VISAO MISAO OBJECTIVO HAKSESUK BOLA FH KKN HOME FH LPV ARTIGOS FH MUZIKA LIA MENON FH RESPONDE
Artista Nia "Lian-Nonok" Ba Ukun-nain Sira  
   

quarta-feira, 2 de junho de 2010

Povu Apoiu Igreja-Kay Rala Xanana Gusmao kontra Woodside

Karreta Diplomata Australia hafuhu PM iha Manatuto

Manatuto, Tempo Semanal. Woodside ne’e aat, provoka korupsaun,provoka krisi politika interna iha Afrika. Tamba ne’e,husu ba povu tomak, tenke koidadu ho Woodside no ita hamutuk defende ba ita nia riku nos soin. Tamba Sira (Woodside) atu explora rai kiak sira,buka hatama kilat hodi explora riku no soin rai seluk nian, dehan PM Kay Rala Xanana Gusmao ba populasaun sira iha sub-distritu Fatuberliu, Distritu Manufahi (22/05/2010).

Deklarasaun PM nian ne’e fó korazen liu ba povu tomak hodi luta kontra Woodside ne’ebe hakarak naok Timor nia riku no soin iha Tasi Timor.

Maibe agora laos deit PM maka sama no tuba rai hasoru Woodside, maibe igreja katolika liuhusi ulun bot igreja nian nain tolu, Amu Bispo Dom Basilio do Nascimento, Dom Ricardo ho Dom Norberto Amaral, ba hasoru Primeiru Ministru iha Distritu Manatuto hodi tau forsa hamutuk atu luta kontra Wooside.

Tuir Amu Bispo Dom Basilio hateten, Woodside tenta lohi povu Timor ho lideransa Timor oan sira katak, kadoras ne’e la pertense mai Timor-Leste maibe pertense ba Australia. Tamba ne’e tuir Amu Bispo, kadoras ne’e Timor nian entaun tenke mai Timor-Leste.

“Ita tenke hamutuk maluk sira, hodi defende ita nia riku no soin. Hanesan ita uluk, hamutuk hodi funu hasoru inimigu, ikus ita manan,tamba sira oho ita tamba ita nia riku no soin. Wainhira, Indonesia ukun ita, TNI sira oho ita nia emar,baku,tanis no susar, iha tinan 1989, Ali Alatas ho Gareth Evans,sae aviaun hodi assina fahe ita nia riku soin tasi nian (Bayu Undan), 50% ba Australia no 50% ba Indonésia. Australia, rekonece integrasaun Timor ba Indonésia no Indonésia kontinua oho ita”, argumenta Xanana.

“Xanana husu ba katuas sira,lia nain sira,husu no hamulak ba rai nain no beiala sira atu ita manan tan funu ida hasoru ema a'at, nebe maka hakarak nauk ita nia riku no soin”, dehan Xanana, hodi fó korazen ba atu luta kontra Woodside nia bosok ten.

Nune’e, kuase oras ida resin, Amu Bispos nain tolu hasoru malu ho PM Xanana Gusmao iha Salaun Parokia Manatuto hodi koalia konaba asuntu Uma kreda nian ne’ebe atu harii Rezidensial Vatikanu iha Timor-Leste. Hafoin surumutu, Bispu Dioseze Baukau Don Basilio do Nascimento hateten ba Journalista Tempo Semanal Katak, estudus Internasional fó sai ona katak Pipe Line nian laos Australia.

“Buat ne’ebe maka hau rona husi estudus ne’ebe halao husi ema Internasional sira hatudu, Pipe Line ne’e Timor-Leste nian”, konfesa ulun bot Sarani Diozese Baucau ho konfiksaun.

Husi nia parte rona informasaun barak Pipe Line mai Timor-Leste sei loke empregu barak, maibe parte seluk fali dehan, Pipe Line serve deit wainhira mina rai iha, maib kuandu loron ida mina rai ne’e maran, entaun buat ne’e sei sai problema.

“Se agora dada Pipe Line ne’e mai ita no ita sira ne’e sei moris hodi halo diak ba Timor-Leste, diak liu halao diak liu mai ita, tamba ita mos Maromak nia oan”, argumenta Bispu Basilio.

