VISAO MISAO OBJECTIVO HAKSESUK BOLA FH KKN HOME FH LPV ARTIGOS FH MUZIKA LIA MENON FH RESPONDE

20170206

LANSAMENTU KANDIDATURA DR. ANTÓNIO DA CONCEIÇÃO BA PREZIDENTE REPUBLIKA PERIUDU 2017-2022


DISKURSU PRESIDENTE DO PARTIDO DEMOCRÁTICO
IHA LANSAMENTU KANDIDATURA PRESIDENTE DA REPÚBLICA DR. ANTÓNIO DA CONCEIÇÃO


Prezidente PD, Dr, Adriano do Nascimento
Companheiro Sekretariu-Jeral, Excelênsia;
Companheiro Presidente Conselho Político Nacional, Excelênsia;
Companhero Vice-Presidente no Vice Sekretariu-Jeral sira; Excelênsia;
Companheiro Vice-Presidente no Vice-Sekretariu CPN sira; Excelênsia;
Maun veteranu funu na’in sira, excelência;
Maun Abe nebe reprezenta maun Fernando La Sama de Araújo no famíla, excelência;
Komisariu polítiku sira, membro CPN sira,  Conselho Liderança Município, Posto Administrativo, Suco, konvidadus, militantes, simpatizantes no públiku tomak mak hau hadomi.

“Kaer Metin Ukun Rasik An, no Hari Nasaun Husi Baze”

Ne’e, mak vizaun no prinsipiu politiku Partido Democrático nian, nudar mata dalan, hodi hametin konsiensia moral no polítika, unifika konseitu polítiku, asaun estratéjika ba dezenvolvimentu povu no nasaun Timor-Leste.
Ami konsiente katak, la iha nasaun demokrátiku ida iha mundu, mak moris sein partido politiku, hodi konstrue modelu governasaun no dezenvolvimentu nasaun nian. Nune, nudar povu no nudar líder, iha nasaun Repúblika Demokrátika ida ne’e, ami hanoin katak presiza harii partido polítiku ida, hodi fasilita ami nia aspirasaun polítika, no artikula ami nia ejijensia polítka, iha sistema polítika estadu nian.
Tanba ne’e, ami lubun ida nebe mai hosi organizasaun estudantil no juventude, nebe involve iha rede klandestina, hamutuk ho ami nia maun veteranus no kombatentes lubun ida, halibur malu hodi tau HANOIN hamutuk, HARII no HAMETIN Partido Democrático, nudar forsa polítika ida, ho mehi ida deit, mak Kaer Metin Ukun Rasik an, hodi Harii Nasaun hosi Baze.
Kaer metin ukun rasik an signifika katak, soberania nasaun, integridade teritorial, no igualdade entre nasaun sira iha mundu, tenki hatur lolos iha nia fatin, no haktuir dalan nebe konstituisaun RDTL no lei internasional haruka. Harii nasaun hosi baze signifika katak, direitu fundamental povu nian, demokrasia polítika no partisipasaun popular, igualdade ba oportunidade, personalidade no patrimóniu kultural nudar Timor oan, tenki hatur lolos iha nia fatin hodi hana’i, no tenki kuda no haburas liu hosi ukun no bandu estadu nian.
Kaer Metin Ukun Rasik an, no Harii Nasaun hosi Baze, mos tenki kuda no hamoris ho prinsípiu fundamental hanesan: lia los no justisa, dame no domin, direitus umanus no demokrásia, etika no moral polítika, onestidade no simplisidade, responsabilidade no integridade.
Lideransa PD hamutuk ho kandidatu PR, Dr. António da Conceição

