VISAO MISAO OBJECTIVO HAKSESUK BOLA FH KKN HOME FH LPV ARTIGOS FH MUZIKA LIA MENON FH RESPONDE
 

quarta-feira, 23 de março de 2011

José Luis Triste liga Desenvolvimentu ho Tsunami

AMP dehan desenvolvimentu iha 2012 laos ho Tsunami

Dili, Forum Haksesuk (FH). Vice PM José Luis Guterres nudar PM Interinu hakfodak ho triste rona deklarasaun husi partidu politiku balun katak, sira kaer ukun desenvolvimentu mai hanesan Tsunami, tamba tuir nia, tsunami ne’e lembra dezastre no destruisaun.

“Hau triste quando rona ema balun dehan, ita liga desenvolvimentu ho tsunami, tsunami lembra dezastre no buat ida destruisaun”, deklarasaun José Luis Guterres nian ne’ e hakerek Jornal Nacional Diário (JND) iha ninia edisaun Quinta-Feira (24/03/2011, paj. 1 e 15).

Hakerek tan JND, “ita akompana lalais ne’ e Tsunami iha Japaun ne’eba, iha ema barak mate no desenvolvimentu ne’ebe maka iha ona destruida ka estragadu, tamba Tsunami “.

Haktuir tan José Luis Guterres, ”tamba ne’e, hau hare katak, politiku sira halo komparasaun desenvolvimentu ho tsunami ne’e infelis teb-tebes”, hakerek JND.

Iha Konsolidasaun Partidu Fretilin iha Fatu Ahi, sub-distritu Kristu Rei, Dili, Sekretariu Jeral, Mari Alkatiri dehan katak ”FRETILIN promote Tsunami Dezenvolvimentu”, hakerek STL, edisaun Tersa (15/03/2011).

Hatan ba Mari Alkatiri ninia deklarasaun ne’e, Deputado husi AMP kontra hodi dedan "hanoin ne’ebe maka sei la kontribui ba desenvolvimentu tamba Tsunami sinonim ba dezastres naturais, ne’ebe maka rai no povu Japaun hasoru dadaun".

Partidu hotu-hotu iha direitu atu Ukun iha tinan 2012, reflete ba vontade populares, maibe povo nia hakarak desenvolvimentu ne´ebe lao hodi lori progresu no ninia impaktu moris diak ba Nasaun”, haktuir Natalino dos Santos, Deputado husi Bankada CNRT. Haktuir tan Natalino dos Santos, ”maibe povo nia hakarak desenvolvimentu ne´ebe lao maibe desenvolvimentu sem Tsunami”, defende Natalino dos Santos, hakerek STL, segunda-feira (21/03).

Tenik tan Natalino dos Santos, ”se maka ukun tenki ho laran mos no domin, tamba sira ne´ebe maka tau iha ulun odio no vingansa povo labele fiar tan ona ba sira hodi kaer ukun. Vingansa no odio maka hasae lia fuan sira be dehan sira ukun sei lori Tsunami ba desenvolvimentu 2012”, argumenta Natalino dos Santos husi Fretilin Mudanlas (FM).

Ba Rui Meneses, husi banka Partido Democratico (PD), defende katak ”desenvolvimentu iha 2012 lao ba oin buka evita Tsunami, tamba konsekuensia maka lori desastres naturais ne´ebe ninia impaktu ladiak”. Tenik tan, ”politiku ne´ebe maka dehan Tsunami iha 2012, ne´e hatudu katak politiku ne´ebe ladun hanoin diak ba rai ida ne´e”, dehan Rui Meneses, hakerek STL (idem).

Fontes:

- Jornal Nacional Diário (JND), edisaun Quinta-Feira (24/03/2011, paj. 1 no 15)!
- Suara Timor LoroSae (STL), edisaun Tersa-feira (15/03/2011, paj.1 no 11) no edisaun Segunda-feira (21/03/2011, paj.14)!

Sem comentários:

Enviar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.