Tuir esplikasaun husi Bispu Basilio, objektivu Bispu nain tolu ne’ebe halao vizita ba PM Xanana hanesan Bispu Diocese Maliana Dom Norberto Amaral , Diozese Dili, Dom Alberto Ricardo da Silva no Diozese Bauca Dom Basilio do Nascimento.

Husi vizita ne’e la’os atu apoiu PM Xanana, maibe iha servisu ida ke asuntu Uma Kreda nian no asuntu natural, ne’eduni prezisa desizaun estadu nian no liliu husi PM atu hare posbilidade oinsa bele halo uma ba representasaun vatikanu iha Timor-Leste. Tamba Vatikanu iha hanoin atu loke nia representasaun iha iha ne’e, ne’ebe atu realiza prezisa rai,entaun rai ne’e hein desizaun husi Governu.

Aleinde ne’e liu husi surumutu ne’e PM Xanana Gusmao hatan ba Bispu na’in tolu ne’e katak, iha posibilidade atu harii representasaun Vatikanu iha Timor-Leste no PM sei koalia ho Diresaun Terras no Propriadade (DNTP), fó orientasaun ba kasu ne’e, tamba fatin ne’ebe presiza ho medida luan, ne’eduni sei iha hipotese hari'i iha Tibar.

Estabilidade nudar dalan ba desenvolvimento

iha surumutuk konaba konslta planu estretejika desenvolvimentu nasional (PEDN) iha sub-distritu Laklubar, iha tersa feira (25/05), ”PM apela ba estabilidade,ita tenke hamutuk hodi hasoru ema sira ne’ebe maka hakarak nauk ita nia riku no soin”. Tenik tan antigu komandante suprema Falentil, ”husu atu povu hamutuk hanesan uluk povu ida ne’e kaer liman hamutuk hodi halo funu kontra kolonialismu rai liur”.

Iha biban ida ne’e mos, ”Kay Rala Xanana Gusmao, ”apela ba komunidade nudar Ministru Defesa no seguransa, sei la tolera se se deit maka sei hakarak kria instabilidade iha rai ida ne’e, ita tenke dehan lae ba Violensia no simu maka desenvolvimentu”. Iha biban ne’e PM Kay Rala Xanana Gusmao mos apela, ba grupus sira ne’ebe hakarak kria instabilidade, atu povu labele tolera ba sira“. PM mos hateten ba povu tomak katak, ”iha NGO balun maka oras ne’e dadaun servisu iha ita nia rain maibe lori misaun especial oinsa maka fahe ita Timor oan sira, sira iha osan, oinsa maka hakarak fahe ita, dehan koalia direitus humanus maibe hakarak soran ita”.

Iha surumutuk iha Sub-distritu LakLo, distritu Manatuto, Administrador Sub-distrito, Mário Filomeno Sarmento Cabral,iha ninia lian menon hatou katak, ”ami hakarak hato’o ba Sua Exelencia PM katak Lac Lo oan hotu-hotu, feto ka mane, ferik ka katuas, labarik ka foin sae sira, iha esperansa katak loron ida, katana ne’e, sei la sai tan patrocionador ba ami nia moris, maibe sei sai deit hanesan sasan ida ne’ebe ami kaer hodi halo servisu ruma”.

Xanana: Woodside arogante no bele estraga TL

PM Kay Rala Xanana Gusmao mos, ”fó hanoin fila konaba projektu kompania Woodside foin dadaun ne’e Prezidente Woodside halo probaganda falsu iha Australia katak se Governu la simu opsaun Woodside nian, governu Timor-Leste sei infrenta problema tamba povu sei la simu, sei revolta kontra Governu ne’ebe lidera husi PM Kay Rala Xanana Gusmao. Dehan Xanana,” Prezidente Woodside ne’e arogante, tamba nia koalia bosok, sira la hatene povu Timor-Leste, povu ida ne’e iha determinasaun ba ninia hanoin no hakarak. Povu ida ne’e hatudu ona, iha tinan 24 funu hasoru rai bot ida ne’ebe hetan suporta husi rai bot sira seluk,inkluindu Australia, maibe povu ida ne’e hakarak maka ukun rasik an”, defende Xanana. PM mos fó hanoin hikas ba povu sra katak, ”foin dadaun ne’e vice Prezidente Woodside ba koalia ho ita nia ANP (Autoridade Nasional Petroleum), ita la simu sira nia proposta,vice Prezidente ne’e halai deit i soe hela sira nia dokumentus, ne’e hatudu sira nia arogante”, dehan PM.