Excelensia compnaheiru sira hotu,
Ho razaun ida ne’e mos, mak ami tenki HANOIN, ami tenki HARI no HAMETIN Partido Democrático, nudar forsa polítika ida iha nasaun ida ne’e, hodi hala’o misaun mais importante 6 mak hanesan tuir mai: 1). Partido Democrático nudar dalan ida, atu halo komunikasaun hodi fasilita ideas no aspirasaun, liu hosi prosesu de agregasaun no artikulasaun interese povu no nasaun nian; 2). Partido Democrático nudar dalan social polítika ida, hodi halo formasaun atitude no orientasaun ba fenomena polítika, banune, povu Timor-Leste bele hato’o normas no valores, hosi jerasaun ida ba jerasaun seluk; 3). Partido Democrático nudar dalan ida, atu halo rekrutamentu polítiku, hodi selesiona no hili líder sira, hodi hala’o knar iha sistema polítika estadu nian, iha kada orgaun soberanu estadu nian, nudar Presidente da República, Presidente Parlamento Nacional, Primeiru Ministro, Presidente Tribunal de Recurso, membru Governu no membru Parlamento Nacional, hodi servi povu no nasaun; 4). Partido Democrático nudar dalan ida ba povu, atu influência prosesu halo desizaun polítika iha nasaun ida ne’e, nune, ukun na’in sira bele akomoda no implementa tuir mandatu ukun nian; 5). Partido Democrático nudar dalan ida, atu halibur, analiza no formula diferensas ideas, objektivu, estratejia no tátika, hodi sai forsa alternativa ba prosesu halo desizaun polítika iha nasaun ne’e; 6). Partido Democrático nudar dalan ida, hodi halo komunikasaun polítika, entre governu ho nia povu, no entre estadu Timor-Leste ho estadu sira seluk iha mundu rai klaran.
Veteranos balun hamutuk ho kandidatu PR, Dr. António da Conceição

Excelensia companheiro sira hotu,
Hatur an iha vizaun no misaun Partido Democrático, hodi kaer metin prinsípio no estratéjia polítika Partido nian, mak ohin, Partido Democrático hamutuk ho líderes historíku no lideres  polítiku lubun ida, maun veteranu funu na’in no kombatentes sira, feto faluk no oan kiak lubun ida, inan no feton, maun alin juventude Timor-Leste, militantes no simpatizantes Partido Democrático, ho neon no laran tomak deklara katak, hodi fihir no hili Presidente Conselho Polítiku Nasional Partido Democrático, Companheiro Dr. António da Conceição, nudar kandidatu Presidente da Repúblika atu kompete ho kandidatu sira seluk iha eleisaun presidensial 2017. Companheiro Dr. António da Conceição, nudar Maubere oan no jerasaun husi Nicolau Lubato, nebe prontu atu sakrifika nia an, hodi materializa mehi famíla Lubato nian, no mehi funu na’an sira seluk, katak nasaun ida ne’e, tenki sai nasaun soberana nudar nasaun ukun rasik an, povu ida ne’e, tenki moris ho dignu nudar humanu no nudar Timor oan, iha nasaun República Democrática de Timor-Leste.
Partido Democrático ho líderes históriku no líderes polítiku lubun ida, inan aman no maun alin sira hotu iha Timor laran tomak, kompromete atu la’o hamutuk ho Dr. António da Conceição, hodi sai kandidatu nebe diak liu iha eleisaun ne’e, no sai sai Presidente da República, nebe kaer metin vizaun no misaun funu na’in sira nian, hatur povu no nasaun Timor-Leste nudar nasaun ukun rasik, no dignifika povu maubere hodi hamaluk no habot esperansa no determinasaun, atu moris iha estabilidade no siguransa nian laran, moris iha dame no domin nia laran nudar Kristaun, moris ho prósperu nudar Timor oan, no hamoris no habot-an nudar povu demokrátiku, hodi la’o tuir lolos konstituisaun no lei iha nasaun República Democrática de Timor-Leste.
OMD foto hamutuk ho kandidatu PR, Dr. António da Conceição
Tamba ne’e, nudar Presidente do Partido Democrático, hau husu ba compaheiros fundadores do partido, lideres, militantes no simpatizantes Partido Democrático, atu fo apoiu masimu iha kampaine no fo votus de konfiansa hodi mobiliza ita nia-an no famíla tomak. Nudar Timor oan, hau mos husu ba maluk Timor oan hotu-hotu, atu fo netik imi nia votus de konfiansa iha elesaun ne’e, nune, bele fo biban ba polítiku jerasaun foun, atu simu no hatutan misaun polítika hosi jerasaun tuan sira. Ne’e mak lider Partido Democrático, ne’e mak lider polítiku jerasaun foun, ne’e mak husi jerasaun Nicolau Lubato, mai hosi hun ida, abut ida, iha Timor ida deit, mak Timor-Leste ukun rasik an.
Nune, mai ita hotu hamrik hodi fo biban ba ita nia kandidatu Presidente da República, Dr. António da Conceição. Viva Partido Democrático! Viva Presidente Fernando La Sama de Araujo! Viva Nocolau Lubato! Viva António da Conceição! Viva povu Timor-Leste!

