VISAO MISAO OBJECTIVO HAKSESUK BOLA FH KKN HOME FH LPV ARTIGOS FH MUZIKA LIA MENON FH RESPONDE

20150714

Prienxe Kargu Ministru Estadu, Koordenador Assuntos Sociais no Ministru Edukasaun (Téste Ki’ik Ida Ba Lideransa PM Rui Maria de Araujo)

PRIENXE KARGU MINISTRU ESTADU,
KOORDENADOR ASSUNTOS SOCIAIS NO
MINISTRU EDUKASAUN

(TÉSTE KI’IK IDA BA LIDERANSA PM RUI MARIA DE ARAUJO)

Husi: António J. Castro da Cunha
Fulan ida liu ona, Ministru Estadu, Koordenador Assunto Sociais no Ministru Edukasaun Governo Konstitusional VI Excelência Saudozo Fernando LA SAMA de Araujo husik hela ita hotu iha mundo ne’e. Durante fulan ida ne’e mos, kargu refere “mamuk” hela.

Oras ne’e dau-duak, kargu Ministru Estadu, Koordenador Assunto Sociais no Ministro Edukasaun, interina-mente asumi husi PM Excelência Dr. Rui Maria de Araujo (Koordenador Assunto Sociais Interino) no Vice-Ministra I Edukasaun Excelencia Dulce de Jesus Soares (Ministra Edukasaun Interina). Maske nune’e, atividades iha Ministeriu Edukasaun no asunto sociais nian, sei kontinua la’o, tuir nafatin planu no programa VI Konstitusional iha tinan 2015 ida ne’e.

Iha semana hirak ikus ne’e, notisia konaba kandidatu ne’ebe maka atu subtitui Saudozo Ministru nia kargu komesa “manas” ona iha media sira. Partido Democratico, nu’udar partido husi Saudozo Ministru, aprezenta ona kandidatu na’in hitu (7) hodi subtitui fali kargu ne’ebe “husik hela” husi Saudozo Ministru La Sama. Públiku mos komesa husu ba malu, no si’ik tun sa’e, kandidatu ida ne’ebe maka “merese” liu atu prienxe Saudozao Ministru nia kargu.

Maske nune’e, Primeiro Ministro Dr. Rui Maria de Araujo informa ona katak, seidauk tempu atu bele ko’alia konaba subtituisaun Saudozo Fernando La Sama de Araujo. Ho razaun tamba, oras ne’e, ita hotu sei iha hela tempu ou periudu LUTU ou TRISTEZA nia laran. Tanba ne’e la iha etika no la tuir lisan Timor-Leste nian. Tuir PM Dr. Rui Maria de Araujo, desizaun no informasaun konaba Ministru Estadu, Koordenador Assunto Sociais no Ministru Edukasaun foun, sei hato’o hafoin loron 40 husi Saudozo nia loron funeral.

To’o ohin loron, públiku foin maka hatene kandidatus na’in hitu (7) ne’ebe hato’o ona husi Partido Democratico ba Primeiro Ministro hodi subtitui Saudozo Ministro. Fora ida ne’e, ita seidauk hatene kandidatu seluk.

Kestaun ba ita hotu maka ne’e, Saudozo Fernando La Sama de Araujo, la’os de’it asumi kargu nu’udar Ministru Edukasaun, maibe mos nu’udar Ministru Estadu, Koordenador Assunto Sociais. Perguntas maka ne’e, será que kandidatu ne’ebe maka atu subtitui Saudozo, sei asumi mos kna’ar nu’udar Ministru Estadu, Koordenador Assunto Sociais? Se nune’e, Ida ne’e la’os buat ida ne’ebe maka fasil.

Kriteria nu’udar Ministru Estadu, Koordenador Assunto Sociais, tuir ha’u nia pontu de vista, ema ne’ebe tenki iha kapasidade atu organiza no koordena ministeriu hirak ne’ebe maka iha koordenador assunto sociais nia okos, hanesan Ministeriu Solidariedade Social, Ministeriu Saude, Secretario Estado Juventude e Desportu no Ministeriu Edukasaun rasik. No importante liu tan maka, kandidatu (subtitui) refere, tenki iha kapasidade atu hako’ak, halibur, rona no influensia membrus do governo hotu ne’ebe maka hola parte iha assunto sociais, espesialmente iha Ministeriu Edukasaun.

Ministru Saudozo Fernando La Sama de Araujo, nu’udar lider jerasaun foun ne’ebe maka iha mehi às no murak tebes atu hadi’a sistema edukasaun Timor-Leste. ho hanoin hirak ne’e, nia la’o haleu teritoriu laran tomak, hodi ko’ali no rona difikuldades ne’ebe maka professores sira infrenta iha sira nia atividades edukasaun loron-loron.

Hanesan ita hotu hatene ona, Ministeriu Edukasaun ne’e ministeriu ida ne’ebe kompleksu tebes ho nia problema rasik ne’ebe maka iha. Tinan ba tinan Ministeriu Edukasaun sempre hetan kritikas husi públiku, hahu husi sociedade civil to’o politiku sira iha Parlamento Nacional.