Iha funu hamutuk, maka ita manan funu,oras ne’e dadaun,povu tomak tenke hamutuk hodi manan funu ba defende ita nia riku no soin. Ita tenke dada kadoras GSR (Greater Sun Rise) mai Timor-Leste. Husi konsultasaun PEDN iha sub-distritus hotu-hotu povo tomak, lideres lokais, sociedade civil, hotu-hotu manifesto sira nia suporta ba dada kadoras GSR mai Timor-Leste. PM mos haktuir katak, ”governu la simu proposta Woodside nian, tamba sira atu forma Timor oan sira no fó servisu ba timor oan, ne’e sira bosok”, dehan PM kay Rala Xanana Gusmao. Haktuir tan, ”iha 2002, Conocophilips, asina akordo ho governu anterior atu hatama Timor oan servisu iha Bayu Undan, sira hatama Timor oan matenek hamutuk 30 iha 2002, oras ne’e 2010, iha deit timor oan nain 7 nudar buruh kasar”.

Tuir direitu internasional, tasi Timor ne’e ita nian,maibe Australia hatene katak ita sei lori sira ba Tribunal Internasional Haia, iha Holanda, iha tinan 2005 sira sai husi keanggotaan Tribunal internasional, se ita kesar sira, Tribunal internasional labele julga tamba sira laos ona membrus Tribunal Internasional, defende PM.

Kareta diplomata Australia hafuhu PM iha Manatuto

Iha surumutuk hodi sosializa ba PEDN iha Sub-distritu Manatuto, loron quarta-feira (26/05), tuir observasaun Journal ne’e nian,ajentes husi Australia nian subar an iha komunidade nia let hodi akompana saida maka PM Kay Rala Xanana Gusmao hatou ba komunidade, no saida maka Kay Rala Xanana Gusmao menciona konaba Australia no Woodside. Kareta ne’ebe maka ajentes servisus intilijencia uja maka ho matrikula 032.9 CD. Kareta ne’e para hela iha kampu Futebol besik rii baliza nian parte tasi ibun nian.

Igreja Katolika Timor-Leste suporta PEDN

Wainhira PM Kay Rala Xanana Gusmao hatou hela sosializasaun PEDN, teki-teki mosu Bispos nain 3, Bispo Dili, D. Alberto Ricardo Silva, Bispo Baucau,D.Basilio do Nascimento, Bispo Maliana, D. Norberto Amaral no akompana engaredao Vaticano iha Timor-Leste. Lori Igreja katolika no Bispos Timor-Leste katak, ”Igreja Katolika no Vatikanu,suporta ba PEDN ne’ebe, governu ne’e apresenta ba Timor-Leste ninia futuru”. Tenik tan Amo Bispo D. Albrto Ricardo Silva, ”ami adminira resistencia PM Kay Rala Xanana Gusmao,ne’ebe lao haleu ona ditritus sira hotu”, dehan Amo Ricardo. Haktuir tan Bispo Diocese Dili, ”realsa kooperasaun populasaun-estadu ne’ebe positivu ba ita nia povu”, dehan Amo Ricardo. Dehan tan Amo Bispo Ricardo, ”husi parte Diocese 3, prontu koopera hodi habelar PEDN, neduni igreja hatou parabens”. Igreja katolika nudar parceiru estratjika ba Estadu atu lori desenvolvimentu no progressu ba oin iha Timor-Leste.

Durante Konsultasaun PEDN iha sub-distritus hotu-hotu,instituisoens relijiosas, liliu padres no madres sira akompana no tur hodi rona PEDN ne’ebe hatou rasik husi PM kay Rala Xanana Gusmao. Tuir Free Bento Barros, iha ninia humilia iha misa Domingo (23/05) iha Igreja Welaluhu, Fatuberliu katak, ”PEDN ne’e mehi ida konjuntu, povu tomak nian,atu lori rai ne’e ba progresso no desenvolvimentu”. Hatutan Free Barros, nudar Prezidente kongresasaun Franciscano iha Timor-Leste, ”PEDN hatudu katak Timor oan mos bele”.

Fonte: Tempo Semanal, edisaun Tersa (01/06/2010)!

Sem comentários:

Enviar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.