, iha fiar ida no iha asaun ida. Tamba ne’e, mak iha debate Orsamento Geral do estado tinan 2011, Bancada Partido Democartico deklara ona nia pozisaun politika ba publika, ho lian Buna’ hodi dehan;

“To accomplish great things,we must not only act, but also dream; not only plan, but also believe”. Karik haktuir iha lian Tetum,dehan “Atu hetan buat nebe bot, ita lahos deit halo asaun, maibe tenki iha mos mehi ida; ita lahos deit halo planu, maibe tenki iha mos fiar ida.

Mehi ba povu no nasaun nia moris diak, fiar ba Planu Estrategiku de Dezenvolvimentu, no halo asaun hodi konkretiza tuir kbit moral, politika no intelektual AMP nian, partikularmente kbit Partido Democratico ho nia lider, militantes no simpatizantes tomak. Ho komitmentu ida ne’e, maka Partido Democratico hakotu ona nia pozisaun hodi fo apoiu tuir kbit ida-ida nian, ba implementasaun Planu Estrateziku de Dezenvolvimentu, hosi fukun ida ba fukun seluk, no hosi tinan ida ba tinan seluk.

Nai Presidente, maluk deputado sira no publiku tomak,

Razaun nebe lori Bancada Partido Democratico, hodi aprova no deklara nia komitmentu, mak hanesan tuir mai; 1). Planu Estrateziku de Dezenvolvimentu nudar mehi ida, fiar ida no asaun ida, nebe inspira ita hotu nia hanoin, ita hotu nia lia fuan no ita hotu nia hahalok politika, hodi konkretiza mandatu funu nian “Liberta Patria e Liberata Povu”. Partido Democratico fiar katak lider nasaun ida ne’e no nia povu tomak, sei tula hela mandatu funu nian ne’e, iha ida-ida nia kabas hodi hamoris no habot, nasaun nebe sei nurak iha nia vida Estadu de Direitu demokratiku. 2). Bancada Partido Democratico konklui katak Planu Estrateziku de Dezenvolvimentu, nudar evolusaun hosi Mandatu funun nian atu liberta povu hosi susar, kiak no mukit.Planu Estrateziku de Dezenvolvimentu nudar materializasaun hosi vizaun Planu Dezenvolvimentu Nasional 2002, no Planu Estrateziku de Dezenvolvimentu nudar refleksaun no revizaun planu no programa politika Guvernu AMP iha tinan hat nia laran.3). Bancada Partido Democratico mos konsiente katak Planu Estrateziku de Dezenvolvimentu nudar interese nasional supra partidariu, ho razaun katakPlanu Estrateziku de Dezenvolvimentu ne’e mai hosi povu nia susar no terus, halore no haktuir ba sira iha sub distrito 65 durante fulan rua nia laran, no legaliza liu hosi nia reprezentante iha uma fukun Parlamentu Nasional.

Nai Presidente, maluk deputado sira no publiku tomak,

Atu fo neon nain ba guvernu AMP, maka Bancada Partido Democratico husu ba Premeiro Ministro atu tetu hodi tau iha neon ho laran, lia halerik, preokupasaun no pozisaun politika Partido opozisaun iha Parlamento Nacional.

Bancada Partido Democratico fiar katak deputado opozisaun sira nia fuan no laran, la’o tuir hela konseitu Planu Estrateziku de Dezenvolvimentu ida ne’e, maske sira nia lia fuan no hahalok dizafia hela Planu Estrateziku de Dezenvolvimentu ba nasaun ida ne’e. Ne’e mak papel opozisaun nian no ne’e mak politika opozisaun iha nasaun demokratiku hanesan Republica Democratica de Timor Leste.

Bancada Partido Democratico mos fiar katak deputado sira iha uma fukun ida ne’e, ema mesak matenek deit, tamba ne’e mak povu hili sira nudar sira nia reprezentante hodi hola desizaun politika tuir sira nia hakarak. Tamba konsulta popular nebe Premeiro Ministro ho nia governantes sira halo durante fulan rua nia laran, naton ona ba deputado sira hodi rona, tetu no hakotu tuir ida-ida nia vizaun, misaun no stratezia politika.

Durante fulan rua nia laran, deputado sira mos hare tuir konseitu Dezenvolvimentu nasional hosi povu ida ba povu seluk, liu hosi TVTL, radio no Jornal iha rai ida ne’e. Povu hirak ne’e mak vota ba Partido sia iha Parlamento Nacional, hodi representa sira.

Iha parlamento Nacional, deputado sira mos hetan ona livro kona ba Planu Estrateziku de Dezenvolvimentu durante semana ida nia laran. Tempu fulan rua hodi rona povu, no semana ida hodi hare konseita, ne’e naton ona ba ema mesak matenek hanesan deputado Parlamento Nacional.

Nai Presidente, maluk deputado sira no publiku tomak,

Konsensu ba vizaun, misaun no strategia politika ukun nia hosi partido nebe kaer ukun no bandu ho partido opozisaun, susar atu konkretiza iha fukun ida-ida no biban ida-ida, tuir interese no nesesidade, preokupasaun no pozisaun. Maske nune, Bancada Partido Democratico husu ba Primeiro Ministro atu tau atensaun maximu no konsidera preokupasaun nebe tatoli hosi deputado sira iha uma fukun ida ne’e.

Hanesan partido politiku ida, Bancada Partido Democratico mos husu Premeiro Ministro atu halo refleksaun hodi hare no tetu kestaun lubun ida iha setor edukasaun hanesan politika atu uza dialetiku oi-oin iha iskola, preokupasaun ba politika dezenvolvimentu setor agrkultura, floresta no meiu ambiente, gestaun no administrasaun, infrastrutura, rekursu naturais, hanesan mina no gas, problema rai no propridade nomos setor interligadu sira seluk.

Bancada Partido Democratico husu atu Primeiro Ministro rona deputado sira hodi halo refleksaun, tetu deputado sira nia preokupasaun no pozisaun, nufin hakotu hodi hakat tuir AMP nia mehi, fian no asaun ba Dezenvolvimentu povu ho nasaun nia vida moris. Obrigado wa’in.

Dili, 11 Julho 2011

Adriano do Nascimento

Presidente Bancada Partido Democratico

Sem comentários:

Enviar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.