VISAO MISAO OBJECTIVO HAKSESUK BOLA FH KKN HOME FH LPV ARTIGOS FH MUZIKA LIA MENON FH RESPONDE
Artista Nia "Lian-Nonok" Ba Ukun-nain Sira  
   

domingo, 11 de março de 2007

Halo komparasaun

Halo komparasaun.....

Governo Mari Alkatiri ho Gov.Ramos Horta
Krise politika militar mosu iha gov.MA nian,MA tun,sae Gov. RH.
Krise politika militar mosu iha MA nudar PM,efeitu ba krise ne:naksobu unidade nasional, latan ba rai ita nia identidade nasional,uma ahi sunu,ema barak maka sofre (mate,kanek,halai ba mae,uma ahi han,fahe malu ka soe malu). Gov.RH nian,sae atu habadak fali emar Timor nia terus,hametin fali Unidade nasional,reforsa fali identidade nasional,maibe Gov.RH nian iha fulan deit,Timor oho malu nafatin,tuda malu nafatin,sunu uma nafatin,timor moris no toba la hakmatek nafatin. Emar kiik sira maka terus nafatin.

Xanana ho Alfredo,
Xanana iha ninia deklarasaun hodi husu ba klosan sira"atu halo tok komparasaun entre nia (Xanana) ho Alfredo,ida nebe´e maka heroi liu no ida nebe´e maka traidor liu. Komparasaun ne´e la hanesan. Xanana mosu iha kontextu historia ida,processo funu maka lori Xanana sai mitiku ba emar Timor. Xanana mosu iha funu ba liberta ka maksoin rai no emar husi Indonesia nia Ukun (okupasaun),fakta historiku ida ne´e la iha ema ida maka nega,tamba ita hotu iha «memoria».

Alfredo mosu iha mos kontextu ida,maske biban ba Alfredo ne´e badak no ladun hetan susar oi-oin hanesan saida maka Xanana hetan no xanana sofre. Maibe Alfredo mos iha retorika,tamba nininia reivindikasaun ka tuntutan mos maka saida maka inspira Xanana waihira asumi komanda da luta:Luta ba Justisa no lia los. Objectivo Ukun Rasik An ne´e :ninia materializasaun maka liu husi Justisa ba emar hotu, edukasaun ba emar hotu, rikun no soin ba emar hotu, maibe saida maka akontece iha realidade maka ne:iha diskriminasaun la lae?Tansa maka iha movimentu Peticionario?Iha apropriasaun ba servisu estado nian?tansa maka fahe kilat estado nia ba emar civil? Buat sira ne´e hotu maka hamosu protogonista foun iha era ba «preenche independencia».

Husi FH

Sem comentários:

Enviar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.