Malinamuk-Dili, 02 de Febreiru 2017


Adriano do Nascimento, S.Pd., MM.
Presidente do Partido DemocráticoDeclaração Kandidatura ba Prezidente Republika
Timor-Leste Períudu 2017-2022

Kandidatu PR, Dr. António da Conceição
Ohin, loron rua, fulan rua, tinan 2017, hau António da Conceição “Kalohan”, oficialmente deklara hau nia kandidatura nudar kandidatu ba Presidente da Repúblika períudu 2017-2022.

Hili data dia 2 hodi nafatin hanoin, data ida nebe’e, ita nia Nasaun doben Timor-Leste, kalohan hafalun rai no hatada notisia mata-wen ba Timor oan tomak: Presidente Partido Demokratiku e Ministru de Estado Kordenador dos Assuntus Sociais e Ministru da Edukasaun Fernando LaSama de Araújo fila hikas ba mundo seluk no ohin kompleta fulan Rua-nulu.

Ita hotu hakruk hakmatek minutu ida, hanoin ita nia heroi sira: Fernando Lasama de Araújo, Nicolau dos Reis Lobato, Francisco Xavier do Amaral, Nino Konis Santana no sira hotu nebe fo ona sira nia an , balun fakar sira ran hodi Sosa ita nia Independência. Ita hakmatek!

Povo Timor-Leste
Maun bot sira fundadores da Nasaun RDTL
Companheiro Presidente Partido Demokratiku
Companheiro Sekretariu Geral
Companheiros no Companheiras
Veteranos e Veternas
Filhos dos Martires da Patria
Camaradas
Inan, Feton, Nan, Aman no Maun Alin sira hotu

Hahu iha tinan 2012, ita nia líderes histórikus deklara ba Nasaun prosesu foun atu halao tranzisaun Ukun iha Nasaun Doben Timor-Leste. Maun Bot Xanana, ita hotu nia Mata Dalan iha tempo funu no mos iha tempu ita hari Nasaun no hari Estadu hamutuk ho líder historiku seluk hanesan Maun Ramos Horta, Maun Mari Alkatiri, Maun Presidente Taur Matan Ruak, Eng. Mario Viegas Carrascalão, Lider Igreija Katolika nian, sira hahú hanoin no koalia ba malu, oin sa gerasaun foun hatutan prosesu Ukun Nasaun Timor-Leste. Hanoin ne sira hotu tau dunik ba iha pratika. Iha tinan 2015 Maun Bot Xanana Gusmão nudar Primeiro Ministro ba V Governu Konstitusional ho fuan no laran decide husik nia knar nudar Primeiro Ministro no hili gerasaun foun ida atu hatutan nia obra ba Nasaun Timor-Leste. Nune’e, ohin ita iha VI Governu marka ona prosesu tranzisaun liu hosi Gerasaun foun ida Primeiro Ministru Dr. Rui Maria de Araujo.

