VISAO MISAO OBJECTIVO HAKSESUK BOLA FH KKN HOME FH LPV ARTIGOS FH MUZIKA LIA MENON FH RESPONDE

20170529

Refleksaun ida hodi Hakat ba Eleisaun Parlamentar 2017

REFLEKSAUN IDA HODI HAKAT BA ELEISAUN PARLAMENTAR 2017

João Almeida, Servisu iha Fundasaun Mahein
Dalabarak ita rona iha kampania politika sira ema dehan nune’e tempo to’o ona entrega ba jerasaun foun sira hodi ukun. Sim, los! Hakarak ka lakohi sei entrega duni ba jerasaun foun sira! Xanana Gusmao mos ko’alia katak “la iha líder ida maka insubtituivel”. Hanesan iha artigu dahuluk seluk ne’ebe hau hakerek tiha ona bainhira Xanana Gusmao ko’alia kona-ba ninia rejignasaun iha tinan tolu liu ba “Rejignasaun Xanana Gusmao Se Maka Sei Troka: Hau ka Ita Boot?” Signifika katak to’o tempo duni ona jerasaun foun sira husu malu. Xanana Gusmao ho líder jerasaun tuan sira mos preocupa kona-bá ida ne’e, maibe sira la tau deit iha bandeiza hodi entrega ba jerasaun foun sira.

Iha sorin seluk dalaruma ema dehan nune'e, Eleisaun Parlamentar 2017 “eleisaun ba líder jerasaun tuan sira” tamba katuas sira sei domina iha palku polítika ho lian seluk karik hatete “kompetisaun entre Mari Alkatiri, Xanana Gusmao, Taur Matan Ruak no Lú Olo”. Portanto sira ne’e hotu sei lidera iha partidu sira ne’ebé asentu iha Parlamentu Nasional no partidu foun ne’ebé foin mosu. Katuas Ramos Horta dalaruma temi liu deit tamba la involve iha partidu ruma maibe kontinua servisu. Hau fiar katak katuas sira mos hakarak descansa iha sira nia idade ne’ebe ba dadauk ne’e maibe sira mos lakohi buat hotu degrasa no monu tiha deit nune’e.

Xanana Gusmao la mosu mesak deit nune’e no nia mos la husu hodi entrega ba nia bainhira Prezidente Nicolau Lobato mate. Xanana Gusmao kontinua la’os tamba troka Prezidente Nicolau Lobato deit maibe kontinua hodi kumpri ninia obrigasaun ba rai ida ne’e. Ohin situasaun ida ne’e repete-an no líder jerasaun tuan sira sei moris maibe sira mos preocupa kona-ba jerasaun foun sira. Preocupa tamba ejijensia ida “tempo to’o ona entrega ba jerasaun foun hodi ukun”.

Kestaun la’os se maka sei sai Prezidente ka Primeiru Ministru maibe oinsa sai líder ida ne’ebe kontinua luta ne’ebe seidauk atinji lolos. Iha ne’ebe bain-bain ita hotu ko’alia “liberta pátria no liberta povo” jerasaun tuan sira kumpri ona sira nia obrigasaun no oinsa ita jerasaun foun sira kontinua hodi to’o iha “libertasaun nasional” ida ne’ebe lolos no kompleto.

Xanana Gusmao ho jerasaun tuan sira aviza bebeik katak jerasaun foun sira presiza hamutuk hanoin ida deit ba objetivu ida no halakon individualismo no partidarismo. Hau fiar sira haree situasaun ida ne’e sai dezafiu boot ida ba ita hotu no dalaruma ita sukat malu ho S1, S2 to’o S4, eskola iha rai liur no iha Timor. Ironiku liu tan bainhira hateke deit ba ita nia kabun no ita nia matan baku liu ba ita nia kabun okos, halo katuas sira haree ita S3 (stress) fali.

Ikus liu, "fiar an la'o ba oin" maibe so "hamutuk maka ita bele" hamutuk deit mos la to'o tenke servisu maka'as no "hikis kosar ba moris diak".

Hakerek Na’in: João Almeida, Servisu iha Fundasaun Mahein (FM).

Sem comentários:

Enviar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.