VISAO MISAO OBJECTIVO HAKSESUK BOLA FH KKN HOME FH LPV ARTIGOS FH MUZIKA LIA MENON FH RESPONDE
Artista Nia "Lian-Nonok" Ba Ukun-nain Sira  
   

terça-feira, 14 de setembro de 2010

Refleksaun ba Retiru Líder Katuas sira iha Maubisse

*) Armindo Galego Serafim

Ita hotu kontente tanba líder katuas sira bele tur hamutuk hafoin periudo balu sira hurlele malu i fase sira nia ropa foer iha ita nia matan okos.

Hili fatin Maubisse mós iha sentidu ruma. Fase dook ropa hosi kapital Díli i hili rai malirin hodi halo sira nia ulun ho fuan malirin nafatin. Hili fatin la sala i nabilang duni.

Atu tulun susesu enkontru ne, ekipa organizadora mos la’os halimar, forma hosi ema sira kursu boot (doutores ka PhDs) nebe bolu ba an nudar independentes tanba virgem hosi politika ka partido. Buat nebe ladun furak maka doutores ka PhDs sira ba trata fali assunto sira nebe tuir loloos ema SD mós hatene halo. Karik doutores sira ne ba atu produs planu boot ruma ka sira maka dezenha perfil lideransa futuro nian ita kala sei basa liman, maibe atu ba halo serbisu técnico sira hanesan atur de’it meza ho kadeira no telefone tun telefone sa’en tuir loloos lalika ba hatun an iha Maubisse. Maibe, de kualker forma, sira iha neba ona no ita dehan deit parabéns no bom sucesso.

Líder Katuas

Retiru iha Maubisse ne tuir organizador ka fasilitador sira dehan ne encontro líder katuas sira (Xanana, Ramos-Horta, Matan Ruak, Lu-Olo, Mari Alkatiri, José Luís Guterres no Mário Carrascalão), maibe, quando ita haree didiak, líder balu la’os katuas haree hosi otas nune mos haree hosi ninia papel ho pozisaun iha estrutura partido sira 1975 nian. Se maka bele garante mai ita katak Lu-Olo ho Matan Ruak katuas ona no líder katuas? Enquanto ema sira líder katuas duni hanesan Domingos de Oliveira, João Carrascalão, Frederico Almeida ho seluseluk tan nebe nudar aktor politika sira 1975 nian la halo parte encontro Maubisse. Ou tanba sira ne la iha influensia ba politika Timor nian? Chico Lopes ita lalika konta tanba nia sidadaun Indonezia nian ona, karik mós Domingos de Oliveira tanba hela iha Australia. Oin-sa ema sira nebe mós iha influensia ka iha papel ruma iha 1970 nia laran to’o ohin loron hanesan Abílio Araújo, Roque Rodrigues, Rogério Lobato ne’ebé jerasaun ida ho Mari Alkatiri, Ramos Horta ho José Luís Guterres? Keta haluha, Abílio Araújo mas que besik ukun-an ona, hakuur tiha ba otonomi sira nia sorin, maibe nia tuir haboot Fretilin no hosik hela obras barak ba partidu ne.

Líder katuas sira maka lasimu ema hirak ha’u temi leten ka Komisaun organizadora sira nebe toman ho buat boot nebe la konsegue haree hetan ema sira hau temi ne? Ka sira konsiedara ema sira ne “la iha influensia” ka “la folin”? Ka líder katuas sira maka sugere atu lalika konvida ema sira ne tanba quando numero boot bele halo ema la haree hetan sira, tanba ne’e sira prefere numero ki’ik hodi sira bele sobresai ho di’ak?

Se maka bele garante mai ita katak Francisco Guterres Lu-Olo ho Major Jeneral Taur Matan Ruak mós líder katuas? Haree hosi otas la katuas, haree hosi partisipasaun iha politika hosi 1975 mai to’o iha 1999 mos seidauk bele dehan iha influensia boot, tanba sira ne foin koinesidu besik ona iha ukun-an. Matan Ruak ema koinese barak, maibe Lu Olo, pratikamente deskoinesidu ida. Foin mosu depois de Konis Santana mate.

