VISAO MISAO OBJECTIVO HAKSESUK BOLA FH KKN HOME FH LPV ARTIGOS FH MUZIKA LIA MENON FH RESPONDE
 

sexta-feira, 13 de março de 2009

PARA O BEM DA NAÇÃO NÓS ESCREVEMOS*

"Ba Nasaun Nia Diak, Ami Hakerek"

Tema "PARA O BEM DA NACAO NÓS ESCREVEMOS" ou "BA NASAUN NIA DIAK, AMI HAKEREK" nee Forum-Haksesuk foti atu leno hikas desizaun balun nebee Na’i Ulun Presidente Republika hola iha fulan rua ikus nee. Maibe FH hakarak hato’o ba nia sani na’in ka leitores sira no konvida sira atu reflete hikas kona ba Na’i Presidente Dr. Ramos Horta nia hakotu hodi hatudu ex-Primeiro-Ministro aktual Sekretariu-Jeral partido FRETILIN atu lidera Delegasaun RDTL atu ba Guné Bissau.

Karik iha sani na’in balun bele iha hanoin nu’unee: Forum-Haksesuk hanesan meiu ida nebee nia autores no editores sira ho prinsipiu kontra tudu i kontra todus. Karik hanoin nu’unee mos la iha problema, maibe hanesan ho tema iha leten sai hanesan lalenok ida nebee reflete husi editores sira nia neon tomak hodi hato’o.

Na’i Presidente Republika hala’o ninia knaar nu’udar PR no hakotu tuir ninia kompetensia hodi hatudu Dr. Mari Alkatiri ex-PM, SJ nebe mos membru Konselhu de Estadu RDTL iha Dr. Ramos Horta nia mandatu nudar Presidente Republika nian.

Hanesan ita hotu hatene realidade kona ba kazu Guine Bissau no rai ex-kolonia portuguesa selu-seluk iha Afrika, rai hirak nee nia problema hahu husi ukun-an to’o ohin loron, problema ida (identiku) hanesan mosu-naba-naban, kazu ida hanesan akontese repete bei-beik iha rai ida no kazu semelhante akontese mos iha rai seluk nebee mos repete bei-beik no nunka hetan problemas hirak iha rai hirak nee nia dikin ka solusaun.

Kuaze ex-kolonia hotu exseptu Cabo Verde, hakat golpe de estadu, depois de hetan ukun-an. Hada’u malu poder entre sivil ho militar, la iha demokrasia, maioria rai hirak nee kaer metin rejime militar hanesan forsa nebee iha liu lejitimidade atu kaer ukun, la iha paz, povo moris kiak no situasoins selu-seluk nebee sura la hotu.

Tanba sa sai nunee?

Kazu Guine Bissau dada husi tinan 35 liu ba mai to’o ohin loron, no Sr. João Bernardo “ Nino” Vieira, hanesan figura sentral luta ba ukun-an iha anos 70 to’o 2009, sai hanesan figura emblematika iha rai Guinee Bissau.

Tanba sa nia tenke mate iha militar nian liman?

Depois de mundu assiste Presidente Nino Vieira nia mate no ita hateke ba ita nia-an rasik nudar ema Timor, karik ita nia laran kii hanoin no hateke loron 11/02/08 liu ba. Bassa, karik Aman Maromak hatan mak iha rai ex-kolonia portuguesa hirak nee kazu identiku, no mos kazu Presidente Nino Vieira karik sai hanesan segundu kazu.

Maibe felizmente, ita Timor oan sira sei iha sorte boot no Rai Timor iha sorte nebee wa’in tebes kompara ho Guine Bissaun, ita la lakon ita nia Presidente no Rai Timor mos la lakon ninia oan liu husi dalan hanesan Presidente Nino Vieira. Ita agradese ba Aman Maromak Kbiit Na’in ho Matebian sira hotu, tanba sira nia kbiit mak salva ita hotu nia Presidente Ramos Horta hodi moris nafatin iha ita nia leet.

Obrigado Nosso Deus Omnipotente!

Paises iha komunidade CPLP preokupadu tebes, no oras nee kazu Gunee Bissau sai hanesan prioridade iha loron badak. Gunee Bissau sofre nebee todan tebes, tanba PR Nino Vieira nia mate no mos General Walé nia mate. Guine Bissau presiza atu hetan lalais paz no ordem publika presiza reestabelese lalais, hodi nunee justisa hala’o nia knaar ho lalais ho imparsialidade.

Oin sa mak bele reestabelese ordem publika no estabilidade iha sosiedade?

Atu hatan ba kestaun nee mak agora países lusofonus aliadus CPLP tau ba ordem do dia servisu boot no mos buka kontribui ho rekursus finanseirus, humanus no politika atu solusiona lalais krise politika no militar iha Guine Bissau.

Husi nia parte Timor-Leste, liu husi PR hatudu ona delegasaun ida atu integra grupu de trabalho no iha bagajem lori mos RDTL nia ajuda politika, financeira simbolika ka paz ba povo guinense. Delegasaun RDTL iha rua, ida sai husi Dili nebee Dr. Mari Alkatiri mak sei koordena no mos ida husi emabaixada RDTL ba CPLP iha Lisboa, iha nebee embaixador rasik sei desloka ba Guinee Bissau.

Saida mak Guine Bissaun hein no sei hetan husi delegasaun RDTL?