Hau nia deklarasaun nudar kandidatu ba Presidente da Repúblika periúdu 2017-2022 mai ho espíritu no intensaun politika ida ne’e.
1.     Hau hakarak atu hau nia Kandidatura garante konfiansa ba Lider histórikus hotu, ita nia aman Nasaun nian, katak Hau no Ita sei tane ás sira nia sakrifisiu luta no sei tane ás sira nia mehi, hodi nafatin hatutan misaun lulik ida ne’e no halo Rai Timor fatin dignu, fatin hakmatek no fatin próspero ba Timor oan hotu;
2.     Hau nia Kandidatura mai atu konfirma desizaun estratégika nebe ita nia aman fundadores da Nasaun sira hanoin ona kona ba Tranzisaun Ukun. Iha 2012 bainhira Fernando Lasama de Araujo kandidata ba Presidente da Republika ita hateten ba povu tomak katak “Lasama nia candidatura afirma gerasaun foun nia prontidaun atu simu estafeta Ukun” no ohin,  Hau deklara, Hau nia kandidatura atu mai fo konfiansa ba gerasaun tuan no aman Nasaun nian katak Hau no Ita bele duni e tenki bele hatutan sira nia mehi no povu nia hakarak.
3.     Hau nia kandidatura mai atu marka no konfirma existência multi-partidária iha Timor-Leste hodi haklaken nafatin ba mundo katak demokrasia sei nafatin buras no metin iha Timor-Leste.
Nune, ohin, hamutuk ho imi tomak nebe hola parte iha cerimónia lansamentu hau nia
Familia La Sama, fo apoio ba kandidatu PR, Dr. António da Conceição
kandidatura ba Presidente da Republika Periudu 2017-2022 hau deklara “Ba O Timor, Hau Maubere Oan Prontu atu Servi”

Hau sura povu nia matenek, hau sura partidus politikus seluk nia vontade diak atu tulun hau no hau mos sura Aman Hari Nasaun sira nia mahon.

Hamahan an Nafatin ho Fernando LaSama de Araujo, Nicolau dos Reis Lobato, Francisco Xavier do Amaral, Nino Konis Santana hau hasaran hau An.


Kandidatu PR, Dr. António da Conceição
Biografia António da Conceição
Candidato Presidente da Repúblika Periodu 2017-2022

I.               Identidade
António da Conceição moris iha suku Leorema, posto Administrativo Bazartete iha loron 8 fulan outubro tinan 1964. Aman Tobias Manuel Lobato no Inan Adelaide Sarmento (hotu Matebian). Kaben Nain ho Iria de Fátima Neves Camões, moris iha Lospalos oan hosi Luis de Camões no Rosentina Neves de Camões.

II.             Habilitação Literaria
Halao estudo Ensino Primario iha Colégio Infante de Sagres Maliana iha Tinan 1970-1975 no hasai 4a Classe. Hafoin revolusaun nebé mos hamosu funu, António da Conceição halai ba ailaran ho família tinan tolu hosi 1975 to’o 1978. Hetan kapturasaun hamutuk ho família iha fulan junho 1978 iha Leorema no tama iha kampu detensaun iha posto Bazartete hosi 1978-1981.
Iha tinan 1982 to’o 1987 tama iha Seminário de Nossa Senhora de Fátima Lahane no frekuenta eskola iha Externato de São José Balide no hasai 70  ano ho eskola Lian Português, Unika Eskola nebe sei hanorin ho Lian Portugues.
Iha tinan 1987 to’o 1991 Estuda Filosofia no Teologia iha Seminário Maior Malang, Indonesia. Iha tinan 2003-2005 kontinua fali estudo iha “ Lancaster University”, Inglaterra no Hasai Mestrado iha Relações Internacionais e Estudos Estratégicos.