Tebes duni, Ministeriu Edukasaun ne’e ministeriu ida ne’ebe kompleksu ho nia difikuldades no problemas ne’ebe hamaluk iha laran. Hahu husi merenda eskolar, karteiras, livrus, kúrikulu, kualifikasaun professores, infrastrutura bazikas, problemas bolseirus, disiplinas estudsantes no professores i seluk tan, nu’udar situasaun riil ne’ebe maka ohin loron Ministeriu Edukasaun hasoru. Seidauk tan problema sociais sira ne’ebe maka ministeriu seluk (Saude, Solidariedade Social, Junventude Desportu) infrenta.

Saudozo Fernando La Sama de Araujo, lider jerasaun foun ida ne’ebe maka “úniku” iha ni-nia lideransa no hahalok hako’ak ema hotu. Nu’udar ema ne’ebe maka sente ona kapasidade lideransa Saudozo nian iha Ministeriu Edukasaun, maske ho tempu ida badak tebes, sente katak, la iha ema ida maka sei sai hanesan Saudozo Ministru.

Maske nune’e, PM Dr. Rui Maria de Araujo, lider jerasaun foin sa’e ne’ebe maka hetan fiar husi lider jerasaun “75”, lori nia matenek no kapasidade lideransa ne’ebe maka iha, sei tetu no foti desizaun ida ne’ebe di’ak no fó benefisiu ba dezenvolvimentu social, liu-liu dezenvolvimentu edukasaun ida ne’ebe kualidade, kompetividade no inovadora. Maske ita hotu konciente katak, lós duni, se-se de’it sei labele halo milagre iha tinan rua nia laran.

Iha altertanativas balun ne’ebe maka ha’u hanoin, bele sai hanesan opsaun ba PM Dr. Rui Maria de Araujo hodi prienxe kargu ne’ebe maka Saudozo Fernando La Sama “husik hela”;

1. PM Dr. Rui Maria de Araujo hili kandidatus hirak ne’ebe Partido Democratico propoin ona ou kandidatu seluk ne’ebe iha kapasidade nivel altu hodi prienxe Ministru Estadu, Koordenador Assunto Sociais no Ministru Edukasaun.

2. PM Dr. Rui Maria de Araujo hili kandidatus hirak ne’ebe Partido Democratico propoin ona ou kandidatu seluk ne’ebe iha kapasidade nivel altu hodi prienxe de’it kargu Ministru Edukasaun no kargu Ministru Estadu, Koordenador Assunto Sociais diretamente iha PM nia orientasaun no koordenasaun.

3. Tanba kestaun tempu (tinan 2 de’it ona), no ritmu servisu (koordenasaun no komunikasaun) ne’ebe maka durante ne’e la’o di’ak ona, PM Dr. Rui Maria de Araujo bele foti fali Vice-Ministra (Ministra Interina) ou Vice-Ministru ba Ministra/u Edukasaun, no Ministru Estadu, Koordenador Assunto Sociais diretamente iha PM nia orientasaun no koordenasaun.

Públiku bele iha tan opsaun seluk, ne’ebe maka di’ak liu. tanba, objetivu prinsipal husi opsaun sira ne’e hotu maka bem estar ba povu timorenses hotu, liu-liu atu bele hatu’ur hela fundamentu edukasaun ida ne’ebe iha kualidade, kompetividade no inovadora.

Ho hanoin hirak ne’e hotu, ha’u hakarak sita iha artigu ida ne’e, katak PRIENXE kargu Ministru Estadu, Koordenador Assunto Sociais no Ministru Edukasaun, sei sai TESTE KI’IK ida ba iha LIDERANSA PM Dr. Rui Maria de Araujo nian. Tanba sa? Tanba desizaun sa ida de’it maka PM sei foti, tuir ha’u nia pontu de vista, sei bele hamosu PRO no KONTRA. Di’ak ba “ema” ida la di’ak ba “ema” seluk, ou justu ba “ema” ida la justu ba “ema” seluk. Loron 40 liu dau-dauk ona, ita sei hein desizaun sa ida maka PM Rui Maria de Araujo sei foti hodi prienxe kargu Ministru Estadu, Koordenado Assunto Sociais no Ministru Edukasaun.

Atu taka artigu ida ne’e, ha’u hakarak sita fali liafuan murak ne’ebe maka Saudozo husik hela ba ita hotu “Ha’u Nia Dignidade La As Lius Dignidade Nasaun Nian”, nu’udar motivasaun ida ba lider sira hotu atu tau intereses nasaun nian bo’ot liu du que intereses pesoal ka grupu.

NB: Assessor Ministeriu Edukasaun Gabinete Vice-Ministro II. Artigu ida ne’e nu’udar opiniaun pesoal no la reprezenta instituisaun/gabinete ne’ebe ha’u servisu ba. Kritikas no sugestaun bele hato’o liu husi e-mail: zecunha_bcu@yahoo.com

Sem comentários:

Enviar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.