Se hatama tiha líder rua ne ba iha grupu katuas sira, entaun iha tinan hirak mai sira labele ona assume kargu aas ruma, tanba tempu ba sira liu ona tanba sira la halo parte jerasaun foun.

Hosi kompozisaun nebe iha, nota momoos katak líder katuas sira ka Komisaun Organizadora sira ne’ebe atu tuir dezenha perfil lideransa ba futuru nian sei iha mentalidade ida sikun malu ho kateri malu, tanba ne’e, tuir loloos ema sira ne’ebé tuir loloos bele konvida atu tuir retiru ne sira la konvida, sira so konvida de’it ida nebe sira gosta.

Ou líder katuas sira ne maka aprezenta lista nune? Karik líder katuas sira maka na’in hira oan ne, entaun di’ak liu sira lalika buka trasa perfil lideransa ba futuru, tanba sira trasa de’it ba sira nia an mós lahun ladikin ona. Foin fila hosi encontro Maubisse sira kateri malu to’o ida haksoit sai hosi Governo.

Dezenha Perfil ba Lidernsa Futuru

Baibain ema atu dezenha perfil ba buat ida tanba sira hatene ho serteza buat nebe bele halo no implementa.

Hau duvida tebes ba líder katuas sira hasoru malu iha Maubisse, inklui organizador sira maka dezenha perfil lideransa futuru Timor nian. Hau nia razaun simples tebes:

  1. Karik sira hatene duni perfil lideransa ida di’ak no bele tau iha pratika nusa maka durante sira nia ukun sira la hatudu no la tau iha pratika? Dialogu iha nebe? Respeita adversariu politika iha nebe? Kombate KKN ho hala’o boa Governasaun iha nebe? Tau uluk interese nasional iha leten iha ne’ebe? Respeita no kumpre tomak lei iha ne’ebé? Defende unidade nacional ho koezaun iha nebe?
  2. Ekipa organizador sira, eseptu bispus ho padres, ne mós ita la konta barak, tanba sira nunka hatudu an nudar ema politiku ruma, maibe kambada maukose sira nebe hatene de’it halai tuir osan boot nia kotuk, la hatudu espiritu nasionalizmu ruma, eseptu Rui Maria de Araújo. Líder ida tenki hatene halo sakrifisiu no hatudu espiritu nasionalizmu. Hau la hare organizador sira ho titulu rebo-rebo ne ninia espiritu nasionalizmu ho solidariedade ho povu. Pior liu tan sai kataventu, iha nebe iha lukru ka benefisiu ekonomika, politika ho sosial sira sadere ba iha neba. Oin-sa maka kataventu sira bele dezenha perfil lideransa ida ho prinsipiu politiku ho ideolojia ida metin no klaru, enkuatu sira rasik la iha prinsipiu?

Lui hosi Katuas sira-nia Kabaas maka ita konsege haree ba dook liu

Sa di’ak maka ita haree hosi katuas sira nia kabaas leten? Ita haree buat aat maka barak liu duke buat di’ak.

Hosi Alkatiri nia kabaas ita haree maka arrogansia, la previlegia dialogo, autoritario, ditador no dala ruma la respeita lei no hakarak ukun tuir partido uniku nian. Hatene de’it persegue no halo presaun ba media sira.

Hosi Xanana nian ita haree sistema komando no dala ruma la’o iha lei nia leten, maibe sei di’ak oituan.

Hosi Horta nia ita haree maka hakarak di’ak malu ho ema hotu neduni dala barak la’o iha lei nia leten no halo politika ziguezague iha klaran nebee lori de’it konfuzaun ba povu. Troka amigos ho inimigos ba mai no beibeik.

