VISAO MISAO OBJECTIVO HAKSESUK BOLA FH KKN HOME FH LPV ARTIGOS FH MUZIKA LIA MENON FH RESPONDE
 

segunda-feira, 6 de dezembro de 2010

Presidente PN Lasama: kombate korupsaun exiji partisipasaun hotu-hotu nian

Dili, Forum Haksesuk (FH). Iha loron ohin, loron ba Herois Libertasaun Nasional, husu ba ida-idak, tamba ne’e komprimisu nasional ida ba Estadu ida ne’e, hodi honra ba Herois Nasionais sira, hahu husi ita nia beiala sira to’o mai sira nebe halo funu iha tinan 1975. Funu tamba mehi ida, "mehi ne’e maka moris diak ba ita nia emar (povo) no desenvolvimentu i progresu ba Rai Timor-Leste", lia menon husi Nai Presidente Parlamentu Nasional (PN), Fernando Lasama de Araujo, iha terca-feira (07/12/2010).

Tamba buat ida osan, sempre mosu tentasaun oi-oin, hahu husi sira ne’ebe kaer osan bot iha nasaun hanesan Ministra Finansas to’o ba direktores sira iha nasional no distrital sira be kaer, buka iha Resistencia, tamba osan sempre lori tentasaun oi-oin ba ida-idak”, haktuir Lasama, iha seminariu konaba Anti-Korupsaun iha Merkadu Convention Center, loron 7 fulan Dezembru tinan 2010.

Haktuir tan Presidente PN, ”Parlamentu Nasional kumpri ninia dever hodi halo no aprova Lei, iha ona projektu Lei ba konaba korupsaun ne’ebe Parlamentu Nasional sei aprova iha tinan 2011. Lei nudar adicional deit, maibe exije maka ita hotu-hotu iha moral no mental ba kombate korupsaun, kontrola an, ambisaun atu halo riku an lalais”, dehan tan Fernando Lasama de Araujo, ex-Sekretariu Jeral RENETIL no Presidente Partido Democratico.

Tenik tan Lasama katak ”Kombate korupsaun ne’e kompromisu Estadu nian, tamba ne’e maka ba selebra loron anti-korupsaun internasional, Estadu tomak hatudu kompromisu ida ne’e liu husi hasae konvite ne’ebe maka assinaturas husi orgaun soberania hotu: Presidente Republika, Presidente Parlamentu Nasional, Primeiro Ministru no Komisariu KAK”.

Iha tinan rua ona maka, Estadu Timor-Leste liu husi Parlamentu Nasional ratifika konvensaun internasional ba anti -korupsaun. Atu aplika iha pratika, maka Parlamentu Nasional, aprova ona Lei Anti Korupsaun, liu husi Lei No.8/2009, konaba harii Komisaun Anti Korupsaun (KAK). Atu kompleta ba KAK ninia knar, maka Parlamentu Nasional rasik hili no fihir Komisarius ba KAK, maka Aderito de Jesus Soares. Elenku ka equipa ba KAK, komisariu KAK fihir ninia komisarius Adjuntus nain rua, Jose Antonio das Neves alias SamaLarua, antigu Sekretariu Jeral RENETIL (Resistencia Nacional dos Estudantes de Timor-Leste) no Manuel Cotinho Bukar, antigo Inspector Jeral Estado. Foin iha fulan ida maka KAK, rekrut tan investigadores nain 9 atu bele halao sira nia knar, hahu husi formasaun!

Referencia:
http://forum-haksesuk.blogspot.com/2010/12/honra-ba-herois-nasionais-liu-husi.html

Sem comentários:

Enviar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.