III.           Vida Politika
Associa an ho Organizasaun Rezistensia Nacional dos Estudantes de Timor Leste – RENETIL nebe Lidera hosi Fernando La Sama de Araújo. Halao Responsabilidade nudar Sekretario Região Malang hodi lidera Movimentu Estudantes ba Prosesu Ukun Rasik An iha Malang- Indonesia, hosi Tinan 1987-1991. Iha 1991 simu mandatu hosi RENETIL atu fila mai Timor hodi hamutuk reforsa servisu movimentu klandestinu nian iha rai laran, hodi reforsa  servisus klandestinus direitamente, hahu hosi 1991 too referendum 1999 wainhira Timor oan hakotu atu hamrik mesak nudar Nasaun Independente no soberanu. Iha tinan 1991 to 1999 halao knar Representa RENETIL iha Timor-Leste hodi servisu hamutuk ho SABALAE, Maun David Dias, Maun Etioku no liderança seluk regiaun IV nian.
Hafoin hetan libertasaun iha 1999, António da Conceição hamutuk ho nia kompanheirus lubun hahu loke diskusaun hodi mos hari’i  Partido Democratico (PD) nebe hamrik ofisialmente iha dia 10 de junho de 2001. Kargu Ikus nebe assume iha Partido Democratico (PD) nia estrutura mak nudar Presidente Konsellu Politiku Nasional too ohin Loron.

IV.           Experiensia Servisu

Ba dadaun, kaer kargu iha VI governu konstitusional nudar Ministro Estado Koordenador Assuntos Sociais no Ministro Edukasaun. Kargu ida nee simu liu hosi desizaun Prezidente Partido CNRT Maun Boot Kayrala Xanana Gusmão no mos aceitação Primeiro Ministro Nian no hahu iha loron 10 fulan Agostu tinan 2015 too ohin loron, hodi troka Fernando La Sama de Araújo (matebian) nebe mate iha misaun servisu iha loron 2 fulan junho tinan 2015.

Molok simu knar nudar Ministro Estado Koordenador Assuntos Sociais no Ministro da Edukasaun, António da Conceição, liu hosi eleisaun geral 2012 eleitu nudar deputadu Partido Democratico (PD) nian, no bainhira forma V Governu Konstitusional António da Conceição hetan fiar hodi kaer pasta nudar Ministro Komersiu e Industria. Kargu ida nee hahu kaer husi fulan Agusto 2012 too fulan Agusto tinan 2015.

Iha governu tranzisaun nebe lidera hosi Dr. Sérgio Vieira de Melo (matebian), António da Conceição hetan mos fiar hodi tama iha governu nudar assessor ba Ministro Chefe Dr. Mari Alkatiri, hodi servisu iha komisaun de plano, hodi desenvolve Plano Estratégico de Desenvolvimento Nasional dahuluk.

Iha IV Governu Konstitusional, António da Conceição halao knar iha Ministeriu da Justisa nudar Assessor hosi tinan 2008-2010. Hafoin remata kontratu halao hikas knar iha Ministeriu das Financas nudar Assessor.

António da Conceição mos, nudar Funcionário Ministeriu dos Negocios Estrangeiros ho grau B ativo, no ba dadaun nee hola hela lisensa espesial sem vensimentu nudar funsionáriu atu halao knar polítiku nudar membru do Governu iha V no VI Governu Konstitusional.

Iha mos experiênsia servisu tinan barak ho organizasaun não-governamental Nasional no Internasional hanesan ETADEP, Timor-Aid, BELUN no CARE Internatio no mos servisu iha agênsia Internacional nasaun Kanada nian  CIDA, nasaun Amerika nian USAID, no nasaun Australia nian AUSAID.

V.             Konhesimentu Lian

António da Conceição ninia lian materna mak MAMBAE no bele koalia diak no hakerek diak iha lian Portugues, lian Inglês, lian Tetum no lian Bahasa Indonesia.

Sem comentários:

Enviar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.