La iha duvida katak governantes no povo Guine hein ho Esperança ba Paz nebee bele hetan husi delegasaun Timor-Leste nian no mos husi rai seluk nebee atu kolabora ho autoridades guinense. Governantes ho povo Guinee nia esperança katak ho delegasaun sira nia prezensa bele rezolve sira nia problemas internas, bele kuda fini damen no domin iha povo guinense nia leet, bele lori ambiente pasifika no demokrasia.

Klaru, ema nia esperança tetu ba Rai hirak neebe haruka ninia emar ba Guine, katak ema haree enviadus sira nee iha duni provas katak sira bele lori paz no demokrasia ka lae atu Guinee Bissau bele moris ho paz no demokrasia husi ohin ba oin.

Timor-Leste nia delegasaun sei reflete ba figura Dr. Mari Alkatiri, karik los duni nia mak sai koordenador hanesan PR nia hakarak. Iha nee mosu iha ema nia hanoin no kestaun inevitavel kona ba Timor-Leste nia passado, presente no futuro nee oin sa?

Ema nia matan mos fai ba lideransa husi delegasaun Timor-Leste Dr. Mari Alkatiri mos inevitavel. Ema haree Mari Alkatiri komu revolusionariu, komu dirigente partido FRETILIN (SG), komu ex-PM no mos haree perspektiva ba Mari Alkatiri nia futuro politiku no aktualmente Mari Alkatiri nia influensia iha sosiedade Timor-Leste nian oin sa.

Bainhira ema haree Dr. Mari Alkatiri, lider delegasaun nia experiensia nudar ex-PM nebee bele rezolve konflitu interno politiku-militar iha Guine Bissau, ema haree ba krize 2006 halo ema nia esperança semo lakon hanesan kalohan anin-hu lakon.

Obviamente, ema konfronta MA ho akontesimentus bainhira nia xefia Governo RDTL durante krize 2006. Ema haree hikas kazu Mari enkuantu PM ordena militar halo intervensaun iha manifestsaun husi ema sivil, ema mos hateke kazu Mari Alkatiri nia membro governo ida fahe kilat ba ema sivil no forma eskuadraun da morte. Tetu ninia (MA) kapasidade pessoal no kompetensia insitusional, nebee karik duvida nebee mosu iha ema nia neon laran mos la ki’ik.

Ema hateke fila-fali Mari Alkatiri haree husi experiensia atu rezolve problemas politika-partidariu iha Guine Bissau, kala balun nebee la akompanha partido revolucionariu nia la-laok iha Timor sei husu, FRETILIN agora nee oin sa iha Timor. Maibe maioria dirigentes partidarius sira kala ain-liman namlele bainhira rona ka haree Dr. Mari Alkatiri tanba hanoin nunee, Sekretario Jeral FRETILIN ida nebee hanoin uluk ukun-an, permanece nudar Sekretario Jeral to'o ohin loron no iha ukun an laran la hatene kaer partido, la hatene rezolve problemas internas FRETILIN nian, em vez de FRETILIN sai partido nebee boot liu, politikamente forte, apoios husi povo nebee makaas lae, partido sai fali ki'ik-oan no partido nia ema fahe malu ba rua, oin sa bele kria uniaun entre guinenses sira ?

Povo Guinense presiza ajuda nebee iha rezultadu konkreto no duradouro, nunee mos estado RDGB presiza ajuda husi países aliadus nebee efikaz no efektivu ba krize institusional iha Guine Bissau.

Atu ajuda no kontribuisaun sira husi RDTL no rai seluk bele iha rezultadu, efikaz no efektivu, presiza delegasaun nebee iha pezu, delegasaun nebee iha kredibilidade, delegasaun nebee iha experiensia no ema nebee ho presedente paz la’os konflituozu, ema nebee iha maturidade politika, ema nebee mos internamente konsensual, unifikador, no figura nebee karismátiku, ema nebee hatene hadomi ninia povo, ema hotu respeita no mos figura ida nebee akomodativa katak simu hotu hanoin nebee naksalak malu hodi buka konsensu.

Konfronta ho kriteriu indispensavel haktuir iha leten mak Dr. Mari Alkatiri, nebee realmente la’os kulpadu iha kazu ida nee (delegasaun ba Guine Bissau), tanba Presidente RH mak hatudu, maibee eskolha nee rasik la kredibiliza:
.
Primeiru, delegasaun nee rasik. Segundo, Estado no orgauns kompetentes neste kazu Presidencia no orgauns estado nian hirak seluk. Terseiru, Rai no Povo Timor-Leste ninia imagem.

Ho baze kriterius indispensaveis haktuir iha leten mak Forum-Haksesuk propoin koordenador delegasaun RDTL ba Guine Bissaun, D. Carlos Ximenes Belo, SDB, ko-laureado Nobel da Paz iha 1996. Figura prestigiada no reconhecida internacionalmente tan promove da paz, harmonia no Direitos Humanos iha Timor Leste durante luta nia laran. Bele mos hili figura públika sira seluk nebe hola parte mos iha Konselhu Estado Timor Leste nian.

Porque não?

Basaa, ita hotu hakarak atu Guine Bissau bele hakat tuir Timor-Leste nia dalan atu povu guinense bele moris ho hakmatek, paz, domin ba malu. Atu instituisoins estadu guinense retoma ninia funsoins, estabilidade politika-sosial fila hikas ba normalidade hosi prepara povo Guine Bissau nian ba eleisoins presidensiais iha biban badak ho liberdade, pasifika iha ambiente demokratiku.

Viva Povo da Guiné Bissau!
Viva a Democracia em Guné Bissau!

(*) Editores do Forum-Haksesuk

Sem comentários:

Enviar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.