Husi Lu Olo nian ita haree maka hakruk hanesan atan sira, nebe la hatudu an hanesan ho líder. Hanoin ho hakruk i hamanasa bele rezolve buat hothotu, maibe la rezolve buat ida. Krizi 2006 ho 2007 hatudu de’it Mari Alkatiri ho Lu Olo ninia inkompetensia hanesan líder.

Hosi Mário Carrascalão nian ko’alia maka barak, maibe la hatudu serbisu ruma. Dehan kombate KKN maibe tinan ida resin la kaer korruptor ruma maibe halai de’it hosi Governu hodi taka ninia inkompetensia.

Hosi José Luís Guterres nian tetu maka barak no hakarak di’ak malu ho ema hotu, ne’eduni susar tebes atu hasoru riskus no hola desizaun.

So Taur Matan Ruak deit maka ita seidauk haree hetan buat aat ruma tanba nia seidauk to’o iha poder ida masimu.

Jerasaun foun sira hakarak atu líder katuas sira ka halo katuas an sira atu hatudu ezemplu di’ak atu sira tuir, la’os atu sira maka dezenha fali perfil ba lideransa futuru sira. Karik sira hatene perfil lideransa di’ak nian sira hala’o ona durante sira ukun, maibe tanba la hatene maka hodi mosu krizi 2006 ho 2007. Krizi rua ne’e hatudu sira nia inkapasidade total no la serve atu sai modelo ruma.

Katuas sira nia experiensia ita hatene ona, tanba sira sempre fase ropa foer iha li’ur. Iha 1975 sira hurlele malu, la entende malu, ida-idak buka manan mesak ho ukun mesak halo Timoroan barak terus no mate. Iha fali ukun-an nia laran mos hanesan, sira kontinua lori sira nia ropa foer sira iha 1975 nian hodi fase iha ita nia oin, raut malu no hurlele malu maka rezulta iha krizi 2006 ho 2007. Iha eleisaun 2007, balu nia partido hetan rezultadu la di’ak, maibe hako’ak metin nia kadeira nafatin no lakohi fo fatin ba líder sira seluk hodi lori partido ba oin. Pior liu tan nunka hatene rekoinese sira nia derrota ka rezultadu la di’ak, maibe buka soe sala ba ema seluk. Sira la buka kombate korrupsaun ho nepotizmu ho seriu maibe proteje malu ho hariku malu makaas. Balu hanorin ninia militante sira hodi impede partido seluk labele dada nia bandeira, balu dudu nia militante sira sunu ema nia ema quando nia partido lakon votos barak. Balu la respeita Konstituisaun ho lei. Buat aat sira hanesan ne’e maka jerasaun foun sira atu kopia? Lae maluk sira. Se ema sira nebe ukun ladi’ak no halo ema terus barak, sa esperiensia di’ak maka sira iha hodi fahe ba jerasaun foun sira? Ema ida atu dezenha ka trasa perfil lideransa ba aban bainrua nian tenki hosi ema nebe iha esperiensa di’ak, la’os ida halo aat ona no la hatene hadia maka atu hanorin fali. Karik sira hatene buat diak maka ida ne’ebé tuir loloos sira aplika ka implementa quando sira ukun, la’os sai tiha ona maka foin mosu mai dehan tenki halo nune ka nune ba. Rekoinese sala de’it mos sira lakohi, oinsa mak sira atu mai hanorin buat diak ba ita. Diak liu sira rekoinese uluk sira nia pekadu, duke hakarak sai protagonista tanba la serve ona ba sosiedade. Ida ne’e la’os refere ba líder katuas sira hotu, maibe ida rua la iha autoridade moral atu hanorin ema ruma, tanba sira rasik nu’udar líder mediokre, líder ne’ebe la hatene jogos demokratikas nian.

