VISAO MISAO OBJECTIVO HAKSESUK BOLA FH KKN HOME FH LPV ARTIGOS FH MUZIKA LIA MENON FH RESPONDE

20161121

[Memoria] Tinan 25 Manifestasaun 19 Novembru

Tinan 25 Manifestasaun 19 Novembru

Jakarta, 19 Novembru 1991. Foto/Ze Luis FB
Tuku 10.00 dader iha tinan 25 liu-ba, estudante no jovens timorense nain-70 ne’ebe estuda no kursu hela iha Jakarta, Bandung, Jogjakarta, Salatiga, Semarang, Surabaya, Malang no Bali halao manifestasaun iha dalan protokol Jakarta, Jalan Thamrin ne’ebe situada hela Misaun ONU, Embaixada Rusia, Japaun, Inglaterra. Manifestasaun estudante timor-oan sira ne’ebe hodi protesta masakre Santa Cruz, Dili, 12 Novembru 1991. Estudante Timorense lubuk-boot ida mos ne’ebe mai husi Jawa Tengah, Jawa Timur no Bali la konsege to’o Jakarta hodi halibur iha manifestasaun ne’e tanba polisia no militar Indonesia sira tahan tiha sira iha Semarang.

Manifestasaun halao durante oras balu, husi embaixada ida ba seluk, hodi entrega petisaun no iha momentu manifestante sira lao atu ba embaixada Inglaterra, iha retunda Hotel Indonesia, militar no polisia Indonesia lubuk-boot ida serku manifestante sira hodi baku, tuku, tebe no ikus-mai kaptura hodi tula sai ba kameoneta no bis no lori ba Polres Jakarta Pusat. Durante oras 24, husi meudia, kalan to’o fali dader, manifestante sira hetan inkerítu maratona husi polisia no intelijen militar. Tanba Polisia tahan manifestante sira ne’e iha resintu (rai luan) Polres Jakarta Pusat ne’ebe halo ema lao ba-mai asiste saida mak akontese, nune tuir fali polisia muda ka transporta fali manifestante sira hodi ba sulan iha sela detensaun Polda Metro Jaya.

Durante semana ida, husi loron to’o kalan, polisia no BAIS (intelijen) kontinua inkerítu, hodi depois sira liberta tiha manifestante nain-50, no sira seluk (nain-24) kontinua iha detensaun ba fulan hirak tan hamutuk ho matebian Fernando Lasama de Araujo ne’ebe sira militar sira kaptura nia ho kolega nain-6 iha Bali iha loron 24 Novembru 1991. Manifestante nain-24 ne’e tahan durante fulan hirak hodi ikus-mai Kejaksaan Tinggi Jakarta lori ba akuza iha julgamentu injusta iha tribunal Jakarta Pusat hodi hamonu sentensa ba Timor-oan nain-5 ne’ebe konsideradu nudar responsavel ho pena prizaun husi tinan 3 to’o 10. Manifestante sira seluk sira (nain-19), polisia muda husi sela detensaun Polda Metro Jaya ba fali Wisma Kodam Jaya Iha Jakarta durante fulan balu foin bele fila ba ida-ida nian hela falin hodi kumpri “wajib lapor” semana-semana ba Korem ida-ida.

Manifestasaun ne’e nudar forma foun (la uza kroat) ba batalha luta libertasaun patria ne’ebe jovens no estudante sira halao iha rai-laran (Tim-Tim) nomos iha Indonesia. Estratejia ne’ebe uza iha faze ne’eba laos ona puru klandestina (halao movimentu subar), maibe semi-klandestina. Katak iha parte balu, movimentu ne’e tenki subar ba inimigu (planu, nsst), maibe iha parte balu tenki hatudu ona ba publiku hodi dada no dokok sira-nian konsiensia ba problema povu Timorense.

Molok akontesimentu 12 Novembru 1991, organizasaun jovens no estudante timor-oan sira iha Tim-Tim no Indonesia planeia no organiza ona asaun manifestasaun hodi hasoru Delegasaun Parlamentu Portugues sira (DPP). Maibe DPP kansela mai Tim-Tim tanba deit prezensa jornalista Jill Jolief, maka intelijen Indonesia halo anikilasaun ba organizasaun joventude rezistensia hodi hamosu akontesimentu 28 Outubru 1991 iha Igreija Motael (militar Indonesia oho Sebastiao), nune jovens sira reajen hodi halo asaun politika pasifika 12 Novembru ne’ebe rezulta masakre boot ba jovens sira no iha Indonesia jovens estudante sira reajen ba masakre ne’e ho asaun pasifika 19 Novembru 1991.

Manifestasaun 19 Novembru 1991 nudar manifestasaun ba dala-uluk iha Indonesia depois-de akontesimentu Malari 1974 ne’ebe Soeharto bandu manifestasaun hotu iha Indonesia no kontrola movimentu estudante iha Indonesia. Husi manifestasaun jovens – estudante Timor-oan ne’e, mak depois ha’moris fali manifestasaun sira seluk husi movimentu trabalhadores no estudante Indonesia sira ba direitu umanus no demokrasia. Nomos depois-de asaun 19 Novembru ne’e mak mosu manifestasaun oin-oin husi estudante timorense sira iha “inimigu nian uma-laran” to’o 1999.

Ze Luis
https://www.facebook.com/
ze.luisoliveira.35/posts/10206082998908638

Sem comentários:

Enviar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.