VISAO MISAO OBJECTIVO HAKSESUK BOLA FH KKN HOME FH LPV ARTIGOS FH MUZIKA LIA MENON FH RESPONDE

20170615

Ba sira, sukit-malu bebeik ne mak dehan "interesse nacional"

Maun Boot Xanana koalia konaba ba nia alin Taur iha TVTL: "NIA MAK BOLU HAU SUHARTO. HAU FO TIA APOIO BA NIA SAI PREZIDENTE, NIA BOLU FALI HAU SUHARTO. AGORA HAU FO APOIO BA PRIMEIR-MINISTRO NIA BOLU HAU SAIDA TAN, ...". Ita hotu hein eleisaun lejislativas mai lao ho livre, dame no hakmatek. Hotu-hotu tahan-an. Se mak sai Primeiro-Ministro, sei sai ita hotu nia Xefe Governu.

Gosto
Comentar
Virgilio Lamukan Guterres Ba sira, sukit-malu bebeik ne mak dehan "interesse nacional", tanba bainhira sira kaer ukun sira hanoin no halo mak sukit-malu.                                                                                               
2006-2007, Xanana sukit Mari Alkatiri ho to'o rezigna-an hosi PM. Xanana hamosu alkunha politik "grupo Maputo" hodi dezigna Dr. Mari no kuadru FRETILIN seluk nebe kaer poder momentu neba. 

2007-2012 Mari ho deputadu FRETILIN sira sukit Xanana ho nia governu AMP. Deputadu FRETILIN sira dezigna Xanana nudar "PM de facto" no governu AMP nudar governu "de facto". 

2012, iha kampanye presidensial, Xanana ho Taur hamutuk (iha Ermera) sukit Lu-Olo.                                                                                                                      
2016 Taur sukit Xanana ho Mari iha Parlamento Nacional. Taur foti referensia ditador Indonesia Soeharto hodi refere ba involvimentu lider 2 ne'e nia familia iha projetu sira.

2015-2016, Lere hamutuk ho ofisial FALINTIL-FDTL balun hakerek surat ba Taur hodi sukit no tetak Taur tanba Taur nia desizaun ezonnera
Lere.

Agora, Xanana, Mari ho Lu-Olo hamutuk sukit malu fali ho Taur. 

Besik eleisaun ona atu buka kadeira poder nian, sira hahu mosu ho sermaun profetiku konaba povu nia moris diak no diskursu politik konaba interesse nacional. Tanba sira hanoin no fiar katak povu ida ne'e, durante tinan 24 nia laran iha luta ba libertasaun nasional, aumenta tan tinan 17 hafoin referendum, LA APRENDE politika!hatene de'it mak terus no aprende de'it mak oinsa atu moris ki'ak.                                                                                                                          
Lisaun sira konaba interesse nacional, sira hanorin tiha ona ba povu ida ne'e durante funu ba libertasaun nasional. Hau fiar liafuan sira ne'e. Ba ida ne'e, HAU LOKE XAPEU hodi respeita sira hotu.

Maibe iha kaer ukun, sira la HANORIN buat diak ida ba povu ida ne'e! Sira hatudu mak "ke'e-malu". Sira defende mak sira nia egoizmu politiku.

Ba ha'u, se sira haktuir duni sa ida mak sira hanorin ba povu Timor-leste iha tempu funu nia laran, tinan 17 povu nia moris oin seluk ona. Infelizmente, sira nia moris mak oin seluk keta-ketak de'it. POVU nia moris mak nafatin hanesan iha orasaun sarani sira nian: "...neste vale de lagrimas..." 

GostoMostrar mais reações
Responder
14/6 às 1:58Editado
Fonte Facebook Carlos Slfr Saky no Virgilio Lamukan Guterres
NB: Hare mos komentariu sira seluk konaba issue refere KLIK IHA NEE

Sem comentários:

Enviar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.