La iha eskola formal ruma hodi hanorin ema eskola hodi sai prezidente ho primeiru-ministru. Maibe iha fatin determinadu ho espesifiku nebe ema bele aprende ho prepara-an. Fatin ne maka iha partidu nia laran, iha organizasaun nia laran no iha sosiedade nia leet no aprende hosi experiensia rasik ho esperiensia ema seluk nian.

Sala boot grupu oan ida maka ba trasa perfil lideransa ba futuru nian hanesan loos ita moris iha partidu uniku nia laran nebe bele impõem ba seluk. Povu maka sei determina líder di’ak ho aat liu hosi votus iha urnas, la’os grupu Maubisse ho nia organizador sira maka determina. Ema ida-idak iha ninia preferensia no hili líder tuir nia entende, la’os grupu kikuan ida maka atu impõem nia hanoin ho gostu ba ema barak.

Baibain organizasaun ka kompanha ida dezenha ka trasa perfil hodi rekruta ema ida tuir kompania nia interesse ho gostu. Kompanha ida iha interesse ho objektivu ida de’it, oi-sa maka líder sira halibur iha Maubisse nebe ninia politika ho ideologias la hanesan atu trasa perfil ba ema ida hodi responde sira nia interesses nebe la hanesan ne? Será líder sira ne hotu sei defende kandidatu ida de’it nebe responde ba sira nia dezenho perfil ne? Partido ida nebe loos maka atu submete ba seluk nian hodi dehan kandidatu ida ne maka diak liu hodi ita hotu hamutuk defende nia?

Partido ida-idak maka tenki prepara nia ema, halo rekrutamentu no prepara iha partido laran mak foin dudu ba oin. La’os líder katuas sira mai sei dehan depois de 2017 mak imi jerasaun foun sira bele kaer ukun. Povo maka sei deside se maka kaer ukun, la interesse se hosi jerasaun foun ou tuan. Importante maka ema hatene ukun, la’os haree fali hosi katuas ou foin sa’e. Katuas balu tinan maka boot maibe experiencia zero, no ema foin sa’e balu otas maka sei ki’ik maibe riku iha koinesimentu ho experiensia.

Hau lafiar katak sira ne’ebe agora bolu ba an jerasaun tuan ka katuas, depois de 2017 sira la buka ona kaer poder. Balu sei hakarak hela poder iha tinan 2022 mai, tanba ne’e maka sira la halo kaderizasaun iha sira nia partido laran rasik.

Atu sai líder la’os haree ba tempu, maibe haree ba fiar povu nian. Se iha 2012 ka 2011 karik iha eleisoens antesipadas, se povu hili jerasaun foun ida maka atu sai prezidente Republika ka, Preszidente PN ka Primeiro Ministro, ema hotu tenki tuir, la’os jerasaun tuan ho Igreja maka determina. Povo rasik hatene perfil líder nebe diak nian, tanba ne maka sira vota atu ema nebe diak maka atu ukun sira.

Hau lafiar ema hosi partidu hothotu ba prepara lisuk ema ida hosi partido seluk nian hodi sai líder tuir prefil nebee sira dezenha, basaa partido ida-idak iha ninia ema rasik. La’os partido ida ba prepara fali militante hosi partido seluk nian hodi sali líder. Líder ida mosu naturalmente ho kualidade hothotu nebe nia iha.

Buat nebe importante maka oin-sa partido ida-idak prepara ninia ema hodi sai líder ida diak, líder ida bele hakoak ema hotu, líder bele iha komunikasaun ho líder partido seluk nian, líder ida bele promove dialogo no defende valores demokrasia ho interesse povo nian, líder ida ne’ebe la fasil simu subornu no aten brani kontra KKN.

Importante mos ba líder partido hothotu hodi loke kanal komunikasaun ba malu nafatin hodi evita buat aat sira i lori buat diak sira ba oin.

*) Sidadaun Aitarak Laran

Sem comentários:

Enviar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.